GenereltLillerød Bridgeklub   

Generel orientering

Lillerød Bridgeklub blev stiftet i 1966.


Klubben har 4 underklubber og 180 medlemmer.


Vi spiller i det nyindrettede aktivitetshus og bibliotek SKOVEN 4 på Skovensvej, Lillerød, 3450 Allerød.Nedenfor kan du se klubbens:

Vedtægter, Klubregler og Årsberetning for 2014-15  

Bestyrelse og klubber  2015-2016


Bestyrelsen

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Suppleanter
Revisor

Suppleant


Tirsdagsklubben I

Kontakt

Turneringsleder


Tirsdagsklubben II

Kontakt

Turneringsleder


Onsdagsklubben

Kontakt

Turneringsleder

.

Torsdagsklubben

Kontakt

TurneringslederPoul Walbjørn

Kaj Folke

Grethe Jakobsen

Gitte Christoffersen

Erik Jørgensen

Helge Laursen

John Sonberg


Herdis Løje

Inger Kelvin Hansen

Marianne Philipp


Aage Jakobsen

Ole GønssKaj Folke

Erik JørgensenHelge Laursen

Jan LaursenKaj Folke

Jan LaursenJohn Sonberg

Erik Jørgensen48 26 48 68

22 78 43 05

48 17 49 53

48 17 05 22

25 78 66 08

48 17 19 00

20 12 27 54


40 40 97 83

48 18 80 33

48 26 54 83


48 17 17 01

48 17 36 1322 78 43 05

25 78 66 0848 17 19 00

21 62 69 0222 78 43 05

21 62 69 0220 12 27 54

25 78 66 08Vedtægter
Lillerød Bridgeklub

  Vedtægter


§ 1. Navn, hjemsted og opbygning

Lillerød Bridgeklub er hjemmehørende i Allerød kommune.

Klubbens aktuelle opbygning med underklubber er fastlagt

i ”Klubregler for Lillerød Bridgeklub”.


§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regel-

mæssige spilledage for gennem træning, undervisning og

turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme

kendskabet til og interessen for bridge.


§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed

distrikt Nordsjælland og er som sådan underlagt såvel for-

bundets som distriktets vedtægter og reglementer.


§ 4. Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt

af bestyrelsen. Endeligt afslag på medlemskab af klubben

skal efter anmodning af den, der ønsker medlemskab,

forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan optage passive medlemmer. Passive

medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære

aktivitet og har ikke stemmeret, men er valgbare til

bestyrelsen.


Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens ved-

tægter og regler og iøvrigt at leve op til klubbens formåls-

bestemmelse. Medlemmerne kan i overensstemmelse

med klubreglerne overføre deres aktuelle medlemskab

i underklubberne fra en sæson til næste sæson.


Ind- og udmeldelse sker til bestyrelsen. Indmeldelse er

bindende for hele sæsonen, dog kan bestyrelsen tillade

udmeldelse efter 1/2 sæson, når omstændighederne taler

for dette.


§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Er et

medlem på trods af påmindelse fortsat i restance, kan

medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette

forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsesmedlemmer og turneringsledere er fritaget

for kontingent.§ 6. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent

(eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade

for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder

sine medlemsforpligtelser.


I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive

hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om

eksklusion har med­lem­ met desuden krav på, at sagen

endeligt afgøres på førstkommende general­forsamling,

og at sagen sættes på dagsordenen som særligt punkt.


En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver

samme ma­jori­tet som ved ændring af klubbens vedtægter,

og den skal indberet­tes til Danmarks Bridgeforbund,

jf. forbundets vedtægter §§ 13 & 14.


§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed

i alle anliggender.


Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af

april. Indkal­delse - med dagsorden - skal finde sted

via opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside

mindst 3 uger forinden.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære general-

forsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen

senest to uger inden generalfor­samlingen. Indkomne for-

slag og det reviderede regnskab fremlægges for klubbens

medlemmer senest en uge før general­forsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlem-

mer samt hvem, bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret

har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentre-

stance.

Der kan kun stemmes med fuld­ magt ved personligt

fremmøde. Og kun én fuldmagt pr. fremmødt medlem.


En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutnings

dygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 & 16.


§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

skal mindst omfatte:

1-Valg af dirigent og referent

2-Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3-Godkendelse af det reviderede regnskab

4-Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

5-Indkomne forslag

6-Valg af formand (for 1 år)

7-Valg af bestyrelsesmedlemmer

8-Valg af suppleanter (for 1 år)

9-Valg af revisor og revisorsuppleant

10-Eventuelt

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år.§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges

af generalfor­samlingen, og som ikke er medlem af

bestyrelsen.


Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver

vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning

kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16. Afstemninger skal

foretages skriftligt, såfremt fem medlem­ mer forlanger

det, og altid ved personvalg mellem flere kandidater.


Der optages et referat over generalforsamlingens

beslutninger. Referatet godkendes og underskrives

af dirigenten.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid ind-

kaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en

femtedel af klubbens stem­meberettigede medlemmer

skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom

med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal holdes senest fire uger efter,

at begæringen er modtaget. For så vidt angår krav til

indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m.

gælder de samme bestemmelser som for den

ordinære generalforsamling.


