GenereltLillerød Bridgeklub   

Generel orientering

Lillerød Bridgeklub blev stiftet i 1966.


Den har nu 4 underklubber og 180 medlemmer.


Der spilles i efteråret 2014 i midlertidge lokaler. 

Omkring årsskiftet 2013/2015 flytter vi til nye 

aktivitetshus og bibliotek på Skovensvej.


Se de midlertidige spillesteder under de enkelte underklubbers faneblade.


Nedenfor kan du se klubbens:

Vedtægter, Klubregler og Årsberetning for 2013-14  

Bestyrelse og klubber  2014-2015


Bestyrelsen

Formand

Næstformand

KassererSuppleanterRevisor

Suppleant


Tirsdagsklubben I

Kontakt

Turneringsleder


Tirsdagsklubben II

Kontakt

Turneringsleder


Onsdagsklubben

Kontakt

Turneringsleder


Torsdagsklubben

Kontakt

TurneringslederPoul Walbjørn

Kaj Folke

Grethe Jakobsen

Erik Jørgensen

Helge Laursen

John Sonberg

Inger Kelvin HansenVakant

Vakant


Aage Jakobsen

Ole GønssKaj Folke

Erik JørgensenHelge Laursen

Jan LaursenKaj Folke

Jan LaursenJohn Sonberg

Erik Jørgensen
48 26 48 68

22 78 43 05

48 17 49 53

25 78 66 08

48 17 19 00

20 12 27 54

48 18 80 33


48 17 17 01

48 17 36 1322 78 43 05

25 78 66 0848 17 19 00

21 62 69 0222 78 43 05

21 62 69 0220 12 27 54

25 78 66 08Vedtægter
Lillerød Bridgeklub

  Vedtægter


§ 1. Navn, hjemsted og opbygning

Lillerød Bridgeklub er hjemmehørende i Allerød kommune.

Klubbens aktuelle opbygning med underklubber er fastlagt

i ”Klubregler for Lillerød Bridgeklub”.


§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regel-

mæssige spilledage for gennem træning, undervisning og

turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme

kendskabet til og interessen for bridge.


§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed

distrikt Nordsjælland og er som sådan underlagt såvel for-

bundets som distriktets vedtægter og reglementer.


§ 4. Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt

af bestyrelsen. Endeligt afslag på medlemskab af klubben

skal efter anmodning af den, der ønsker medlemskab,

forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan optage passive medlemmer. Passive

medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære

aktivitet og har ikke stemmeret, men er valgbare til

bestyrelsen.


Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens ved-

tægter og regler og iøvrigt at leve op til klubbens formåls-

bestemmelse. Medlemmerne kan i overensstemmelse

med klubreglerne overføre deres aktuelle medlemskab

i underklubberne fra en sæson til næste sæson.


Ind- og udmeldelse sker til bestyrelsen. Indmeldelse er

bindende for hele sæsonen, dog kan bestyrelsen tillade

udmeldelse efter 1/2 sæson, når omstændighederne taler

for dette.


§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Er et

medlem på trods af påmindelse fortsat i restance, kan

medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette

forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsesmedlemmer og turneringsledere er fritaget

for kontingent.§ 6. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent

(eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade

for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder

sine medlemsforpligtelser.


I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive

hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om

eksklusion har med­lem­ met desuden krav på, at sagen

endeligt afgøres på førstkommende general­forsamling,

og at sagen sættes på dagsordenen som særligt punkt.


En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver

samme ma­jori­tet som ved ændring af klubbens vedtægter,

og den skal indberet­tes til Danmarks Bridgeforbund,

jf. forbundets vedtægter §§ 13 & 14.


§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed

i alle anliggender.


Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af

april. Indkal­delse - med dagsorden - skal finde sted

via opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside

mindst 3 uger forinden.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære general-

forsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen

senest to uger inden generalfor­samlingen. Indkomne for-

slag og det reviderede regnskab fremlægges for klubbens

medlemmer senest en uge før general­forsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlem-

mer samt hvem, bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret

har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentre-

stance.

