Klubben


Om klubben
Bridgeklubben Ruder ES er stiftet d. 19. september 1949.


Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund, og er tilmeldt mesterpointordningen.


Sæsonen omfatter 1. september - 31. maj.


Vi spiller hver mandag og torsdag aften kl. 19, mandag,  tirsdag og torsdag eftermiddag kl. 13.


Begynderundervisning hver tirsdag aften kl. 18 - ca. 22.

,

Åbent hus i sommerperioden (juni-august) hver torsdag kl. 19.


Hele huset er røgfrit.Spillested:

Byvej 78

2650 Hvidovre


Busforbindelser: Bus 22 - Kettevej, Bus 133 - Avedøre Tværvej/Brostykkevej


Kontingent
Kontingentet, der skal betales til Ruder Es, består dels af kontingent til DBf og dels af kontingent til Ruder Es.


Opkræves årligt af Danmarks Bridgeforbund: Grundkontingent samt kontingent til kreds og distrikt.

    I alt for primære medlemmer: Kr. 333,00 (nedrundet til kr. 330,00)  

    For medlemmer der ikke har Ruder Es som hjemmeklub: kr. 73,00 (nedrundet til kr. 70.00)

Månedligt kontingent til Ruder ES. - 1. spilledag: kr. 50,00 Efterfølgende spilledag(e): kr. 45,00
Hertil kommer pr måned kr. 20,00 pr spilledag for kaffe abonnement.

For juniorer (ikke fyldt 25 år den 1. januar 2013) opkræves halvt kontingent til både DBf og Ruder Es.

Helårligt kontingent for passive medlemmer opkræves i efteråret med

kr. 400,00.


Passive med primært medlemsskab i anden klub kr. 200.


DBf opkræver kontingent i oktober måned. Det opkræves hos medlemmerne sammen med det helårlige kontingent til Ruder Es.


Kontingent bedes indbetalt til Danske Bank konto 1551  1908782 inden udgangen af september måned, eller kontant i klubben sidste spilledag i september.

Kontingentet er vedtaget af klubbens generalforsamling


Kontingent  2020 / 2021

Kontingent

Primærmedlem (Medlem i Ruder Es)

Klubmedlem (primærmedlem i en anden klub under DBf end Ruder Es)

Én spillegang pr. uge

DKK 780

DKK 520

To spillegange pr. uge

DKK 1.185

DKK 925

Tre spillegange pr. uge

DKK 1.590

DKK 1.330

Fire spillegange pr. uge

DKK 1.995

DKK 1.735


Der opkræves ikke længere separat betaling for kaffe, så kontingentsatserne er gældende for alle.

Kontingentet bedes betalt til klubbens bankkonto 1551 1908782 med angivelse af DBf-medlemsnummer og navn.

Ønsker du at betale via MobilePay, så anvend "box70060" som betalingsmodtager og oplys ligeledes DBf-medlemsnummer og navn. Husk dog venligst, at det er billigere for klubben at modtage betalingen direkte til bankkontoen.

Det vil være en hjælp, hvis du indbetaler med det samme og senest den 30. september.Vedtægter for Bridgeklubben Ruder Es, Hvidovre


§ 1. Navn og hjemsted


Klubbens navn er Bridgeklubben Ruder Es og klubben er hjemmehørende i Hvidovre kommune.

Klubben er stiftet den 19. september 1949.


§ 2. Formål


Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning

og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.


§ 3. Tilhørsforhold


Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Østsjælland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.


Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de gældende regler.


§ 4. Medlemskab


Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.


Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt leve op til klubbens formålsbestemmelse.

       

Medlemmernes pligter og rettigheder er beskrevet i Klubregler for Bridgeklubben Ruder Es.               


Endeligt afslag på medlemskab af klubben skal efter anmodning af den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan optage passive medlemmer.

Passive medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære aktivitet.

Passive medlemmer har ikke stemmeret, men er valgbare til bestyrelsen.


Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og er bindende for hele sæsonen,

dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter 1/2 sæson, når omstændighederne taler for det.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.


Medlemskab overføres automatisk fra en sæson til næste sæson


Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til udgangen af en sæson.


I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles.


§ 5. Kontingent


Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.


Juniorer under uddannelse betaler halvt kontingent.


