Generelt
Lillerød Bridgeklub

Medlem af Danmarks Bridgeforbund     50. sæson 2016/2017


  Klub nr. 2168Lillerød Bridgeklub har 207 medlemmer.

I sæsonen september-maj spilles der 5 gange om ugen i nedenståendeunderklubber.

Formand: Poul Walbjørn - tlf. 48 26 48 68 - e-mail: poul.walbjorn@youmail.dk

    

Tirsdagsklubben I  spiller kl. 13 - 17 med 68 deltagere.

Klubleder: Kaj Folke - tlf. 22 78 43 05 - e-mail: folke@post11.tele.dk


Tirsdagsklubben II spiller kl. 19 - 23  med 48 deltagere.

Klubleder: Helge Laursen - tlf. 48 17 19 00 / 20 86 19 00 - e-mail: helge.laursen@gmail.com


Onsdagsklubben spiller kl. 13 - 17 med 60 deltagere.

Klubledert: Kaj Folke - tlf. 22 78 43 05 - e-mail: folke@post11.tele.dk


Torsdagsklubben spiller kl. 13 - 17 med 48 deltagere.

Klubleder: John Sonberg - tlf. 20 12 27 54 - e-mail: johnsonberg@live.dk 


Undervisningsklubben spiller onsdag aften kl. 19 - 22 med 24 deltagere.

Klubleder: John Sonberg - tlf. 20 12 27 54 - e-mail: johnsonberg@live.dk 


Resultater fra turneringer kan ses dagen efter på hjemmesiden under Turneringer.

Henvendelse vedr. resultater m.m. til kontaktpersonen i de enkelte klubber.


Tilmelding til klubberne 

Vil du gerne spille i Lillerød Bridgeklub, kan du henvende dig til klublederene. 

Der er også mulighed for at spille som substitut uden kontingentbetaling. 


Årskontingent er for én ugentlig spilledag: 650 kr., for to: 900 kr. og for tre: 1150 kr. 

Primært medlemmer i  anden klub får 200 kr. i rabat.  Passive medlemmer betaler 400 kr.Kontingentet bedes indbetalt til klubbens bankkonto: Reg. nr. 6485 konto nr. 0002004080, senest ved udgangen af august.


Rygning. Der må ikke ryges i lokalerne. 
Lillerød Bridgeklub. Vedtægter, klubregler, årsberetning og god etik.


Tirsdagsklubben I. Aktuel orientering, sæsonprogram og substitutliste.


Tirsdagsklubben II. Aktuel orientering, sæsonprogram og substitutliste.


Onsdagsklubben. Aktuel orientering, sæsonprogram og substitutliste.  


Torsdagsklubben. Aktuel orientering, sæsonprogram og substitutliste.


Undervisningssklubben. Resultater o.lign. - se faneblad 

Turneringer

Bronzestilling

Mesterpoint

Lillerød Bridgeklub   

Generel orientering
Lillerød Bridgeklub blev stiftet i 1966.


Klubben har 5 underklubber og 207 medlemmer.


Vi spiller i det nyindrettede aktivitetshus og bibliotek "SKOVEN 4"  på Skovensvej, Lillerød, 3450 Allerød.Nedenfor kan du se klubbens:

Vedtægter, Klubregler og Årsberetning for 2015-16Bestyrelse og klubber  2016-2017


Bestyrelsen

Formand

Næstformand

Kasserer

SekretærSuppleanterRevisor

Suppleant


Tirsdagsklubben I

Kontakt

Turneringsleder


Tirsdagsklubben II

Kontakt

Turneringsleder


Onsdagsklubben

Kontakt

Turneringsleder

.

Torsdagsklubben

Kontakt

TurneringslederPoul Walbjørn

Kaj Folke

Grethe Jakobsen

Gitte Christoffersen

Erik Jørgensen

Helge Laursen

John Sonberg

Marianne Philipp

Kaj Kreilgaard


Herdis Løje

Inger Kelvin Hansen


Aage Jakobsen

Ole GønssKaj Folke

Erik JørgensenHelge Laursen

Jan LaursenKaj Folke

Jan LaursenJohn Sonberg

Erik Jørgensen48 26 48 68

22 78 43 05

48 17 49 53

48 17 05 22

25 78 66 08

48 17 19 00

20 12 27 54

20 64 48 96

29 11 26 99


40 40 97 83

48 18 80 33


48 17 17 01

48 17 36 1322 78 43 05

25 78 66 0848 17 19 00

21 62 69 0222 78 43 05

21 62 69 0220 12 27 54

25 78 66 08
Vedtægter
Lillerød Bridgeklub

  Vedtægter


§ 1. Navn, hjemsted og opbygning

Lillerød Bridgeklub er hjemmehørende i Allerød kommune.