Der kan kun stemmes med fuld­ magt ved personligt

fremmøde. Og kun én fuldmagt pr. fremmødt medlem.


En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutnings

dygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 & 16.


§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

skal mindst omfatte:

1-Valg af dirigent og referent

2-Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3-Godkendelse af det reviderede regnskab

4-Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

5-Indkomne forslag

6-Valg af formand (for 1 år)

7-Valg af bestyrelsesmedlemmer

8-Valg af suppleanter (for 1 år)

9-Valg af revisor og revisorsuppleant

10-Eventuelt

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år.§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges

af generalfor­samlingen, og som ikke er medlem af

bestyrelsen.


Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver

vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning

kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16. Afstemninger skal

foretages skriftligt, såfremt fem medlem­ mer forlanger

det, og altid ved personvalg mellem flere kandidater.


Der optages et referat over generalforsamlingens

beslutninger. Referatet godkendes og underskrives

af dirigenten.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid ind-

kaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en

femtedel af klubbens stem­meberettigede medlemmer

skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom

med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal holdes senest fire uger efter,

at begæringen er modtaget. For så vidt angår krav til

indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m.

gælder de samme bestemmelser som for den

ordinære generalforsamling.


§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer plus op til et

medlem per underklub. Bestyrelsesmedlemmer vælges

af generalforsamlingen for to år idet halvdelen er på

valg hvert år. I særlige tilfælde kan et bestyrelses-

medlem vælges for et år.


Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsen-

terer klubben i alle forhold. Bestyrelsen har ansvar for

Lillerød Bridgeklubs hjemmeside og anden PR-virksom-

hed. Bestyrelsen skal støtte Pensionisthusets drift.


Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter general-

forsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turne-

ringskomité) til varetagelse af løbende eller enkeltstå-

ende opgaver. Bestyrelsen udpeger turneringsleder i

de enkelte underklubber og godkender turnerings pro-

grammerne. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder

og udarbejder dagsorden for møderne.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er

beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens med-

lemmer, herunder for- manden eller næstformanden,

er til stede. Ved eventuel stemme- lighed er forman-

dens stemme afgørende. Vedtagne beslutninger og

foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til

vedtægterne. Der føres en protokol over bestyrelsens

forhandlinger.


Bestyrelsen udarbejder klubregler, der skal godkendes

på generalfor­ samlingen.


§ 12. Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. april 31. marts.

Regnskabet forelægges den ordinære generalfor-

samling til godkendelse og skal være forsynet med

revisorens påtegning og underskrift.


§ 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad

gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren

skal hvert år gennemgå regnskabet og sikre, at

beholdningerne er til stede.


§ 14. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske disposi-

tioner over kr. 5.000 - eller ved låneoptagning - kræves

dog underskrift af formand og kasserer i forening.


Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal

godkendes af general­forsamlingen.


Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig

hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.


§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalfor-

samling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer

er for forslaget.


§ 16. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på

en særligt ind­ kaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst

to tredjedele  af klubbens stemmeberettigede

med­lemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst tre

fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådan flertal på en ekstraordinær general-

forsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes

til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor

beslutning kan træffes med ovennævnte stemme-

flerhed, uanset de fremmødtes antal.


Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre,

skal tilgå Danmarks Bridgeforbund eller en anden

almennyttig dansk forening efter generalforsamlingens

beslutning.
Vedtaget på generalforsamlingen 10. april 2012


       

Formand                              Dirigent
Poul Walbjørn Christensen               Frederik Sørensen
Klubregler
Lillerød Bridgeklub

   Klubregler 


1.  Formål

Formålet med klubreglerne er:

  1. at orientere om klubben og dens aktiviteter
  2. at beskrive medlemmernes rettigheder og pligter
  3. at orientere om etik og turneringsledelse


2.  Klubben

Lillerød Bridgeklub spiller i Pensionisthuset, Skovensvej 6

i Allerød, og er opdelt i følgende 4 underklubber:

Tirsdagsklubben I - tirsdag fra kl. 13 til 17 (32 spillere).

