Referater + Bestyrelsesberetning

Generalforsamling i Rødovre Bridgeklub onsdag d. 25 april 2018

54 fremmødte medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Budget samt fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt


 1. Valg af dirigent

Ole Bækgaard blev valgt til dirigent. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt jævnfør vedtægterne og dagsorden fremsendt i rette tid.


 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Eivind aflagde på vegne af bestyrelsen beretning for det forløbne år. Beretningen er tilgængelig for medlemmerne på RBK´s hjemmeside, se nedenfor.


 1. Aflæggelse af revideret regnskab

I sin egenskab af kasserer redegjorde Helge for regnskabet. Regnskabet blev godkendt.


 1. Redegørelse for budget og fastsættelse af kontingent

Helge gennemgik budgettet og orienterede om, at bestyrelsen indstiller til uændret grundkontingent. I sæsonen 2018-19 opkræves dog ekstra kr. 50 til festfonden. Kontingentet er fortsat i den absolut lave ende sammenlignet med øvrige klubber. Forslaget til budget og kontingent blev vedtaget.


 1. Indkomne forslag

Der var ikke fremsendt forslag til behandling på generalforsamlingen.


 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Peter Kraunsøe, Freddy Christiansen, Johan Bayer & Eivind Sveinbjørnsson var på valg. Eivind trak sig som medlem af bestyrelsen og dermed også som formand efter 30 år på posten. Alle øvrige var villige til genvalg, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen.

Jakob Bjerrum var på valg som suppleant. Jakob blev genvalgt.

Peter Kraunsøe blev valgt som ny formand for RBK.


 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Lars Holgaard blev valgt som revisor.

Jakob Bjerrum blev valgt som revisorsuppleant.


 1. Eventuelt

Søren Kraunsøe takkede Gerda Holm for tålmodighed og fleksibilitet og velvilligt ”udlån” af sin ægtefælle gennem en menneskealder, således at han med flid og omhyggelighed har kunnet varetage hvervet som formand for RBK. Gerda fik overrakt en velfortjent buket blomster.

Peter Kraunsøe takkede Eivind for hans solide indsats som formand for RBK gennem en 30-årig periode. Peter understregede Eivinds utrættelige indsats med planlægning, medlemsservice og repræsentation af klubben over for kommunen og andre instanser herunder DBF og konstaterede, at RBK i Eivinds formandsperiode har udviklet sig til en af landets stærkeste klubber med en god top, der kan ”spise kirsebær” med de absolut stærkeste spillere og et solidt bundniveau.

Peter konstaterede, at Eivind vil blive savnet som ankermand i bestyrelsen, men vi glæder os alle over, at Eivind & Gerda fortsætter som spillere i klubben.

Peter overrakte Eivind et gavekort til en 6-retters menu med tilhørende vine på Hotel Frederiksminde i Præstø samt taxa hjem efter en forhåbentlig bedre middag med sin makker.

Sidst men ikke mindst blev Eivind udnævnt til æresmedlem af RBK ledsaget af 3 korte og 3 lange hurraer fra en stående generalforsamling.

Lars Korsholm opfordrede bestyrelsen til at afklare muligheden for, at Bridgemates bliver sat op, således at første udspil registreres. Bestyrelsen vil drøfte dette.

Michael Justesen konstaterede, at der efter hans vurdering var for mange afbud til klubaftener med den svækkelse af turneringsgennemførelse, det medfører. Michael opfordrede bestyrelsen til at indskærpe de velkendte retningslinjer om, at den spiller eller det par, der indgiver et afbud, har pligten til at skaffe substitutter og opfordrede i øvrigt medlemmerne til at udvise større disciplin med henblik på at reducere omfanget af afbud. Eivind noterede, at reglen vedr. pligten til selv at sikre substitutter fremgår af den årlige velkomstmail. Bestyrelsen vil ligeledes drøfte dette punkt.

Michael Justesen overrakte fiduspokalen til Peter Kraunsøe.

Formanden takkede Ole Bækgaard for god ledelse af generalforsamlingen.


For referatet

Johan Bayer

Bestyrelsesberetning 2017-2018 for Rødovre Bridge Klub

I Klubbens 74. sæson faldt medlemstallet for aktive fra 104 til 96, det antal som gennem årene har været bestyrelsens/TU-lederens klart foretrukne.

For at kunne gennemføre vor ”alle mod alle parturnering” måtte vi i sæson 72. + 73. bede 4 par om at stå over parturneringen. Det fungerede fint, med desværre medførte det også, at flere par i den nu afviklede sæson mente, at de frit kunne melde fra til parturneringen. Det har vi kæmpet lidt med i bestyrelsen, og vi er ret kede af den udvikling.

Vi fastholdt fordelingen med 75% hold og 25% par. Grundet ovennævnte frameldinger til parturneringen har vi måttet lave en turnering for 40 par i stedet for 48. Det betød 6½ aften i stedet for 6 aftener til afvikling, men den positive ting ved denne halve aften er jo, at vi er blevet 3-4 gange flere deltagere i generalforsamlingen.

Vi har således spillet holdturnering med 3 gennemløb af 7 runder. For ved hvilken gang vandt Freddy Christiansens hold med Lars Holgaard, Helge Hesselberg og Jakob Bjerrum. Resultatet af parturneringen har jeg netop fået: Vindere blev:  Jakob Søegaard/Martin Buch.

Vore nye Bridge-mates 2 blevet taget i brug ved sæsonstarten og tak til Velux Fonden for donationen.

Vi har været en af pilotklubbene i forbindelse med den nye platform for BC3. Her en stor tak til TU-leder Freddy Christiansen. Regner med, at han/klubben får anerkendelse for vor medvirken til, at vi kan få en forbedret udgave af BridgeCentralen i den kommende sæson. 


BridgeCentral, 24. marts 2019