Klubbens aktuelle opbygning med underklubber er fastlagt

i ”Klubregler for Lillerød Bridgeklub”.


§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regel-

mæssige spilledage for gennem træning, undervisning og

turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme

kendskabet til og interessen for bridge.


§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed

distrikt Nordsjælland og er som sådan underlagt såvel for-

bundets som distriktets vedtægter og reglementer.


§ 4. Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt

af bestyrelsen. Endeligt afslag på medlemskab af klubben

skal efter anmodning af den, der ønsker medlemskab,

forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan optage passive medlemmer. Passive

medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære

aktivitet og har ikke stemmeret, men er valgbare til

bestyrelsen.


Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens ved-

tægter og regler og iøvrigt at leve op til klubbens formåls-

bestemmelse. Medlemmerne kan i overensstemmelse

med klubreglerne overføre deres aktuelle medlemskab

i underklubberne fra en sæson til næste sæson.


Ind- og udmeldelse sker til bestyrelsen. Indmeldelse er

bindende for hele sæsonen, dog kan bestyrelsen tillade

udmeldelse efter 1/2 sæson, når omstændighederne taler

for dette.


§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Er et

medlem på trods af påmindelse fortsat i restance, kan

medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette

forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsesmedlemmer og turneringsledere er fritaget

for kontingent.§ 6. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent

(eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade

for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder

sine medlemsforpligtelser.


I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive

hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om

eksklusion har med­lem­ met desuden krav på, at sagen

endeligt afgøres på førstkommende general­forsamling,

og at sagen sættes på dagsordenen som særligt punkt.


En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver

samme ma­jori­tet som ved ændring af klubbens vedtægter,

og den skal indberet­tes til Danmarks Bridgeforbund,

jf. forbundets vedtægter §§ 13 & 14.


§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed

i alle anliggender.


Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af

april. Indkal­delse - med dagsorden - skal finde sted

via opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside

mindst 3 uger forinden.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære general-

forsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen

senest to uger inden generalfor­samlingen. Indkomne for-

slag og det reviderede regnskab fremlægges for klubbens

medlemmer senest en uge før general­forsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlem-

mer samt hvem, bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret

har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentre-

stance.

Der kan kun stemmes med fuld­ magt ved personligt

fremmøde. Og kun én fuldmagt pr. fremmødt medlem.


En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutnings

dygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 & 16.


§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

skal mindst omfatte:

1-Valg af dirigent og referent

2-Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3-Godkendelse af det reviderede regnskab

4-Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

5-Indkomne forslag

6-Valg af formand (for 1 år)

7-Valg af bestyrelsesmedlemmer

8-Valg af suppleanter (for 1 år)

9-Valg af revisor og revisorsuppleant

10-Eventuelt

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år.§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges

af generalfor­samlingen, og som ikke er medlem af

bestyrelsen.


Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver

vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning

kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16. Afstemninger skal

foretages skriftligt, såfremt fem medlem­ mer forlanger

det, og altid ved personvalg mellem flere kandidater.


Der optages et referat over generalforsamlingens

beslutninger. Referatet godkendes og underskrives

af dirigenten.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid ind-

kaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en

femtedel af klubbens stem­meberettigede medlemmer

skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom

med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal holdes senest fire uger efter,

at begæringen er modtaget. For så vidt angår krav til

indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m.

gælder de samme bestemmelser som for den

ordinære generalforsamling.


§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer plus op til et

medlem per underklub. Bestyrelsesmedlemmer vælges

af generalforsamlingen for to år idet halvdelen er på

valg hvert år. I særlige tilfælde kan et bestyrelses-

medlem vælges for et år.


Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsen-

terer klubben i alle forhold. Bestyrelsen har ansvar for

Lillerød Bridgeklubs hjemmeside og anden PR-virksom-

hed. Bestyrelsen skal støtte Pensionisthusets drift.


Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter general-

forsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turne-

ringskomité) til varetagelse af løbende eller enkeltstå-

ende opgaver. Bestyrelsen udpeger turneringsleder i

de enkelte underklubber og godkender turnerings pro-

grammerne. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder

og udarbejder dagsorden for møderne.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er

beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens med-

lemmer, herunder for- manden eller næstformanden,

er til stede. Ved eventuel stemme- lighed er forman-

dens stemme afgørende. Vedtagne beslutninger og

foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til

vedtægterne. Der føres en protokol over bestyrelsens

forhandlinger.