Tirsdagsklubben II - tirsdag fra kl. 19 til 23  (64 spillere).

Onsdagsklubben - onsdag fra kl. 13 til 17 (64 spillere).

Torsdagsklubben - torsdag fra kl. 13 til 17 (40 spillere).


Nærmere orientering om klubben, herunder oplysning om

kontakt­personer i underklubberne, findes på klubbens

hjemmeside: www.bridge.dk/2168

Aktuel medlemsorientering gives i klubberne og på

klubbens hjemmeside.


3. Tilmelding og ventelister

Tilmelding sker til kontaktpersonen i de enkelte under-

klubber. Der føres ventelister over spillere, som der

aktuelt ikke er plads til i underklubberne.


Rækkefølgen på ventelisten er efter tidspunktet for optagelse

på denne. Der orienteres om ventelisterne på den ordinære

general­ forsamling i tilknytning til bestyrelsens beretning.


Bestyrelsen har dog ved etablering af makkerpar med nye

spillere ret til at tage hensyn til spillestyrke og kan evt.

forlange én eller to prøveaftener, inden afgørelse træffes.


4.  Bridgesæsonen

Sæsonen begynder normalt i ugen omkring 1. september og

afsluttes normalt i sidste uge i april. Årsprogram fremlægges

i underklubberne og på klubbens hjemmeside. Kontingentet

for hele sæsonen betales på den første spilledag i sæsonen

eller forinden på klubbens bankkonto.

Der er faste spilledage hver uge i sæsonen dog ikke

i efterårsferien, omkring jul og nytår, i vinterferien og

i påskeferien.


I efterårsferien, op til jul, i vinter- og påskeferien samt

ved sæsonafslutning er der særlige arrangementer, som

man kan tilmelde sig. Klubbens substitutter er også

velkomne til at deltage i disse arrangementer.


Ved sæsonens afslutning uddeles der præmier til alle

gradueret efter sæsonens resultater.


5.  Medlemskab

Det forudsættes, at medlemmerne møder op på alle faste

spilledage eller selv skaffer substitut, hvis de er forhindret.


Der bør træffes aftale med substitutter tidligst muligt. Som

hovedregel skal substitutter skrives på de fremlagte substi-

tutlister senest ugen før, de skal spille. Hvis det ikke er mu-

ligt at finde en substitut, f.eks. ved pludselig sygdom, skal

man give besked herom til kontaktpersonen i underklubben.


Hvis man ikke møder op til og ikke skaffer substitutter til

en partur­ne­ring, bliver der normalt - i overensstemmelse

med Bridgeforbundets turnerings­reglement - tildelt en

justeret score på 40 % / 60 % i de ikke spillede runder.

Ved en holdturnering vil det hold, der ikke stiller fuldtalligt

op, nor­ malt tabe kampen med det højeste af følgende

alternativer: (i)18 kp, (ii) gennem­snittet af det udeblevne

holds score i turneringen, (iii) gennemsnittet  af modstan-

derholdets score i løbet af turneringen.


Bestyrelsen indhenter primo marts tilmelding fra medlem-

merne for den kommende sæson.  Medlemmer kan over-

føre deres aktuelle medlemskab i underklubberne fra en

sæson til næste sæson. Denne ret er dog betinget af, at

man har en makker, eller at man selv eller med bestyrel-

sens hjælp finder en makker inden udgangen af maj.


6.  Substitutter

Klubberne har oversigter over substitutter, som har givet

tilsagn om at være ”faste” substitutter i underklubberne.

Oversigterne fremlægges på aflæggerbordet på spille-

dagene og kan ses på klubbens hjemmeside.Klubbens faste substitutter er ikke forpligtet til at spille,

når de bliver kontaktet, men det forventes, at de er til

rådighed i rimeligt omfang.


Substitutter skal på spilledagen skrive sig på substitut-

listen, hvis de ikke allerede er på den.


7.  Spilledagene

Bridgen begynder præcist kl. 19 tirsdag og kl. 13 onsdag

og torsdag. På spilledagene er der indlagt en ”kaffepause”

på 15 minutter samt 2 korte pauser på 5 minutter.

