...
              GRØNHØJ BRIDGEKLUB


Livet er "KORT" - Spil bridge i Grønhøj Bridgeklub          Medlem af Danmarks Bridgeforbund    

Privatlivs Politik se nederst på siden


HOLD HJERNEN I GANG

HVEM ER VI

 Bridge er en god fritidsinteresse for både yngre og ældre

Kom og spil bridge i Grønhøj Bridgeklub
Kontakt os tryk > her

Begynderundervisning tilbydes:
kontakt Ida Sørensen tlf. 29 46 61 25
Ny begynderundervisning starter 18.sept 2019
Tilmelding er stadig mulig

Vi tager godt i mod nye spillere og du møder spillere på dit eget niveau.

Par kan melde afbud hvis forhindret. senest 1 uge før (Så skaffer vi substitut)
ellers må man selv finde et substitut par.
Enkelt afbud, så skal man selv finde substitut.

Der er gode parkerings og adgangsforhold.

Vi spiller på Mølleholmskolen

Mølleholmen nr. 20

2630 Taastrup


Hver mandag kl. 18:00 til 22:00, med spilstart kl. 18:15
Sæson start første mandag i September til sidste sidste mandag

i April.


På nuværende ingen venteliste for medlemskab.
Vi modtager gerne substitutter til vores substtutliste

Medlemskab for en hel sæson inc. præmie og turneringsgebyr. 600,00 kr.hvis man er medlem i en anden klub, (den primære) er prisen kun 380,00 kr.

Husk Kontingent betales senest 15 sep.

HUSK!
VI BENYTTE INDGANGEN TIL HØJRE FOR HOVEDINDGANGEN

OP AD "BRANDVEJEN"

FØRSTE ORDINÆRE INDGANG TIL VENSTRE

PS! Husk at tage kaffe med til pausen

Vi startede i 1982, med en stiftende Generalforsamling.


Vi er 30 medlemmer, for nuværende.


Webmaster: Gerd Petersen


PRIVATLIVS POLITIK


Privatlivspolitik for Grønhøj Bridgeklub.

Senest ændret 24. september 2018


Bridgeklubbens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger der er relevante for klubbens drift.

Vi sletter dine oplysninger på anmodning når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Grønhøj Bridgeklub er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ida Sørensen
Adresse: Ishøj Bygade 107, 2635 Ishøj
Telefon: 29466125
Mail: idmaso@hotmail.dk
Website: www.bridge.dk/2221

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato, indmeldelsesdato mv.
   2. Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi.


 1. Oplysninger om medlemmer med særlige opgaver eller tillidshverv, samme som Medlemsoplysninger, samt:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Andre oplysninger: Oplysninger om hvervet, bankkontonummer mv. samt de personoplysninger som banken og CVR registret kræver.


 1. Oplysninger om ansatte:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, ansættelsesdato mv.
   2. Oplysninger til brug for lønudbetaling, fx bankkontonummer.
  2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   1. Oplysninger til brug for kildeskatteangivelse, forsikring mv.: CPR-nummer.
   2. Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest for ansatte, der skal arbejde med børn og unge.
 2. Oplysninger om deltagere i åbne aktiviteter:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato mv.
   2. Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi.
  2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   1. ÷
 3. Oplysninger om substitutter
 1. Almindelige personoplysninger:
 1. Kontaktoplysninger som navn, adresse, mail og telefonnummer.


Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig selv og fra Danmarks Bridgeforbund. Oplysninger vi modtager fra Danmarks Bridgeforbund er foruden almindelige registrerings- og kontaktoplysninger sportslige oplysninger om fx spillestyrke samt eventuelle udelukkelser.

Vores formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til at behandle personoplysninger er særligt:

 • Bridgeklubbens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
 • At der sker som følge af et lovkrav.
 • At der sker med dit samtykke.


Formålene:

 1. Vi behandler medlemsoplysninger:
  1. For at kunne gennemføre almindelig medlemshåndtering, kommunikation, kontingentopkrævning mv.
  2. For at kunne gennemføre bridgeaktiviteter i en korrekt sportslig kontekst.
  3. For at kunne udstrække værdien af medlemskabet overfor Danmarks Bridgeforbund og overfor forbundets øvrige medlemsklubber.
 2. Vi behandler oplysninger om medlemmer med særlige opgaver:
  1. For at kunne opfylde de forpligtelser vi har overfor hinanden i relation til din særlige opgave.
 3. Vi behandler oplysninger om ansatte:
  1. For at kunne opfylde de forpligtelser vi har overfor hinanden i relation til dit ansættelsesforhold.
  2. For at opfylde myndigheders krav.
 4. Vi behandler oplysninger om deltagere i åbne aktiviteter:
  1. For at kunne identificere og kommunikere med deltagerne i relation til aktiviteten.
  2. For at kunne gennemføre bridgeaktiviteten i en korrekt sportslig kontekst.
 5. Vi behandler oplysninger om substitutter:
  1. For at kunne tilbyde vores medlemmer muligheden for at kunne kontakte mulige substitutter.


