Kontakt / Adresse

Venligst kontakt

E-mail: Klub@LyngbyBridge.dk

Formand: Mogens Müller


Adresse:

Lyngby Bridgeklub

Lundtofteparken 43 A

2800 Kgs. Lyngby


Spilletider


Eftermiddagsholdet

Onsdag      

13:00 - 17:00

Aftenholdet

Onsdag     

18:45 - 22:45


Historie

Lyngby Bridge Klub blev stiftet d. 11. september 1941.


Bestyrelse

Funktion

Navn

e-mail

Telefon

Formand

Mogens Müller

Formand@LyngbyBridge.dk

4030 3680

Næstformand

Jytte HjorthKasserer

Poul Moes

Kasserer@Lyngbybridge.dk


Sekretær, Eftermiddagshold

Jørgen Markussen

Eftermiddag@LyngbyBridge.dk

2341 5083

Menig, Eftermiddagshold

Bo Bruun

Eftermiddag@LyngbyBridge.dk

4588 6036

Materialeforvalter

Ditte SommerMenig, Aftenshold

Lars Bo Svendsen

Vedtægter

§ 1. Navn 

Klubbens navn er Lyngby Bridge Klub. Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.


§ 2. Formål 

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftner for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig i og tage et medansvar for klubben. Klubbens spillesæson er 1. september til 30. april.


§ 3. Tilhørsforhold 

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Nordsjælland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.


Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de gældende regler.


§ 4. Optagelse af medlemmer 

Som aktivt medlem kan optages enhver, der ønsker og kan medvirke til opfyldelse af klubbens formål. Indmeldelse skal ske til bestyrelsen og er bindende for hele sæsonen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte en ansøger optagelse. Nægter bestyrelsen en ansøger optagelse, kan ansøgeren kræve, at ansøgningen forelægges den førstkommende generalforsamling, hvor også den optagelsessøgende har taleret. Bestyrelsen kan af kapacitetsmæssige grunde henvise optagelsessøgende til en venteliste. Aktive medlemmer har mødepligt til de fastsatte spilletidspunkter og skal i tilfælde af forfald selv sørge for substitut. Bestyrelsen kan optage passive medlemmer.


§ 5. Udmeldelse 

Udmeldelse af klubben kan ske ved meddelelse til bestyrelsen og får virkning fra førstkommende sæsonafslutning.


§ 6. Udelukkelse og eksklusion 

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.


I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.


I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som særligt punkt.


En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.


En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 & 14.


§ 7. Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.


Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.


Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted ved opslag i klubbens spillelokale med tre ugers varsel.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer der ikke er kontingentrestance.


En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 17 & 18.


Beslutninger træffes ved stemmeflerhed med undtagelse af afstemninger om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning jfr. §§ 17 & 18.


§ 8. Dagsorden for ordinær generalforsamling 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter til behandling:


Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Årsregnskabet og kontingentfastsættelse.

Indkomne forslag.

Valg af formand.

Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.

Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

Valg af 1 revisor og 1 suppleant.

Eventuelt.


§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v. 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.


Såfremt dirigenten eller 5 medlemmer forlanger det, skal afstemning ske skriftligt. Alle medlemmer, der ikke er i restance med betaling af kontingent, har stemmeret. Nye medlemmer for den kommende sæson har ikke stemmeret på den ordinære generalforsamling.


Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan ikke besidde mere end 3 fuldmagter.


Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af referenten og dirigenten. Referatet offentliggøres ved opslag i klubbens spillelokale ved følgende sæsons start.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 11. Særlige beslutninger 

Såfremt klubben afholder turneringer på flere spilletidspunkter, vil deltagerne på det enkelte spilletidspunkt kunne træffe beslutning om forhold, der alene vedrører dem, såsom udgifter til fortæring m.v. Såfremt bestyrelsen eller 10% af deltagerne på et spilletidspunkt ønsker det, indkalder bestyrelsen til møde ved et ordinært spilletidspunkts begyndelse. Indkaldelsen skal ske ved opslag i klubbens spillelokale med angivelse af forslagets indhold med mindst to ugers varsel. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.


§ 12. Bestyrelse 

Klubben ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse, der vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen forestår klubbens drift, herunder at turneringerne gennemføres med tilstedeværelse af en turneringsleder for hver række. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsens medlemmer er kontingentfri, men betaler for fortæring og lignende. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde bevilge tilsvarende kontingentfrihed fx til bronzepointføreren. Over bestyrelsens forhandlinger føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.


§ 13. Spilleudvalg 

Bestyrelsen kan nedsætte spilleudvalg, der har ansvar for at tilrettelægge enkelte turneringer samt forestå afviklingen heraf. Spilleudvalget har ansvaret for tilstedeværelsen af turneringsledere. I et spilleudvalg skal mindst ét medlem være bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan nedsætte en appelkomite på tre medlemmer


§ 14. Regnskabsår 

Klubbens regnskabsår er 1. april - 31. marts, idet regnskabsåret 2009/2010 løber fra den 1. marts 2009 til den 31. marts 2010. Hvert år på den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen 1 revisor og 1 suppleant for denne. De valgte revisorer kan ikke bestride andre tillidshverv i klubben i funktionsperioden.


§ 15. Fastsættelse af kontingent m.v

Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet for aktive og passive medlemmer. Medlemskontingentet fastsættes for perioden 1. maj til 30. april. Der betales halvt kontingent af medlemmer under 25 år, som er under uddannelse. Betaling for særlige arrangementer, såsom juleafslutning og lignende, fastsættes af bestyrelsen. For ethvert arrangement, der afholdes af Lyngby Bridge Klub eller i Lyngby Bridge Klubs navn, det være sig som enearrangør eller i fællesskab med andre, udfærdiges et særligt regnskab over udgifter og indtægter. Regnskabet indgår i klubbens årsregnskab. Klubben kan ikke deltage i arrangementer, hvor klubben ikke har et økonomisk medansvar. Bestyrelsen kan bevilge tilskud til medlemmers deltagelse i turneringer arrangeret af Danmarks Bridgeforbund.


§ 16. Tegningsregel 

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.


§ 17. Vedtægstændringer 

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 18. Opløsning 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.


Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal tilgå Danmarks Bridgeforbund eller en anden almennyttig dansk forening.


Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 29/4-2009.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 26/10-2011.

BridgeCentral, 3. august 2020