Der må ikke ryges i pensionisthuset, men der kan ryges i

husets gårdhave.


På aflæggerbordet i underklubberne er der fremlagt

startlister og resultater fra den forudgående spilledag.

Resultater fra de enkelte spilledage og startlister kan

endvidere ses på klubbens hjemmeside.


Det forudsættes, at alle spillere har systemkort, og

at dette er fremlagt under spillet. Hvis det ønskes,

vil bestyrelsen gerne være behjælpelig med at udfylde

systemkort.


Spillerne skal kontrollere, at de sidder på den rigtige

plads og spiller de rigtige kort, samt at man indberetter

spil og resultater korrekt.


Der spilles med turneringsur med ca. 6-7 minutter pr.

spil. Sidste spil i en runde må normalt ikke påbegyndes,

når uret har varslet, at der kun resterer 4 minutter af

runden. Turneringslederen kan tildele strafpoints, hvis

et par gentagne gange overskrider tidsgrænserne.


Ved uregelmæssighed (spillerfejl mm.) skal turnerings-

lederen, som noget helt naturligt, tilkaldes. Der må ikke

meldes eller spilles videre, før turne­ringslederen har

truffet en afgørelse i henhold til turneringsreglementet.


Når bridgen er afsluttet, bør medlemmerne så vidt muligt

hjælpe med ryd­ning af spillelokalet - aflevering af bridge-

mate, kortmapper, meldekasser, bordplancher mm. -

samt hjælpe med indsamling af og aflevering af stole.


Man kan låne porcelæn i Pensionisthuset, men skal selv

vaske det af og stille det på plads, inden man går hjem.


8.  Etikette og Etik

Der tilstræbes gode forhold og god stemning i klubben

med plads til humor og bemærkninger omkring spillene.


Derfor bør enhver spiller medvirke til, at alle får størst mulig

glæde ved bridgen og klublivet i øvrigt, herunder også at vore

substitutter får en god modtagelse og føler sig godt tilpas.


Det er uetisk at irettesætte eller belære såvel makker som

modspil lere under og efter spillet. Det gælder også tegn og

ytringer om til fredshed eller utilfredshed med en melding,

et udspil eller et spillet kort.

For at minimere støj og uro er det væsentligt:

at alle som udgangspunkt er i spillelokalet i spilleperioderne

at der under parturnering ikke skiftes bord, før spilletiden

    er udløbet

at der under holdturnering først skiftes kort, når spilletiden

     er udløbet

at anden halvdel af en holdturnering først går i gang, når

    kaffepausen er afsluttet, og turneringsuret er sat i gang.

at oprydning efter spillet først påbegyndes, når tiden for

    sidste spillerunde er udløbet.


          

9.  Turneringsledelse

Ledelsen i de enkelte underklubber, inkl. turneringslederen,

har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af turneringerne

samt for resultatberegninger.


Klubturneringerne afvikles i overensstemmelse med klub-

reglerne og Bridgeforbundets turneringsreglement.


Appel af en turneringsleders afgørelse skal ske til turneringsle-

deren, inden man forlader klubben på spilledagen. Turnerings-

lederen skal orienteres af begge parter. Appellen afgøres af

bestyrelsen, som er Lillerød Bridgeklubs turneringskomité.


Turneringskomiteens afgørelse afgives inden for 14 dage med

orientering om, at afgørelsen - mod depositum - kan appelleres

videre til distrikt Nordsjælland med fastlagte kendsgerninger på

DBFs appelformular.Godkendt på generalforsamlingen den 10. april 2012.
Årsberetning
Lillerød Bridgeklub    

  Medlem af Danmarks Bridgeforbund           


Årsberetning 2013 -2014


Afgivet på generalforsamling den 30. april 2014

Sæson nr. 48 i Lillerød Bridgeklub står nu ved sin

afslutning. Det har været en god og hyggelig sæson,

men også lidt udfordrende med midlertidige spille-

lokaler i den tidligere ”Frikirke” ved Lillerød Hallerne

og i klubhuset på Skovvang Stadion.


