Appelprocedure

Det er bestyrelsens holdning, at vi i Rødovre Bridgeklub, helst ingen appeller skal have. Det skyldes det store arbejde der er forbundet med appeller og vores dygtige turneringsledere, og de dygtige spillere vi har i klubben. Det gør at turneringslederne allerede ved behandling af en sag har mulighed for at spørge kvalificerede spillere.

Det er dog et krav at alle sager skal kunne afgøres ved en appelkomite.

Nedenfor er beskrevet proceduren for appelbehandling i Rødovre Bridgeklub.


Når turneringslederen (TL) har afsagt sin dom overfor begge parter, sørger TL for at det korrekte resultat bliver registreret. Dommen må ikke drøftes med TL når dommen er afsagt.

Ønsker den ene af siderne at få afprøvet sagen i en appelkomité, må ingen af parterne diskutere spillet med øvrige medlemmer i klubben. Dette for at sikre at vi har flest mulige ressourcer at trække på ved en appelbehandling.
Den side der ønsker at appellere meddeler det til det andet involverede par.

Den appellerende side henter appelformularen her og udfylder den med alle de fakta der er om spillet. Det er kortfordeling der skal kopieres ind, meldeforløb, alle forklaringer, evt. tænkepauser etc. Det skal tydeligt fremgå hvilke spillere der er involveret
Samtidig noteres hvilket resultat der faktisk blev på spillet og hvad TLs dom resulterede i, og hvilken TL der afsagde dommen
Endelig en forklaring på hvad de mener der er forkert i dommen og hvorfor den skal appelleres.

Appelformularen sendes senest søndagen efter spilledagen til klubbens Chefturneringsleder (CTL)

Hvis CTL ikke har været inde over sagen, tager CTL kontakt til TL for at høre dennes begrundelse for dommen. CTL kontakter den anden part for at høre deres version, og om de har kommentarer de ønsker påført appelformularen.
CTL ajourfører appelformularen og tager denne med den førstkommende spilledag. Altid i 5 eksemplarer.

Den appellerende side afleverer gebyret på 200 kr. til CTL.

CTL undersøger, om der er 3 medlemmer i vores appeludvalg tilstede, og som ikke har hørt om spillet. Hvis vi kan nedsætte en appelkomite sker det lokalt i klubben. Ellers sendes appellen videre til distriktets appelkomite.

BridgeCentral, 16. maj 2024