Er et medlem trods påmindelse fortsat i restance kan medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette forelægges generalforsamlingen


§ 6. Udelukkelse og eksklusion


Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.


I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.


I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.


En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.


En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 & 14.

§ 7. Ordinær generalforsamling


Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.


Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.


Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted ved opslag, på hjemmeside og ved eventuel anden kommunikation med tre ugers varsel.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer der ikke er i kontingentrestance.


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 & 16.


§ 8. Dagsorden


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:


 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Godkendelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand (lige år)
 8. Valg bestyrelsesmedlemmer, 3 i ulige år, 2 i lige år)
 9. Valg af revisorer, 1 i ulige år og 1 i lige år samt 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt


§ 9. Generalforsamlingens ledelse


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.


Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. .§§ 15 og 16.


Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det og altid ved personvalg mellem flere kandidater.


Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.


Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, en formand og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer er vælges i ulige år.


Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turneringskomite) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver..


Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.


De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.


Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år.


Bestyrelsen udarbejder klubregler der skal godkendes på generalforsamlingen


§ 12. Regnskab


Klubbens regnskabsår er kalenderåret.


Regnskabet revideres forud for den ordinære generalforsamling af 2 revisorer. Regnskabet fremlægges for klubbens medlemmer senest en uge før den ordinære generalforsamling.


§ 13. Revision


På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant for 1 år

De 2 revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.


§ 14. Tegning og hæftelse


Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 2.000,- eller ved låneoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.


Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.


Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.


§ 15. Vedtægtsændringer


Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 16. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en ekstraordinær generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.


Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal tilgå Danmarks Bridgeforbund eller en anden almennyttig dansk forening.


Vedtaget på ordinær generalforsamling den 6. april 2019.
       
.Privaltlivspolitik

Her finder du information om hvordan dine persondata behandles i Ruder Es og dine rettigheder. 

Ved spørgsmål - kontakt formand for Ruder Es - Berit Dundal


Privatlivspolitik for Ruder Es Bridgeklub.

Senest ændret 30. maj 2018


Bridgeklubbens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger der er relevante for klubbens drift.

Vi sletter dine oplysninger på anmodning når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Ruder Es Bridgeklub er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Berit Dundal
Adresse: Toft Sørensens Vænge 1, 2650 Hvidovre
Telefon: 20443892
Mail: berit_dundal@hotmail.com
Website: www.ruderes.dk        

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato, indmeldelsesdato mv.
   2. Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi.
  2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   1. ÷
 2. Oplysninger om medlemmer med særlige opgaver eller tillidshverv, samme som Medlemsoplysninger, samt:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Andre oplysninger: Oplysninger om hvervet, bankkontonummer mv.
   2. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, ansættelsesdato mv.
 3. Oplysninger om deltagere i åbne aktiviteter:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato mv.
   2. Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi.
  2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   1. ÷
 4. Oplysninger om substitutter
 1. Almindelige personoplysninger:
 1. Kontaktoplysninger som navn, adresse, mail og telefonnummer.


Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig selv og fra Danmarks Bridgeforbund. Oplysninger vi modtager fra Danmarks Bridgeforbund er foruden almindelige registrerings- og kontaktoplysninger sportslige oplysninger om fx spillestyrke samt eventuelle udelukkelser.

Vores formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til at behandle personoplysninger er særligt:

 • Bridgeklubbens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
 • At der sker som følge af et lovkrav.
 • At der sker med dit samtykke.


Formålene:

 1. Vi behandler medlemsoplysninger:
  1. For at kunne gennemføre almindelig medlemshåndtering, kommunikation, kontingentopkrævning mv.
  2. For at kunne gennemføre bridgeaktiviteter i en korrekt sportslig kontekst.
  3. For at kunne udstrække værdien af medlemskabet overfor Danmarks Bridgeforbund og overfor forbundets øvrige medlemsklubber.
 2. Vi behandler oplysninger om medlemmer med særlige opgaver:
  1. For at kunne opfylde de forpligtelser vi har overfor hinanden i relation til din særlige opgave.
 3. Vi behandler oplysninger om deltagere i åbne aktiviteter:
  1. For at kunne identificere og kommunikere med deltagerne i relation til aktiviteten.
  2. For at kunne gennemføre bridgeaktiviteten i en korrekt sportslig kontekst.
 4. Vi behandler oplysninger om substitutter:
  1. For at kunne tilbyde vores medlemmer muligheden for at kunne kontakte mulige substitutter.


