Referater + Bestyrelsesberetning

Generalforsamling i Rødovre Bridgeklub onsdag d. 24 april 2019

54 fremmødte medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Budget samt fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt


 1. Valg af dirigent

Ole Bækgaard blev valgt til dirigent. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt jævnfør vedtægterne og dagsorden fremsendt i rette tid.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Peter aflagde på vegne af bestyrelsen beretning for det forløbne år. Beretningen er tilgængelig for medlemmerne på RBK´s hjemmeside.

 1. Aflæggelse af revideret regnskab

Helge redegjorde i sin egenskab af kasserer for regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

 1. Redegørelse for budget og fastsættelse af kontingent

Helge gennemgik budgettet og orienterede om, at bestyrelsen indstiller til en mindre kontingentforhøjelse på kr. 100 for klubbens aktive medlemmer og kr. 50 for passive medlemmer. Baggrunden for den foreslåede kontingentforhøjelse er et mindre budgetteret underskud. Kontingentet er fortsat i den absolut lave ende sammenlignet med øvrige klubber. Forslaget til budget og kontingent blev vedtaget.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke fremsendt forslag til generalforsamlingen.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Helge, Susanne og Jan var på valg som bestyrelsesmedlemmer, ligesom Jakob var på valg som suppleant. Alle var villige til genvalg, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Torsten Bernes blev genvalgt som revisor.

Morten blev genvalgt som revisorsuppleant.

 1. Eventuelt

Sonny Schultz havde stillet forslag om alternativ til den klassiske parturnering, vi traditionelt afvikler sidst på sæsonen. Der var diverse meningsudvekslinger for og imod parturnering, IPM across the field, BAM og konvertering af spilledage til holdturnering.

Meningsudvekslingen var vejledende, da bestyrelsen tilrettelægger turneringsplanen.

Vi drøftede 80-års jubilæum om 5 år. Der var opbakning fra GF til 50 kr. pr. medlem til festfond, stigende til kr. 100 pr. medlem det sidste år forud for jubilæet.

Peter overrakte årets fiduspokal til Jakob Bjerrum.

Ole Bækgaard rundede Generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede Ole Bækgaard for god ledelse af Generalforsamlingen.


For referatet

Johan Bayer

Bestyrelsens beretning for 2018-2019

Vi er godt nok ikke den ældste bridgeklub i Danmark, men alligevel 75 år. Flot. Og det var i denne sæson vi fejrede det med en storstilet fest på hotel Scandic i Hvidovre, men god mad og rigelig vin (jeg kender i hver fald en der fik rigeligt) En god fest, og tak til initiativtagerne som har gjort et stort arbejde med at sørge for det hele og også at sørge for diverse gode indslag. Også stor tak til alle der var med og bakkede op om det.

Som alle ved var vi i år 92 medlemmer. Det antal betød desværre, at vi måtte have en oversidderrunde i holdturneringen. Vi satser på, at vi til næste sæson igen vil være 96 medlemmer. Status er i skrivende stund, at der p.t. er tilmeldt 20½ hold.

Vi har været så heldige, at Erling har taget imod udfordringen at stå for vores præmier. Jeg har selv været heldig at vinde en, og synes vi har gjort en god deal med Erlings vin. Det har desværre betydet en minimal ekstraudgift til præmier, men for så god kvalitet synes jeg det er godt givet ud. Vi skal nok høre lidt mere om det når Helge gennemgår regnskabet.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder. Alt foregået i god ro og orden. Vi holder altid vores første møde i sommeren, hvor planen for den kommende sæson bliver besluttet. Vi holder møde ca. en gang i kvartalet. Kommer der noget der skal tages hånd om hurtigt, klarer vi den pr. mail

Jeg skal ikke trætte med resultaterne fra årets turneringer her. Vi har klappet af alle vinderne og efter generalforsamlingen skal vi klappe af årets klubmestre i par. Og hvis nogen har glemt det og meget gerne vil se det, henviser jeg til vores gode hjemmeside

Af resultater for klubmedlemmer i distrikts- og landsturneringer vil jeg dog nævne, at jeg mødte mange klubmedlemmer til bridgefestivalen i Svendborg. Jeg erindrer ikke de store resultater i diverse DM finaler.

Klubholdfinale Østsjælland, Rødovre 2 vandt foran rødovre 1. Så rødovre 2 kom i landsfinale, hvor det blev til en 6. plads.

Divisionsturnering:

Tillykke til Jonas med slutspilsplacering og held og lykke med slutspil. Og held og lykke til Sonny og Thomas, Jesper og Mads med oprykningskamp til 2. division. Både slutspil og oprykningskamp sker i den kommende weekend
Poul Larsens hold blev i 3. division, mens Freddys hold desværre måtte rykke ud. Samtidig måtte Jan Jørgensens hold tage elevatoren fra 2. division. Det samme måtte Henrik Louis og Lars.

Landshold

På det åbne landshold repræsenterede Jonas Danmark ved em i osteende med en 15. plads

Jeg vil gerne takke den øvrige bestyrelse for deres store engagement i den forløbne sæson. Uden Helges store arbejde med at holde styr på finanserne ville det se skidt ud. Vi ville have svært ved at klare turneringerne uden Freddys store arbejde med planlægning og styring af BC3. Søren har klaret chefturneringsleder jobbet med bravour. Susanne er som altid en hurtig god referent, mens Johan og Jan altid er parat til de mange ad hoc opgaver og gode kommentarer. Endelig har vi en suppleant i Jacob, som deltager på ligefod med os andre, og hvis arbejde vi ikke kunne undvære. Jacob er den første der er her og gør klar og den sidste der går når der er ryddet op.

Udover de der er med i bestyrelsen, skal også lyde en stor tak til de øvrige der gør et uvurderligt arbejde for klubben. Søren der sørger for de kaffetørstige kan få slukket deres tørst, også med salg af øl og vand. Jørgen og Søren Larsen der sørger for at der er kort til os hver onsdag. Vi har nogle gode og dygtige turneringsledere i Jacob, Thomas, Rudi og Lars.

Så er der vores 2 meget kritiske revisorer Torsten og Lars. Endelig en stor tak til Ole med hvervet som dirigent altid godt og professionelt.

Endelig vil jeg godt takke alle medlemmer for god ro og orden i årets løb. Synes generelt der er en god og behagelig tone i klubben.

BridgeCentral, 5. august 2020