Generelt
Lillerød Bridgeklub

Medlem af Danmarks Bridgeforbund     Sæson 2017/2018


  Klub nr. 2168Lillerød Bridgeklub har godt 200 medlemmer.

I sæsonen september-maj spilles der 5 gange om ugen i nedenstående underklubber.

Formand: Poul Walbjørn - tlf. 48 26 48 68 - e-mail: poul.walbjorn@youmail.dk

    

Tirsdagsklubben I  spiller kl. 13 - 17 - pt. 68 deltagere.

Klubleder: Kaj Folke - tlf. 22 78 43 05 - e-mail: folke@post11.tele.dk


Tirsdagsklubben II spiller kl. 19 - 23  - pt. 48 deltagere.

Klubleder: Marianne Philipp tlf. 20 64 48 96 - e-mail: 3400marianne@gmail.com


Onsdagsklubben spiller kl. 13 - 17 - pt. 64 deltagere.

Klubledert: Kaj Folke - tlf. 22 78 43 05 - e-mail: folke@post11.tele.dk


Torsdagsklubben spiller kl. 13 - 17 - pt. 56 deltagere.

Klubleder: Kaj Kreilgaard- tlf. 29 11 26 99 - e-mail: kaj@kreilgaard.com


Undervisningsklubben spiller onsdag kl. 19 - 22 - pt. 24 deltagere.

Klubleder: John Sonberg - tlf. 20 12 27 54 - e-mail: johnsonberg@live.dk 


Resultater mm. kan ses  på hjemmesiden under fanebladene Turneringer m. fl.

Henvendelse vedr. resultater m.m. til kontaktpersonen i de enkelte klubber.


Tilmelding til klubberne 

Vil du gerne spille i Lillerød Bridgeklub, kan du henvende dig til klublederene. 

Der er også mulighed for at spille som substitut uden kontingentbetaling. 


Årskontingent er for én ugentlig spilledag: 650 kr., for to: 900 kr. og for tre: 1150 kr. 

Primære medlemmer i anden klub får 200 kr. i rabat.  Passive medlemmer betaler 400 kr.Kontingentet bedes senest ved udgangen af august indbetalt til klubbens bankkonto: 

Reg. nr. 6485 konto nr. 0002004080.


Rygning. Der må ikke ryges i lokalerne. 
Lillerød Bridgeklub. 

Vedtægter, klubregler, årsberetning 

og god etik ved bridgebordet.


Tirsdagsklubben I.

Aktuel orientering, sæsonprogram 

og substitutliste.


Tirsdagsklubben II. 

Aktuel orientering, sæsonprogram 

og substitutliste.


Onsdagsklubben. 

Aktuel orientering, sæsonprogram 

og substitutliste.  


Torsdagsklubben.

Aktuel orientering, sæsonprogram 

og substitutliste.


Undervisningsklubben. 

Aktuel orienteringResultater mm. - se fanebladene: 

Turneringer, Bronzestilling, Rangliste Handicapog Mesterpoint

Lillerød Bridgeklub   

Generel orientering
Lillerød Bridgeklub blev stiftet i 1966.


Klubben har 5 underklubber og godt 200 medlemmer


Vi spiller på 1. sal i Bibliotek og Kulkturhuset - Skoven 4- i  Allerød - med indgang Frederiksborgvej 15.  

  Nedenfor kan du se klubbens:

     Vedtægter og Klubregle

     Årsberetning for 2016-17 og læse om

     God opførsel ved bridgebordet
Bestyrelse og klubber  2017-2018


Bestyrelsen

Formand

Næstformand

Kasserer

SekretærSuppleanterRevisor

Suppleant


Tirsdagsklubben I

Klubleder

Turneringsleder


Tirsdagsklubben II

Kklubleder

Turneringsleder


Onsdagsklubben

Klubleder

Turneringsleder

.