Bestyrelsen udarbejder klubregler, der skal godkendes

på generalfor­ samlingen.


§ 12. Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. april 31. marts.

Regnskabet forelægges den ordinære generalfor-

samling til godkendelse og skal være forsynet med

revisorens påtegning og underskrift.


§ 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad

gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren

skal hvert år gennemgå regnskabet og sikre, at

beholdningerne er til stede.


§ 14. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske disposi-

tioner over kr. 5.000 - eller ved låneoptagning - kræves

dog underskrift af formand og kasserer i forening.


Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal

godkendes af general­forsamlingen.


Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig

hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.


§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalfor-

samling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer

er for forslaget.


§ 16. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på

en særligt ind­ kaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst

to tredjedele  af klubbens stemmeberettigede

med­lemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst tre

fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådan flertal på en ekstraordinær general-

forsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes

til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor

beslutning kan træffes med ovennævnte stemme-

flerhed, uanset de fremmødtes antal.


Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre,

skal tilgå Danmarks Bridgeforbund eller en anden

almennyttig dansk forening efter generalforsamlingens

beslutning.
Vedtaget på generalforsamlingen 10. april 2012


       

Formand                              Dirigent
Poul Walbjørn Christensen               Frederik Sørensen
Klubregler
Lillerød Bridgeklub

   Klubregler 


1.  Formål

Formålet med klubreglerne er:

  1. at orientere om klubben og dens aktiviteter
  2. at beskrive medlemmernes rettigheder og pligter
  3. at orientere om etik og turneringsledelse


2.  Klubben

Lillerød Bridgeklub spiller i Pensionisthuset, Skovensvej 6

i Allerød, og er opdelt i følgende 4 underklubber:

Tirsdagsklubben I - tirsdag fra kl. 13 til 17 (32 spillere).

Tirsdagsklubben II - tirsdag fra kl. 19 til 23  (64 spillere).

Onsdagsklubben - onsdag fra kl. 13 til 17 (64 spillere).

Torsdagsklubben - torsdag fra kl. 13 til 17 (40 spillere).


Nærmere orientering om klubben, herunder oplysning om

kontakt­personer i underklubberne, findes på klubbens

hjemmeside: www.bridge.dk/2168

Aktuel medlemsorientering gives i klubberne og på

klubbens hjemmeside.


3. Tilmelding og ventelister

Tilmelding sker til kontaktpersonen i de enkelte under-

klubber. Der føres ventelister over spillere, som der

aktuelt ikke er plads til i underklubberne.


Rækkefølgen på ventelisten er efter tidspunktet for optagelse

på denne. Der orienteres om ventelisterne på den ordinære

general­ forsamling i tilknytning til bestyrelsens beretning.


Bestyrelsen har dog ved etablering af makkerpar med nye

spillere ret til at tage hensyn til spillestyrke og kan evt.

forlange én eller to prøveaftener, inden afgørelse træffes.


4.  Bridgesæsonen

Sæsonen begynder normalt i ugen omkring 1. september og

afsluttes normalt i sidste uge i april. Årsprogram fremlægges

i underklubberne og på klubbens hjemmeside. Kontingentet

for hele sæsonen betales på den første spilledag i sæsonen

eller forinden på klubbens bankkonto.

Der er faste spilledage hver uge i sæsonen dog ikke

i efterårsferien, omkring jul og nytår, i vinterferien og

i påskeferien.


I efterårsferien, op til jul, i vinter- og påskeferien samt

ved sæsonafslutning er der særlige arrangementer, som

man kan tilmelde sig. Klubbens substitutter er også

velkomne til at deltage i disse arrangementer.


Ved sæsonens afslutning uddeles der præmier til alle

gradueret efter sæsonens resultater.


5.  Medlemskab

Det forudsættes, at medlemmerne møder op på alle faste

spilledage eller selv skaffer substitut, hvis de er forhindret.


Der bør træffes aftale med substitutter tidligst muligt. Som

hovedregel skal substitutter skrives på de fremlagte substi-

tutlister senest ugen før, de skal spille. Hvis det ikke er mu-

ligt at finde en substitut, f.eks. ved pludselig sygdom, skal

man give besked herom til kontaktpersonen i underklubben.