Vi behandler som hovedregel kun personoplysninger ud fra legitime interesser:

 • For at kunne gennemføre turneringsaktiviteter herunder offentliggøre start- og resultatlister samt MP- og handicapposteringer.
 • For at kunne håndtere dine medlemsrettigheder korrekt, fx i forhold til generalforsamlingen.
 • For at kunne håndhæve dine medlemsforpligtelser korrekt, fx i forhold til kontingentbetaling.
 • For at kunne afholde sociale arrangementer, fester mv. herunder invitere hertil på mail, sms eller telefon.
 • For at kunne vise indholdet og ånden i vores klubliv til udenforstående herunder offentliggøre billeder der illustrerer aktiviteten desuagtet at enkeltpersoner vil kunne genkendes herpå.
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Danmarks Bridgeforbund for at sikre en korrekt håndtering af vores medlemskab heraf samt for at sikre opfyldelsen af dine rettigheder overfor DBf og DBfs øvrige medlemsklubber i kraft af dit medlemskab hos os.
 • For at kunne dokumentere vores foreningsstatus overfor legitime interessenter, fx for opnåelse af kommunal lokalestøtte eller private fondes tilskud.
 • For at kunne dokumentere vores aktiviteter i statistisk eller historisk kontekst.
 • For medlemmer under 18 år behandler vi endvidere forældres persondata for at kunne kommunikere med medlemmets forældre.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • Vi videregiver dine personoplysninger til Danmarks Bridgeforbund.
 • Vi videregiver dine personoplysninger til andre samarbejdspartnere i det omfang det har naturlig relevans for en særlig opgave eller et tillidshverv, du har påtaget dig fx oplyser vi dine kontaktoplysninger på vores hjemmeside, hvis du er klubbens formand.
 • Vi videregiver dine personoplysninger til myndigheder efter deres lovlige krav herom.
 • Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemands marketingsformål.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 1. Medlemmer:
  1. Vi opbevarer dine personoplysninger til du anmoder om at få dem slettet og dertil i op til 3 år efter det kalenderår, hvor du har meldt dig ud af klubben.
 2. Medlemmer med særlige opgaver: som medlemmer.
 3. Deltagere i åbne aktiviteter:
  1. Vi opbevarer dine personoplysninger indtil aktiviteten er endeligt afsluttet og du anmoder om at få dem slettet.

Vi opbevarer dog oplysninger der skal anvendes i en historisk eller statistisk kontekst så længe de har værdi i denne kontekst fx opbevarer og offentliggør vi navnene på årets klubmestre eller vinderne af vores åbne turneringer gennem hele klubbens levetid.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data (retten til at indsigt i nærværende politik).
 • Retten til indsigt i dine egne personoplysninger (se hvad vi har registreret om dig).
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (retten til at få udleveret de oplysninger, vi har registreret om dig i et læseligt format).
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du kan finde kontaktoplysninger først i dette dokument.

Vær opmærksom på, at dine rettigheder ikke er ubetingede. Fx vil vi typisk have mere ret til at registrere dig end du har ret til at blive slettet så længe dit medlemskab af klubben består eller så længe du deltager i vores aktiviteter. Og selv efter at dit medlemskab er ophørt kan vi have en legitim ret til at afvise at slette dig, fx for at kunne opstille lovlig krævet dokumentation for et opnået kommunalt tilskud.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, vil vi hurtigst muligt tage stilling til, om vi finder der er et væsentligt og legalt hensyn i vores klubdrift der vejer tungere end din rettighed til rettelse eller sletning og finder vi ikke sådan et hensyn vil vi gennemføre ændring eller sletning hurtigst muligt derefter.

Substitutter optages kun på substitutlisten ved tilsagn, og du kan til enhver tid tilbagekalde dette tilsagn.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Du kan se øverst i dokumentet hvornår denne udgave senest er ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside og vil kunne fås i udskrift ved henvendelse til kontaktpersonen.


Vedtaget af Ruder Es Bridgeklubs bestyrelse.BridgeCentral, 18. september 2020