Torsdagsklubben

Klubleder

Turneringsleder


Undervisningsklubben

Klubleder
Poul Walbjørn

Kaj Folke

Grethe Jakobsen

Pernille Mygind

Erik Jørgensen

Helge Laursen

John Sonberg

Marianne Philipp

Kaj Kreilgaard


Jette Jungersen

Jytte Bangsgaard


Aage Jakobsen

Henrik BonneKaj Folke

Erik JørgensenMarianne Phillipp

Jan LaursenKaj Folke

Jan LaursenKaj Kreilgaard

Bent LarsenJohn Sonberg48 26 48 68

22 78 43 05

48 17 49 53

40 42 54 24

25 78 66 08

48 17 19 00

20 12 27 54

20 64 48 96

29 11 26 99


48 14 00 40

23 67 58 58


48 17 17 01

40 25 09 1822 78 43 05

25 78 66 0820 64 48 96

21 62 69 0222 78 43 05

21 62 69 0229 11 26 99

20 70 64 8920 12 27 54Vedtægter
Lillerød Bridgeklub

  Vedtægter


§ 1. Navn, hjemsted og opbygning

Lillerød Bridgeklub er hjemmehørende i Allerød kommune.

Klubbens aktuelle opbygning med underklubber er fastlagt

i ”Klubregler for Lillerød Bridgeklub”.


§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regel-

mæssige spilledage for gennem træning, undervisning og

turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme

kendskabet til og interessen for bridge.


§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed

distrikt Nordsjælland og er som sådan underlagt såvel for-

bundets som distriktets vedtægter og reglementer.


§ 4. Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt

af bestyrelsen. Endeligt afslag på medlemskab af klubben

skal efter anmodning af den, der ønsker medlemskab,

forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan optage passive medlemmer. Passive

medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære

aktivitet og har ikke stemmeret, men er valgbare til

bestyrelsen.


Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens ved-

tægter og regler og iøvrigt at leve op til klubbens formåls-

bestemmelse. Medlemmerne kan i overensstemmelse

med klubreglerne overføre deres aktuelle medlemskab

i underklubberne fra en sæson til næste sæson.


Ind- og udmeldelse sker til bestyrelsen. Indmeldelse er

bindende for hele sæsonen, dog kan bestyrelsen tillade

udmeldelse efter 1/2 sæson, når omstændighederne taler

for dette.


§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Er et

medlem på trods af påmindelse fortsat i restance, kan

medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette

forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsesmedlemmer og turneringsledere er fritaget

for kontingent.§ 6. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent

(eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade

for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder

sine medlemsforpligtelser.


I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive

hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om

eksklusion har med­lem­ met desuden krav på, at sagen

endeligt afgøres på førstkommende general­forsamling,

og at sagen sættes på dagsordenen som særligt punkt.


En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver

samme ma­jori­tet som ved ændring af klubbens vedtægter,

og den skal indberet­tes til Danmarks Bridgeforbund,

jf. forbundets vedtægter §§ 13 & 14.


§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed

i alle anliggender.


Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af

april. Indkal­delse - med dagsorden - skal finde sted

via opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside

mindst 3 uger forinden.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære general-

forsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen

senest to uger inden generalfor­samlingen. Indkomne for-

slag og det reviderede regnskab fremlægges for klubbens

medlemmer senest en uge før general­forsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlem-

mer samt hvem, bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret

har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentre-

stance.

Der kan kun stemmes med fuld­ magt ved personligt

fremmøde. Og kun én fuldmagt pr. fremmødt medlem.


En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutnings

dygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 & 16.


§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

skal mindst omfatte:

1-Valg af dirigent og referent

2-Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3-Godkendelse af det reviderede regnskab

4-Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

5-Indkomne forslag

6-Valg af formand (for 1 år)

7-Valg af bestyrelsesmedlemmer

8-Valg af suppleanter (for 1 år)

9-Valg af revisor og revisorsuppleant

10-Eventuelt

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år.§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges

af generalfor­samlingen, og som ikke er medlem af

bestyrelsen.


Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver

vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning

kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16. Afstemninger skal

foretages skriftligt, såfremt fem medlem­ mer forlanger

det, og altid ved personvalg mellem flere kandidater.


Der optages et referat over generalforsamlingens

beslutninger. Referatet godkendes og underskrives

af dirigenten.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid ind-

kaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en

femtedel af klubbens stem­meberettigede medlemmer

skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom

med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal holdes senest fire uger efter,

at begæringen er modtaget. For så vidt angår krav til

indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m.

gælder de samme bestemmelser som for den

ordinære generalforsamling.


§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer plus op til et

medlem per underklub. Bestyrelsesmedlemmer vælges

af generalforsamlingen for to år idet halvdelen er på

valg hvert år. I særlige tilfælde kan et bestyrelses-

medlem vælges for et år.


Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsen-

terer klubben i alle forhold. Bestyrelsen har ansvar for

Lillerød Bridgeklubs hjemmeside og anden PR-virksom-

hed. Bestyrelsen skal støtte Pensionisthusets drift.


Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter general-

forsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turne-

ringskomité) til varetagelse af løbende eller enkeltstå-

ende opgaver. Bestyrelsen udpeger turneringsleder i

de enkelte underklubber og godkender turnerings pro-

grammerne. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder

og udarbejder dagsorden for møderne.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er

beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens med-

lemmer, herunder for- manden eller næstformanden,

er til stede. Ved eventuel stemme- lighed er forman-

dens stemme afgørende. Vedtagne beslutninger og

foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til

vedtægterne. Der føres en protokol over bestyrelsens

forhandlinger.


Bestyrelsen udarbejder klubregler, der skal godkendes

på generalfor­ samlingen.


§ 12. Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. april 31. marts.

Regnskabet forelægges den ordinære generalfor-

samling til godkendelse og skal være forsynet med

revisorens påtegning og underskrift.


§ 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad

gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren

skal hvert år gennemgå regnskabet og sikre, at

beholdningerne er til stede.


§ 14. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske disposi-

tioner over kr. 5.000 - eller ved låneoptagning - kræves

dog underskrift af formand og kasserer i forening.


Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal

godkendes af general­forsamlingen.


Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig

hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.


§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalfor-

samling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer

er for forslaget.


§ 16. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på

en særligt ind­ kaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst

to tredjedele  af klubbens stemmeberettigede

med­lemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst tre

fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådan flertal på en ekstraordinær general-

forsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes

til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor

beslutning kan træffes med ovennævnte stemme-

flerhed, uanset de fremmødtes antal.


Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre,

skal tilgå Danmarks Bridgeforbund eller en anden

almennyttig dansk forening efter generalforsamlingens

beslutning.
Vedtaget på generalforsamlingen 10. april 2012


       

Formand                              Dirigent
Poul Walbjørn Christensen               Frederik Sørensen
Klubregler
Lillerød Bridgeklub

   Klubregler 


1.  Formål

Formålet med klubreglerne er:

  1. at orientere om klubben og dens aktiviteter
  2. at beskrive medlemmernes rettigheder og pligter
  3. at orientere om etik og turneringsledelse


2.  Klubben

Lillerød Bridgeklub spiller i Pensionisthuset, Skovensvej 6

i Allerød, og er opdelt i følgende 4 underklubber:

Tirsdagsklubben I - tirsdag fra kl. 13 til 17 (32 spillere).

Tirsdagsklubben II - tirsdag fra kl. 19 til 23  (64 spillere).

Onsdagsklubben - onsdag fra kl. 13 til 17 (64 spillere).

Torsdagsklubben - torsdag fra kl. 13 til 17 (40 spillere).


Nærmere orientering om klubben, herunder oplysning om

kontakt­personer i underklubberne, findes på klubbens

hjemmeside: www.bridge.dk/2168

Aktuel medlemsorientering gives i klubberne og på

klubbens hjemmeside.