Hvis man ikke møder op til og ikke skaffer substitutter til

en partur­ne­ring, bliver der normalt - i overensstemmelse

med Bridgeforbundets turnerings­reglement - tildelt en

justeret score på 40 % / 60 % i de ikke spillede runder.

Ved en holdturnering vil det hold, der ikke stiller fuldtalligt

op, nor­ malt tabe kampen med det højeste af følgende

alternativer: (i)18 kp, (ii) gennem­snittet af det udeblevne

holds score i turneringen, (iii) gennemsnittet  af modstan-

derholdets score i løbet af turneringen.


Bestyrelsen indhenter primo marts tilmelding fra medlem-

merne for den kommende sæson.  Medlemmer kan over-

føre deres aktuelle medlemskab i underklubberne fra en

sæson til næste sæson. Denne ret er dog betinget af, at

man har en makker, eller at man selv eller med bestyrel-

sens hjælp finder en makker inden udgangen af maj.


6.  Substitutter

Klubberne har oversigter over substitutter, som har givet

tilsagn om at være ”faste” substitutter i underklubberne.

Oversigterne fremlægges på aflæggerbordet på spille-

dagene og kan ses på klubbens hjemmeside.Klubbens faste substitutter er ikke forpligtet til at spille,

når de bliver kontaktet, men det forventes, at de er til

rådighed i rimeligt omfang.


Substitutter skal på spilledagen skrive sig på substitut-

listen, hvis de ikke allerede er på den.


7.  Spilledagene

Bridgen begynder præcist kl. 19 tirsdag og kl. 13 onsdag

og torsdag. På spilledagene er der indlagt en ”kaffepause”

på 15 minutter samt 2 korte pauser på 5 minutter.

Der må ikke ryges i pensionisthuset, men der kan ryges i

husets gårdhave.


På aflæggerbordet i underklubberne er der fremlagt

startlister og resultater fra den forudgående spilledag.

Resultater fra de enkelte spilledage og startlister kan

endvidere ses på klubbens hjemmeside.


Det forudsættes, at alle spillere har systemkort, og

at dette er fremlagt under spillet. Hvis det ønskes,

vil bestyrelsen gerne være behjælpelig med at udfylde

systemkort.


Spillerne skal kontrollere, at de sidder på den rigtige

plads og spiller de rigtige kort, samt at man indberetter

spil og resultater korrekt.


Der spilles med turneringsur med ca. 6-7 minutter pr.

spil. Sidste spil i en runde må normalt ikke påbegyndes,

når uret har varslet, at der kun resterer 4 minutter af

runden. Turneringslederen kan tildele strafpoints, hvis

et par gentagne gange overskrider tidsgrænserne.


Ved uregelmæssighed (spillerfejl mm.) skal turnerings-

lederen, som noget helt naturligt, tilkaldes. Der må ikke

meldes eller spilles videre, før turne­ringslederen har

truffet en afgørelse i henhold til turneringsreglementet.


Når bridgen er afsluttet, bør medlemmerne så vidt muligt

hjælpe med ryd­ning af spillelokalet - aflevering af bridge-

mate, kortmapper, meldekasser, bordplancher mm. -

samt hjælpe med indsamling af og aflevering af stole.


Man kan låne porcelæn i Pensionisthuset, men skal selv

vaske det af og stille det på plads, inden man går hjem.


8.  Etikette og Etik

Der tilstræbes gode forhold og god stemning i klubben

med plads til humor og bemærkninger omkring spillene.


Derfor bør enhver spiller medvirke til, at alle får størst mulig

glæde ved bridgen og klublivet i øvrigt, herunder også at vore

substitutter får en god modtagelse og føler sig godt tilpas.


Det er uetisk at irettesætte eller belære såvel makker som

modspil lere under og efter spillet. Det gælder også tegn og

ytringer om til fredshed eller utilfredshed med en melding,

et udspil eller et spillet kort.

For at minimere støj og uro er det væsentligt:

at alle som udgangspunkt er i spillelokalet i spilleperioderne

at der under parturnering ikke skiftes bord, før spilletiden

    er udløbet

at der under holdturnering først skiftes kort, når spilletiden

     er udløbet

at anden halvdel af en holdturnering først går i gang, når

    kaffepausen er afsluttet, og turneringsuret er sat i gang.

at oprydning efter spillet først påbegyndes, når tiden for

    sidste spillerunde er udløbet.


          

9.  Turneringsledelse

Ledelsen i de enkelte underklubber, inkl. turneringslederen,

har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af turneringerne

samt for resultatberegninger.