Vi vil gerne udtrykke vores glæde over, at kommunen

har stillet gode midlertidige lokaler til vores rådighed,

og over den imødekommen­hed, der har været omkring

renovering mm. af lokalerne i ”Frikirken”.


Vi vil også gerne sige tak for, at kommunen i høj grad

har inddraget brugerne i projektet omkring det kom-

mende Aktivitets­hus. Projektet omfatter en renovering

af den nuværende biblioteksbygning og en tilbygning

på ca. 650 m2 til en stor sal og nye arealer til biblioteket.


Bridgeklubben kommer til at spille i lokaler på 1. sal i

den renove­rede biblioteksbygning. Der bliver etableret

en supplerende adgang til lokalerne på nordsiden af

bygningen med trappe og elevator.


Medlemstallet i hele klubben er steget fra 164 til 178,

inkl. 2 passive medlemmer. Der har været 32 spil­lere Tirsdagsklubben I, 48 i Tors­dags­klubben og 72 spillere

i Tirs­dags­­klubben II og i Ons­dags­­klubben.


I sæsonen 2013-2014 har der været 28 almindelige

spilledage. Alle underklubber var med i efterårets

Klubsølv-­turnering, og vi opnåede topplaceringer på

landsplan med guldpoints både i Onsdags- og i Tors-

dagsklubben. Herudover har der været flaske­­bridge i

efterårs-, vinter- og påskeferien samt gode jule­arran-

gementer. Sæsonen er afsluttet med årspræmier til

alle og årsafslutningsfester.

Vi er igen kommet igennem sæsonen næsten uden

oversidder­borde, og klub­bens medlem­mer har nor-

malt selv skaffet sub­stitut­ter. Kluble­derne har dog

trådt til flere gange for at sikre fuld bemanding.


Vi vil gerne sige tak for hjælpen til klubbens mange

faste sub­sti­tutter, men også tak til dem, der lejlig-

hedsvist har stillet op som substitut. Denne støtte er

afgø­rende for klubben. Derfor er vig­tigt, at vi tager

godt imod vores sub­sti­tutter, så de får en god op-

levelse af klubben.


I Tirsdagsklubben II, Onsdags- og Torsdagsklubben

er der blevet spillet i 3 styrkeopdelte rækker, mens

der har været 2 rækker i Tirsdags­klub­ben I. Sammen-

sætningen af hold er efter samråd med medlemmerne

foregået på forskellig måde i under­klubberne.


Bestyrel­sen mener, turneringerne er blevet afviklet

godt, og vil gerne sige tur­ne­rings­lederne tak for

deres arbejde. Også tak til spillerne for hjælp ved

turneringerne, herunder med oprydning efter bridgen.


Det er vigtigt, at der er plads til det sociale liv i klubben,

men der er nogle gange lidt rigelig snak/støj i spilleloka-

let. Gode spille­forhold fordrer, at man ta­ler roligt sammen,

samt at bord­skifte, resultat­­op­gørelse og oprydning først

starter, når spille­perio­derne er afsluttede.


BridgeMate og BridgeCentral har stort set virket uden

problemer, og resultaterne fra turneringerne er komme

hurtigt på hjemmesiden. Enkelte gange har BridgeCentral

svigtet. Det giver problemer med at klare turneringen på

anden måde og ekstra arbejde for klublederne. 


Der har i sæsonen været bridgeundervisning mange gange

før spille­start i Tirsdagsklubben I samt i Onsdags- og Tors-

dagsklubben. Emnerne har været Systemkort, Staymann og

transfer, Kortvur­de­ring, Doblinger, Åbningsudspil, XY-sans

og 2UT-støttemeldinger.


Vi har selv stået for undervisningen og udarbejdelse af

diasshow om emnerne. Der har været pæn deltagelse

ved undervis­nin­gen, og den er tilsyneladende blevet godt

mod­taget. Bestyrelsen vil gerne have tilkendegivelser om undervisningen, herunder forslag til forbedringer og emner

i den kommende sæson.Planlægningen af den kommende sæson er i gang.