3. Tilmelding og ventelister

Tilmelding sker til kontaktpersonen i de enkelte under-

klubber. Der føres ventelister over spillere, som der

aktuelt ikke er plads til i underklubberne.


Rækkefølgen på ventelisten er efter tidspunktet for optagelse

på denne. Der orienteres om ventelisterne på den ordinære

general­ forsamling i tilknytning til bestyrelsens beretning.


Bestyrelsen har dog ved etablering af makkerpar med nye

spillere ret til at tage hensyn til spillestyrke og kan evt.

forlange én eller to prøveaftener, inden afgørelse træffes.


4.  Bridgesæsonen

Sæsonen begynder normalt i ugen omkring 1. september og

afsluttes normalt i sidste uge i april. Årsprogram fremlægges

i underklubberne og på klubbens hjemmeside. Kontingentet

for hele sæsonen betales på den første spilledag i sæsonen

eller forinden på klubbens bankkonto.

Der er faste spilledage hver uge i sæsonen dog ikke

i efterårsferien, omkring jul og nytår, i vinterferien og

i påskeferien.


I efterårsferien, op til jul, i vinter- og påskeferien samt

ved sæsonafslutning er der særlige arrangementer, som

man kan tilmelde sig. Klubbens substitutter er også

velkomne til at deltage i disse arrangementer.


Ved sæsonens afslutning uddeles der præmier til alle

gradueret efter sæsonens resultater.


5.  Medlemskab

Det forudsættes, at medlemmerne møder op på alle faste

spilledage eller selv skaffer substitut, hvis de er forhindret.


Der bør træffes aftale med substitutter tidligst muligt. Som

hovedregel skal substitutter skrives på de fremlagte substi-

tutlister senest ugen før, de skal spille. Hvis det ikke er mu-

ligt at finde en substitut, f.eks. ved pludselig sygdom, skal

man give besked herom til kontaktpersonen i underklubben.


Hvis man ikke møder op til og ikke skaffer substitutter til

en partur­ne­ring, bliver der normalt - i overensstemmelse

med Bridgeforbundets turnerings­reglement - tildelt en

justeret score på 40 % / 60 % i de ikke spillede runder.

Ved en holdturnering vil det hold, der ikke stiller fuldtalligt

op, nor­ malt tabe kampen med det højeste af følgende

alternativer: (i)18 kp, (ii) gennem­snittet af det udeblevne

holds score i turneringen, (iii) gennemsnittet  af modstan-

derholdets score i løbet af turneringen.


Bestyrelsen indhenter primo marts tilmelding fra medlem-

merne for den kommende sæson.  Medlemmer kan over-

føre deres aktuelle medlemskab i underklubberne fra en

sæson til næste sæson. Denne ret er dog betinget af, at

man har en makker, eller at man selv eller med bestyrel-

sens hjælp finder en makker inden udgangen af maj.


6.  Substitutter

Klubberne har oversigter over substitutter, som har givet

tilsagn om at være ”faste” substitutter i underklubberne.

Oversigterne fremlægges på aflæggerbordet på spille-

dagene og kan ses på klubbens hjemmeside.Klubbens faste substitutter er ikke forpligtet til at spille,

når de bliver kontaktet, men det forventes, at de er til

rådighed i rimeligt omfang.


Substitutter skal på spilledagen skrive sig på substitut-

listen, hvis de ikke allerede er på den.


7.  Spilledagene

Bridgen begynder præcist kl. 19 tirsdag og kl. 13 onsdag

og torsdag. På spilledagene er der indlagt en ”kaffepause”

på 15 minutter samt 2 korte pauser på 5 minutter.

Der må ikke ryges i pensionisthuset, men der kan ryges i

husets gårdhave.


På aflæggerbordet i underklubberne er der fremlagt

startlister og resultater fra den forudgående spilledag.

Resultater fra de enkelte spilledage og startlister kan

endvidere ses på klubbens hjemmeside.