Klubturneringerne afvikles i overensstemmelse med klub-

reglerne og Bridgeforbundets turneringsreglement.


Appel af en turneringsleders afgørelse skal ske til turneringsle-

deren, inden man forlader klubben på spilledagen. Turnerings-

lederen skal orienteres af begge parter. Appellen afgøres af

bestyrelsen, som er Lillerød Bridgeklubs turneringskomité.


Turneringskomiteens afgørelse afgives inden for 14 dage med

orientering om, at afgørelsen - mod depositum - kan appelleres

videre til distrikt Nordsjælland med fastlagte kendsgerninger på

DBFs appelformular.Godkendt på generalforsamlingen den 10. april 2012.
Årsberetning
Lillerød Bridgeklub

  Medlem af Danmarks Bridgeforbund           


Årsberetning 2015 -2016


Fremlagt på generalforsamling den 26. april 2016


Den første sæson i vores nye omgivelser i biblioteket

og aktivitets­huset er nu ved at slutte. Alle har været

glade for vores nye lyse spille­lokale. Det er en stor

glæde, at klubben ved det forestående 50 års

jubilæum har fået så gode forhold.


Det har været en god og spændende, men også lidt

krævende sæson. Den startede med, at kortblande-

maskinen til klubben forsvandt un­der transporten fra

England i maj. Efter noget skriveri kom maskine nr. 2,

og den blev - med hjælp fra Australien - klar til brug

i juli måned.


Alle synes tilsyneladende det er ok. at spille med de

maskin­blan­dede kort, selv om fordelingerne flere

gange er noget udfordrende. Der er 4 teams med

hver 3 medlemmer, som på skift blander kort mandag

formiddag. En rigtig flot indsats, som de 4 teams er

indstillet på også at levere i den kommende sæson.


Der har været godt 180 medlemmer i hele klubben.

Tirsdagsklubben I har haft 52 spillere og Tirs­dags­­-

klubben II 56. I Ons­dags­­klubben har der været 72

spillere og Tors­dags­klubben 48. Der er således en

klar overvægt af medlemmer, som ønsker at spile

om eftermiddagen.


De fleste spilledage er brugt til gennemgående par-

og holdturneringer i styrkeop­del­te rækker. Der er

spillet Top-16 i alle under­klubber, og de har også

alle deltaget i den lands­dækkende Klubsølv-turnering

i oktober 2015.


De tidligere års-præmier til alle er nu afløst af præmier

til spillere, der har opnået 1. og 2. pladser i finalen i

par- og i holdturnering, samt for handicapforbedringer

i sæsonen. Der er på den måde uddelt præmier til godt

halvdelen af klubbens medlemmerFlaske­­bridgen i efterårs-, vinter- og påskeferien var

velbesøgt. Der var som noget nyt fælles jule­afslutning

tirsdag aften, og der holdes en tilsvarende fælles

sæsonafslutning onsdag eftermiddag.


Alt i alt er turneringerne afviklet godt. Tak til tur­ne­rings­-

le­der­ne for deres indsats, samt til spillerne for deres

hjælp - bl.a. med opryd­ning efter bridgen. BridgeMate

og Bridge­Central har virket næsten uden problemer,

og resultaterne er kommet hurtigt på hjemmesiden.


Det sociale liv i klubben er vigtigt, men af og til er der

lidt rigelig snak under spillet. Gode spille­forhold fordrer,

at man ta­ler roligt sammen, samt at bord­skifte, resultat-

­­op­gørelse og oprydning først starter, når spille­perio-

derne er afsluttede.


Der har kun været oversidder­borde få gange i sæsonen.

Medlem­mer­ne har normalt selv skaffet sub­stitut­ter, men

fuld bemanding har flere gange krævet en del arbejde af

kluble­derne.


Der er mange sub­sti­tutter som står os bi, og deres hjælp

er afgø­rende  for klubben. Derfor må vi alle tage godt

imod sub­sti­tutterne. De skal  gerne have en god ople-

velse i klubben - så de har lyst til at komme  igen og

måske medvirke til, at vi får flere substitutter.


I maj og august var der vellykkede ”Åbent hus” arran-

gementer, hvor medlemmerne kunne tage venner og

bekendte med til bridge mm. Det gav kontakt til mange

nye medlemmer, og derfor gentages succesen med

”Åbent hus” her i maj og til august. 


Danmarks Bridgeforbund startede i januar en række i

nitiativer for at bevare og styrke interessen for bridge.