Sæson­pro­gram­merne for de enkelte underklubber

forventes at blive lagt ind på vores hjemmeside - www.bridge.dk/2168 - inden sommer­fe­rien.

 

Tilmeldingerne til næste sæson tyder på:

  at Tirs­dagsklubben I udvides fra 32 til 48 spillere

  at Tirsdagsklubben II får 64 spillere

  at Onsdagsklubben kan fastholde 72 spillere

  at Torsdagsklubben kan fastholde 48 spillere. 

Bestyrelsen overvejer at forsøge med BridgeMate

ved holdtur­neringer måske i første omgang kun

i nogle af rækkerne. Det overvejes også at spille

med lagte kort i parturneringer for at få en fornem-

melse af, om medlemmerne synes, de kan drage

fordel af at se de spillede kort på hjemmesiden

sammen med resultaterne fra turneringerne.


Det gamle ”Pensionisthus” er jo nu nedrevet, og

Allerød kommune igang­satte i februar arbejdet med

Aktivi­tetshuset. Projektet er startet med en renove-

ring af 2. sal i biblioteks­bygningen, som skal rumme

biblio­tekets administration mm. - samt med det nye

elevatortårn og tilbygningen med den store nye sal.


Renoveringen af 1. sal, hvor ”Pensionisthusets”

foreninger får lokaler, starter i maj og forventes

færdig medio oktober. Der er således ud­sigt til, at

vi kommer til at spille i de nye lokaler omkring

årsskiftet 2014/2015.


Der er nedsat et samarbejdsforum omkring Aktivi-

tetshuset med repræ­­sen­tanter fra kommunens

administration, biblioteket og ”Pensionist­hu­sets”

bestyrelse. Her vil der blive givet en løbende orien-

­­tering om projektet i byggeperioden, og samtidig

skal man drøfte rammerne for brugen af og sam-

arbejdet i Aktivi­tets­huset.


Bestyrelsen vil afslutningsvis gerne sige tak for en

god sæson og ser frem mod en ny god sæson. Først

i de midlertidige lokaler i ”Fri­kir­ken” og i klubhuset

på Skovvang Stadion og senere i nye og gode

lokaler i det kommende Aktivitetshus..      


Første spilledag i den kommende sæson er:

-  i Tirsdagsklubben I og II den 2. september kl. 13 og 19

     i ”Frikirken” i på Banevang ved Lillerød Hallerne.

-  i Onsdags- og Torsdagsklubben den 3. og den 4. septem-

     ber kl. 13 i klubhuset på Skovvang Stadion ved Poppelvej.


Kontingent for hele sæsonen 2014-2015 skal senest betales

på første spilledag. Det fastlagte kontingent vil fremgå af

vores hjemmeside. Det er en fordel for os, hvis kontingentet

indbetales i løbet august på klubbens bankkonto:

Reg. nr. 6485 - konto nr. 0002004080.


Sæson 2013-2014Bestyrelsen

Formand

Næst formand

Kasserer

Sekretær

SuppleantRevisor

Suppleant


Tirsdagsklubben I

Klubleder

Turneringsleder


Tirsdagsklubben II

Klubleder

Turneringsleder


Onsdagsklubben

Klubleder

Turneringsleder


Torsdagsklubben

Kontakt

TurneringslederPoul Walbjørn

Kaj Folke

Frederik Sørensen

Bodil Gønss

Helge Laursen

John Sonberg

Erik Jørgensen


Jytte Bangsgaard

Inger Kelvin


Aage Jakobsen

Ole GønnsKaj Folke

Erik JørgensenHelge Laursen

Jan LaursenKaj Folke

Jan LaursenJohn Sonberg

Erik Jørgensen48 26 48 68

22 78 43 05

   48 19 26 43

48 17 36 13

48 17 19 00

20 12 27 54


23 67 58 58

48 18 80 33


48 17 17 01

48 17 36 1322 78 43 05
48 17 19 00

21 62 69 0222 78 43 05

21 62 69 0248 17 48 08


God opførsel ved bridgebordet

BridgeCentral, 17. april 2015