Det forudsættes, at alle spillere har systemkort, og

at dette er fremlagt under spillet. Hvis det ønskes,

vil bestyrelsen gerne være behjælpelig med at udfylde

systemkort.


Spillerne skal kontrollere, at de sidder på den rigtige

plads og spiller de rigtige kort, samt at man indberetter

spil og resultater korrekt.


Der spilles med turneringsur med ca. 6-7 minutter pr.

spil. Sidste spil i en runde må normalt ikke påbegyndes,

når uret har varslet, at der kun resterer 4 minutter af

runden. Turneringslederen kan tildele strafpoints, hvis

et par gentagne gange overskrider tidsgrænserne.


Ved uregelmæssighed (spillerfejl mm.) skal turnerings-

lederen, som noget helt naturligt, tilkaldes. Der må ikke

meldes eller spilles videre, før turne­ringslederen har

truffet en afgørelse i henhold til turneringsreglementet.


Når bridgen er afsluttet, bør medlemmerne så vidt muligt

hjælpe med ryd­ning af spillelokalet - aflevering af bridge-

mate, kortmapper, meldekasser, bordplancher mm. -

samt hjælpe med indsamling af og aflevering af stole.


Man kan låne porcelæn i Pensionisthuset, men skal selv

vaske det af og stille det på plads, inden man går hjem.


8.  Etikette og Etik

Der tilstræbes gode forhold og god stemning i klubben

med plads til humor og bemærkninger omkring spillene.


Derfor bør enhver spiller medvirke til, at alle får størst mulig

glæde ved bridgen og klublivet i øvrigt, herunder også at vore

substitutter får en god modtagelse og føler sig godt tilpas.


Det er uetisk at irettesætte eller belære såvel makker som

modspil lere under og efter spillet. Det gælder også tegn og

ytringer om til fredshed eller utilfredshed med en melding,

et udspil eller et spillet kort.

For at minimere støj og uro er det væsentligt:

at alle som udgangspunkt er i spillelokalet i spilleperioderne

at der under parturnering ikke skiftes bord, før spilletiden

    er udløbet

at der under holdturnering først skiftes kort, når spilletiden

     er udløbet

at anden halvdel af en holdturnering først går i gang, når

    kaffepausen er afsluttet, og turneringsuret er sat i gang.

at oprydning efter spillet først påbegyndes, når tiden for

    sidste spillerunde er udløbet.


          

9.  Turneringsledelse

Ledelsen i de enkelte underklubber, inkl. turneringslederen,

har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af turneringerne

samt for resultatberegninger.


Klubturneringerne afvikles i overensstemmelse med klub-

reglerne og Bridgeforbundets turneringsreglement.


Appel af en turneringsleders afgørelse skal ske til turneringsle-

deren, inden man forlader klubben på spilledagen. Turnerings-

lederen skal orienteres af begge parter. Appellen afgøres af

bestyrelsen, som er Lillerød Bridgeklubs turneringskomité.


Turneringskomiteens afgørelse afgives inden for 14 dage med

orientering om, at afgørelsen - mod depositum - kan appelleres

videre til distrikt Nordsjælland med fastlagte kendsgerninger på

DBFs appelformular.Godkendt på generalforsamlingen den 10. april 2012.
Årsberetning
Lillerød Bridgeklub

  Medlem af Danmarks Bridgeforbund           
Fremlagt på generalforsamling den 25. april 2017

Lillerød Bridgeklub kan se tilbage på en rigtig god - men også en noget hæsblæsende jubilæums­sæson.

Det var en sæson, hvor Dansk Bridgeforbund med en række nye initia­tiver - bl.a. ”Bridgens Dag” - øn­ske­de at udbrede kendskabet til bridge og få flere til at spille bridge i de næsten 330 klubber rundt i landet.