Vi behandler som hovedregel kun personoplysninger ud fra legitime interesser:

 • For at kunne gennemføre turneringsaktiviteter herunder offentliggøre start- og resultatlister samt MP- og handicapposteringer.
 • For at kunne håndtere dine medlemsrettigheder korrekt, fx i forhold til generalforsamlingen.
 • For at kunne håndhæve dine medlemsforpligtelser korrekt, fx i forhold til kontingentbetaling.
 • For at kunne afholde sociale arrangementer, fester mv. herunder invitere hertil på mail, sms eller telefon.
 • For at kunne vise indholdet og ånden i vores klubliv til udenforstående herunder offentliggøre billeder der illustrerer aktiviteten desuagtet at enkeltpersoner vil kunne genkendes herpå.
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Danmarks Bridgeforbund for at sikre en korrekt håndtering af vores medlemskab heraf samt for at sikre opfyldelsen af dine rettigheder overfor DBf og DBfs øvrige medlemsklubber i kraft af dit medlemskab hos os.
 • For at kunne dokumentere vores foreningsstatus overfor legitime interessenter, fx for opnåelse af kommunal lokalestøtte eller private fondes tilskud.
 • For at kunne dokumentere vores aktiviteter i statistisk eller historisk kontekst.
 • For medlemmer under 18 år behandler vi endvidere forældres persondata for at kunne kommunikere med medlemmets forældre.

Vi behandler undtagelsesvist persondata under samtykke:

 • Vi forlanger børneattest fra alle medlemmer, der har til opgave at lede, undervise eller fungere som hjælper for en af klubben arrangeret aktivitet, der hovedsageligt er henvendt mod unge under 15.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • Vi videregiver dine personoplysninger til Danmarks Bridgeforbund.
 • Vi videregiver dine personoplysninger til andre samarbejdspartnere i det omfang det har naturlig relevans for en særlig opgave eller et tillidshverv, du har påtaget dig fx oplyser vi dine kontaktoplysninger på vores hjemmeside, hvis du er klubbens formand.
 • Vi videregiver dine personoplysninger til myndigheder efter deres lovlige krav herom.
 • Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemands marketingsformål.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 1. Medlemmer:
  1. Vi opbevarer dine personoplysninger til du anmoder om at få dem slettet og dertil i op til 3 år efter det kalenderår, hvor du har meldt dig ud af klubben.
 2. Medlemmer med særlige opgaver: som medlemmer.
 3. Ansatte:
  1. Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter det kalenderår, hvor din ansættelse er ophørt.
 4. Deltagere i åbne aktiviteter:
  1. Vi opbevarer dine personoplysninger indtil aktiviteten er endeligt afsluttet og du anmoder om at få dem slettet.

Vi opbevarer dog oplysninger der skal anvendes i en historisk eller statistisk kontekst så længe de har værdi i denne kontekst fx opbevarer og offentliggør vi navnene på årets klubmestre eller vinderne af vores åbne turneringer gennem hele klubbens levetid.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data (retten til at indsigt i nærværende politik).
 • Retten til indsigt i dine egne personoplysninger (se hvad vi har registreret om dig).
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (retten til at få udleveret de oplysninger, vi har registreret om dig i et læseligt format).
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du kan finde kontaktoplysninger først i dette dokument.

Vær opmærksom på, at dine rettigheder ikke er ubetingede. Fx vil vi typisk have mere ret til at registrere dig end du har ret til at blive slettet så længe dit medlemskab af klubben består eller så længe du deltager i vores aktiviteter. Og selv efter at dit medlemskab er ophørt kan vi have en legitim ret til at afvise at slette dig, fx for at kunne opstille lovlig krævet dokumentation for et opnået kommunalt tilskud.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, vil vi hurtigst muligt tage stilling til, om vi finder der er et væsentligt og legalt hensyn i vores klubdrift der vejer tungere end din rettighed til rettelse eller sletning og finder vi ikke sådan et hensyn vil vi gennemføre ændring eller sletning hurtigst muligt derefter.

Substitutter optages kun på substitutlisten ved tilsagn, og du kan til enhver tid tilbagekalde dette tilsagn.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Du kan se øverst i dokumentet hvornår denne udgave senest er ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside og vil kunne fås i udskrift ved henvendelse til kontaktpersonen.

Vedtaget af Grønhøj Bridgeklubs bestyrelse 3. august 2018.


BridgeCentral, 18. august 2019