Referater + Bestyrelsesberetning

Generalforsamling i Rødovre Bridgeklub onsdag d. 26 April 2023

35 fremmødte medlemmer.

Dagsorden:

 1. Åbning af Generalforsamling
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Aflæggelse af revideret regnskab
 5. Budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
 1. Åbning af Generalforsamling.

Peter Kraunsøe bød velkommen til årets Generalforsamling i RBK.

 1. Valg af dirigent

Erling Munk blev valgt til dirigent. Erling konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt jævnfør vedtægterne, og dagsorden fremsendt i rette tid. 

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Peter Kraunsøe gennemgik beretningen. Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev godkendt. Beretningen bliver tilgængelig for medlemmerne på RBK´s hjemmeside. Peter Kraunsøe takkede for den forgangne sæson. 

En speciel tak blev givet til alle de frivillige, der hver især bidrager med turneringstilrettelæggelse, praktiske foranstaltninger, turneringsledelse, bestyrelsesarbejde osv.

Peter noterede, at vi pt. er 23 ½ hold, hvilket er fremragende med flere måneder til sæsonstart og et væsentligt bedre udgangspunkt end tilsvarende tidspunkt sidste år.

Der var ikke spørgsmål til beretningen.

 1. Aflæggelse af revideret regnskab

Helge Hesselberg redegjorde i sin egenskab af kasserer for regnskabet. Overskuddet er større end budgetteret grundet manglende kaffe i løbet af sæsonen og færre udgifter til bestyrelsesmøder. Overskuddet er kr. 22.000 før hensættelse til festfonden, og den samlede formue er kr. 91.000. Regnskabet blev godkendt.

 1. Redegørelse for budget og fastsættelse af kontingent

Helge gennemgik budgettet. Kontingentoplysninger forefindes på klubbens hjemmeside. Uændrede kontingentsatser for den kommende sæson. Helge opfordrede klubbens medlemmer til at orientere sig og indbetale korrekt beløb rettidigt inden d. 30/9-2023.

Der budgetteres det kommende år med et overskud på ca. kr. 3.300, - betinget af antallet af medlemmer i den kommende sæson. 

Forslaget til budget og kontingent blev vedtaget.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Helge, Søren, Jan & Susanne var på valg som bestyrelsesmedlemmer & Jakob på valg som suppleant. Alle var villige til genvalg, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Torsten blev genvalgt som revisor, og Allan valgt som revisorsuppleant.

 1. Eventuelt

Erling rundede Generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

Peter Kraunsøe takkede Erling for god ledelse af Generalforsamlingen.

For referatet

Johan Bayer

15 maj 2023

Bestyrelsens beretning:

En bridgesæson går på hæld. Og heldigvis en uden coronaudfordringer dejligt vi har kunnet spille rigtig bridge på normal vis.

Der har været aflysninger 3 gange på sæsonen, og det skyldes, at skolen engang i mellem skal bruge lokalerne selv. Det er et vilkår som vi må respektere. Det er irriterende, men til gengæld har vi gratis lokaler. Og vi har et godt samarbejde med både skole og kommune, og vi har overtalt skolen til at kunne spille der 2 gange hvor de havde skrevet at vi måtte aflyse. Så bestyrelsen gør hvad vi kan for at undgå aflysninger.

I de åbne holdturneringer har Rødovre Bridgeklub igen i år været rigt repræsenteret. Det er blevet til medaljer i næsten alle åbne turneringer til spillere fra Rødovre, dog ikke i Seniorhold. Flot klaret og dejligt at vi kan vise flaget.

Kortgivningen har Eivind i år kørt dejligt du vil køre så langt og klare det for os. Samtidig med du sælger øl og vand.
Turneringslederne vil jeg også række en tak til Thomas, Rudi, Jakob og Søren.
De nye bridgeborde har gjort det noget lettere med oprydning tak til Islev Bridgeklub og Jørgen for initiativet til indkøb. Og tak til Jens Houlberg for at sørge for at skrue bordene sammen.
Også en tak til revisorerne Lars og Torsten, for at I holder øje med vi ikke bruge for mange penge.

Bestyrelsen holder møder når vi finder det nødvendigt, og har løbende dialog via mail hvis der er noget vi skal have taget beslutning om. Tak til bestyrelsen for det gode arbejde I alle gør. Dejligt det bare kører. Og heldigvis tager mange andre også fat om alt det praktiske i forbindelse med en bridgeaften.

Det har været en sæson uden kaffe/te da vi ikke kunne få fat i en der kunne stå for den del.

Vi er allerede nu 23 hold tilmeldt til den kommende sæson. Det er imponerende. På samme tidspunkt sidste år var der kun 10 tilmeldte hold. Mon ikke hold 24 når at tilmelde sig??BridgeCentral, 24. maj 2023