Vi har fulgt disse bestræbelser og sat mange skibe i søen. Det startede med en ”Guldturnering” søn­dag den 17. april sidste år i forbin­del­se med ”Prins Henriks Grand Prix”. Det var en vellykket hel­dags­tur­nering med 56 spillere, som også fik en rigtig fin forplejning.

Så kom forsøg med sommerbridge i juni, juli og august. Det gik over al for­ventning - 6 hyggelige bridgeeftermiddage med 32 til 52 spillere, som havde mulighed for at vinde en flaske vin med hjem. I år er der planlagt 9 dage med sommerbridge med start den 4. maj.

”Åbent hus” arrangementet, som vores medlemmer kan tage nabo, ven og bekendt med til, blev gentaget den 19. maj. Det blev en god og hyggelig efter­middag, hvor vi bød på en forfriskning, spillede bridge og fortalte lidt om spillet og om mulighederne for undervisning. 

I august blev alle sejl sat til, for at ”Bridgens Dag” den 28. august skulle blive en succes. Der blev annonceret om dagen og vores klub i Allerød Nyt og i Allerød Bio og vi var med i Allerød på X og tværs med en stand på M. D. Madsensvej lørdag den 20. august.

”Bridgens Dag” blev en succes med mange besøgende, herunder også Allerøds borgmester Jørgen Johansen. Vi bød på forfriskninger, viste bridgespil ved 4 borde, og fortalte om og underviste i bridge. Resul­tatet blev, at 36 meldte sig til vores introduktionskursus i bridge i september.   
Den 22. september mødte filialbe­sty­rer Lisbet Mylov - uden forvarsel - op i Torsdags­klub­ben og overrakte Nordeas Ildsjælspris på 10.000 kr. til Lillerød Bridgeklub. Det var en stor glæde at modtage prisen og aner­ken­delse af det store arbejde, som mange ildsjæle udfører i vores klub.

Tak til Gitte Son­­berg, som allerede i foråret opfordrede Nordea til, at give Ildsjælsprisen til vores klub og som pegede på, at det ville være

en særlig glæde, at modtage prisen netop i året for 50 års jubilæet. 

Klubbens 50 års jubilæum to dage senere startede med en god bridge­tur­­ne­ring lørdag eftermiddag med 96 spillere, der fik glæde af et frugt­bord, der imponerede alle. Meget flot pyntede borde gav en fin ramme om aftenens livlige jubilæums­fest med rigtig god mad og vin, taler og optræ­den, samt god musik og stor danseglæde.

Klubben modtog jubilæumsgaver fra såvel Dansk Bridgeforbund som Distrikt Nord­sjælland, og kunne glæde sig over fin presseomtale i for­bindelse med både 50 års jubi­læet og Ildsjælsprisen i Allerød Nyt og Frederiksborg Amtsavis samt i Dansk Bridge.

Da støvet havde lagt sig i oktober, kunne vi se, at klubbens medlemstal var øget til knap 210, herunder 30 nye i Under­vis­nings­­klub­ben. I løbet af efteråret faldt antallet af deltagere i un­der­vis­ningen dog til 25.

Igennem sæsonen har der været 68 spillere i Tirsdagsklubben I, 48 i Tirs­dags­­klubben II, 60 i Ons­dags­­klubben og 48 i Tors­dags­klubben.

De fleste spilledage blev brugt til par- og hold­tur­neringer i styr­keop­del­te rækker og ved sæsons afslutning blev der spillet Top-16.

Alle klubber deltog også i efterårets Klub­sølvturne­ring, og et par fra Tirsdag I og to par i Onsdagsklubben gik helt til tops og blev nr. 1 i Danmark i deres række og modtog guldpoint.

Flaske­­bridgen i efterårs-, vinter- og påskeferien var velbesøgt. Der var også mange til en hyggelig jule­af­slutning, der ligesom sæson­afslut­ning er et fælles arrangement for alle klub­ber - også Under­vis­nings­klubben.