Vi medvirker gerne hertil, og har:

- deltaget i ”workshops”, hvor konsulenter fra DBf  har

   rådgivet om god kommunikation, presseindsats og

   eventplanlægning.

- netop afholdt en lokal ”guldturnering” med kvali­fika-

   tion til finalen i maj i den landsdækkende turnering

   ”Prins Henriks Grand Prix”.

- besluttet at være med i den landsdækkendeevent

  ”Bridgens Dag”den 28. august med et arrangement,

   som samtidig indgår i aktivi­teterne i Allerød på X og

   tværs i den sidste uge af august
Der er også planlagt sommerbridge torsdag eftermid-

dag 6 gange i løbet af juni, juli og august. Indbydelse

til disse eftermiddage med bridge er fremlagt i klubberne

og på vores hjemmeside.


Planlægningen af næste sæson er i gang.

Sæson­pro­gram­mer kom­mer på vores hjemmeside - www.bridge.dk/2168 - inden sommerferien.


Tilmeldingerne til næste sæson peger mod:

at Tirs­dagsklubben I  får 64 spillere

at Tirsdagsklubben II får 56 spillere

at Onsdagsklubben    får 64 spillere

at Torsdagsklubben    får 48 spillere.

Det er planen at starte begynderundervisning i klubben

onsdag aften i den kommende sæson. Det bliver i et

mindre lokale med gode hjælpe­ midler til under­vis­ning

og plads til 24 spillere. Der vil blive orienteret nærmere

om undervisningen på vores hjemmeside og til ”Åbent hus” arrangementerne.

 

Klubbens 50 års jubi­­læum er den store begivenhed i den kommende

sæson. Det fejrer vi i Aktivitetshuset lørdag den 24. september med

- en stor jubi­læum­sturnering i vores vante omgivelser på 1. sal og

- en stor jubilæumsfest i den store sal ved biblioteket.

Vi håber på, at der kommer mange til jubilæet og har derfor opfordret til, at man allerede nu sætter X i kalenderen.


I løbet af sommeren vil der på vores hjemmeside blive

orienteret om den nærmere planlægning af jubilæet.

Vi vil gerne have gode ideer til planlægningen, og håber

på hjælp fra mange til arrangementet.

Bestyrelsen vil afslutningsvis gerne sige tak for en

god sæson og ser frem mod en ny god sæson. Vi vil

sam­tidig opfordre til, at alle medlemmer hjælper til

med at ”markedsføre” klubben, så vi kan få flere

nye medlemmer og substitutter.  .


      


Første spilledag i den kommende sæson er i:

Tirsdagsklubben I og II den 6. september kl. 13 og

kl. 19 i sal F i biblioteket og aktivitetshuset SKOVEN 4.

Onsdags- og Torsdagsklubben den 7. og  8. september

kl. 13 i sal F i biblioteket og aktivitetshuset SKOVEN 4.


Kontingent for sæsonen 2016-2017 skal senest betales

på første spilledag. Det er en fordel for os, hvis kontingentet

indbetales i løbet august på klubbens bankkonto:

Reg. nr. 6485 - konto nr. 0002004080.


Det fastlagte kontingent fremgår af forsiden på vores hjemmeside


Sæson 2015-2016Bestyrelsen

Formand

Næst formand

Kasserer

Sekretær

Suppleanter
Revisor

Suppleant


Tirsdagsklubben I

Klubleder

Turneringsleder


Tirsdagsklubben II

Klubleder

Turneringsleder


Onsdagsklubben

Klubleder

Turneringsleder

.

Torsdagsklubben

Klubleder

TurneringslederPoul Walbjørn

Kaj Folke

Grethe Jakobsen

Gitte Christoffersen

Helge Laursen

John Sonberg

Erik Jørgensen


Inger Kelvin Hansen

Herdis Løje

Marianne Philipp


Aage Jakobsen

Ole GønnsKaj Folke

Erik JørgensenHelge Laursen

Jan LaursenKaj Folke

Jan LaursenJohn Sonberg

Erik Jørgensen48 26 48 68

22 78 43 05

   48 17 49 53

   48 17 05 22

48 17 19 00

20 12 27 54

25 78 66 08


48 18 80 33

40 40 97 83

48 26 54 83


48 17 17 01

48 17 36 1322 78 43 05

25 78 66 0848 17 19 00

21 62 69 0222 78 43 05

21 62 69 0248 17 48 08

25 78 66 08
God opførsel ved bridgebordet

BridgeCentral, 18. april 2017