I år er der igen uddelt vinpræmier til alle som har opnået 1. og 2. plad­ser i finalen i par- og i holdturneringer, samt til 21 andre spil­lere der har for­bed­ret deres handicap i løbet af sæsonen. Der bliver på den måde uddelt præmier til godt halvdelen af klubbens medlemmer.

Maskin­blan­dede kort opfattes nok nu som en selvfølge. Det er de ikke - der er 4 teams med hver 3 medlemmer, som på skift blan­der kort mandag formiddag. En rigtig flot indsats men nu er der nogen som naturligt gerne vil afløses vi håber på, at nye melder sig!!
Alt i alt er turneringerne afviklet godt. BridgeMate og Bridge­Central har stort set virket hele tiden, og resultaterne er hurtigt på vores hjem­me­side. Tak til tur­ne­rings­le­der­ne for deres indsats, samt til spillerne for deres hjælp - bl.a. med opryd­ning efter bridgen det er en stor hjælp. 

Der har kun været oversidder­borde få gange i sæsonen, fordi vi heldig­vis har mange sub­sti­tutter, som står os bi. Den hjælp er afgø­rende, så vi må alle tage godt imod dem. De skal gerne have en god ople­vel­se i klub­ben, så de kommer igen og medvirker til, at vi får flere substitutter.

Begynderundervisningen har været et spring ud på dybt vand dog med god hjælp fra de undervisningsmidler, der hører til Nordisk Standard.  Vi er landet på benene, og kursi­sterne har tilsyneladende været glade for, at der hver aften er 4 ”lærere” til stede ved undervisningen.

Begynderundervisningen fortsætter i næste sæson. Mange af de nuvæ­ren­de kursister har ønsket at fortsætte i undervisningsklubben, men der bliver også plads til nye ”elever”.  Der må så eksperimenteres med un­der­visning, der både henvender sig til nybegyndere og mere øvede.

Efter nytår fik vi tilbud om at arrangere bridge for 24-28 på Senior­høj­skolen Storedam i ugen op til Sankt Hans. Vi tog udfordringen op, fik hurtig tilstrækkelig tilmelding, og skal nu sammen med deltagerne fast­lægge et detaljeret program for opholdet det bliver spændende.  

Det er efterhånden blevet kutyme, at suppleanterne til bestyrelsen går ind klubbens/bestyrelsens arbejde på et stadig højere niveau. Besty­rel­sen overvejer derfor at fritage suppleanterne for kontingent - og at få det fastlagt ved en kommende vedtægtsændring.

Tilmeldingerne til den kommende sæson tyder på, at:

Tirs­dagsklubben I          vil få 68 spillere        

Tirsdagsklubben II        vil få 40-48 spillere

Onsdagsklubben          vil få 64 spillere        

Torsdagsklubben           vil få 56 spillere        

Undervisningsklubben          vil få 24-32 spillere

Planlægningen af den nye sæson er i gang. Sæson­pro­gram­merne kom­mer på vores hjemmeside - www.bridge.dk/2168 - primo august.

Bestyrelsen vil afslutningsvis gerne sige tak for en god sæson og ser frem mod en ny god sæson. Vi vil sam­tidig opfordre til, at alle med­lemmer hjælper til med at ”markedsføre” klubben, så vi kan få flere nye medlemmer og substitutter. 


Første spilledag i den kommende sæson er:

  • Tirsdagsklubben I og II den 5. september kl. 13 og kl. 19
  • Onsdags- og Torsdagsklubben den 6. og den 7. september kl. 13

Undervisningsklubben onsdag den september 6. september kl. 19.


Kontingent for sæson 2017-2018 skal senest betales på første spil­le­dag. Fra primo maj kan man se de fastlagte kontingentsatser på vores hjemmeside - www.bridge.dk/2168.

Det er en fordel for os, hvis kontingentet indbetales i løbet af august på klubbens bankkonto: Reg. nr. 6485 - konto nr. 0 002004080.

God opførsel ved bridgebordet

BridgeCentral, 13 March 2018