§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer plus op til et

medlem per underklub. Bestyrelsesmedlemmer vælges

af generalforsamlingen for to år idet halvdelen er på

valg hvert år. I særlige tilfælde kan et bestyrelses-

medlem vælges for et år.


Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsen-

terer klubben i alle forhold. Bestyrelsen har ansvar for

Lillerød Bridgeklubs hjemmeside og anden PR-virksom-

hed. Bestyrelsen skal støtte Pensionisthusets drift.


Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter general-

forsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turne-

ringskomité) til varetagelse af løbende eller enkeltstå-

ende opgaver. Bestyrelsen udpeger turneringsleder i

de enkelte underklubber og godkender turnerings pro-

grammerne. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder

og udarbejder dagsorden for møderne.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er

beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens med-

lemmer, herunder for- manden eller næstformanden,

er til stede. Ved eventuel stemme- lighed er forman-

dens stemme afgørende. Vedtagne beslutninger og

foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til

vedtægterne. Der føres en protokol over bestyrelsens

forhandlinger.


Bestyrelsen udarbejder klubregler, der skal godkendes

på generalfor­ samlingen.


§ 12. Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. april 31. marts.

Regnskabet forelægges den ordinære generalfor-

samling til godkendelse og skal være forsynet med

revisorens påtegning og underskrift.


§ 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad

gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren

skal hvert år gennemgå regnskabet og sikre, at

beholdningerne er til stede.


§ 14. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske disposi-

tioner over kr. 5.000 - eller ved låneoptagning - kræves

dog underskrift af formand og kasserer i forening.


Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal

godkendes af general­forsamlingen.


Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig

hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.


§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalfor-

samling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer

er for forslaget.


§ 16. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på

en særligt ind­ kaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst

to tredjedele  af klubbens stemmeberettigede

med­lemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst tre

fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådan flertal på en ekstraordinær general-

forsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes

til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor

beslutning kan træffes med ovennævnte stemme-

flerhed, uanset de fremmødtes antal.


Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre,

skal tilgå Danmarks Bridgeforbund eller en anden

almennyttig dansk forening efter generalforsamlingens

beslutning.
Vedtaget på generalforsamlingen 10. april 2012


       

Formand                              Dirigent
Poul Walbjørn Christensen               Frederik Sørensen
Klubregler
Lillerød Bridgeklub

   Klubregler 


1.  Formål

Formålet med klubreglerne er:

  1. at orientere om klubben og dens aktiviteter
  2. at beskrive medlemmernes rettigheder og pligter
  3. at orientere om etik og turneringsledelse


2.  Klubben

Lillerød Bridgeklub spiller i Pensionisthuset, Skovensvej 6

i Allerød, og er opdelt i følgende 4 underklubber:

Tirsdagsklubben I - tirsdag fra kl. 13 til 17 (32 spillere).

Tirsdagsklubben II - tirsdag fra kl. 19 til 23  (64 spillere).

Onsdagsklubben - onsdag fra kl. 13 til 17 (64 spillere).

Torsdagsklubben - torsdag fra kl. 13 til 17 (40 spillere).


Nærmere orientering om klubben, herunder oplysning om

kontakt­personer i underklubberne, findes på klubbens

hjemmeside: www.bridge.dk/2168

Aktuel medlemsorientering gives i klubberne og på

klubbens hjemmeside.


3. Tilmelding og ventelister

Tilmelding sker til kontaktpersonen i de enkelte under-

klubber. Der føres ventelister over spillere, som der

aktuelt ikke er plads til i underklubberne.


Rækkefølgen på ventelisten er efter tidspunktet for optagelse

på denne. Der orienteres om ventelisterne på den ordinære

general­ forsamling i tilknytning til bestyrelsens beretning.


Bestyrelsen har dog ved etablering af makkerpar med nye

spillere ret til at tage hensyn til spillestyrke og kan evt.

forlange én eller to prøveaftener, inden afgørelse træffes.


4.  Bridgesæsonen

Sæsonen begynder normalt i ugen omkring 1. september og

afsluttes normalt i sidste uge i april. Årsprogram fremlægges

i underklubberne og på klubbens hjemmeside. Kontingentet

for hele sæsonen betales på den første spilledag i sæsonen

eller forinden på klubbens bankkonto.

Der er faste spilledage hver uge i sæsonen dog ikke

i efterårsferien, omkring jul og nytår, i vinterferien og

i påskeferien.


I efterårsferien, op til jul, i vinter- og påskeferien samt

ved sæsonafslutning er der særlige arrangementer, som

man kan tilmelde sig. Klubbens substitutter er også

velkomne til at deltage i disse arrangementer.


Ved sæsonens afslutning uddeles der præmier til alle

gradueret efter sæsonens resultater.


5.  Medlemskab

Det forudsættes, at medlemmerne møder op på alle faste

spilledage eller selv skaffer substitut, hvis de er forhindret.


Der bør træffes aftale med substitutter tidligst muligt. Som

hovedregel skal substitutter skrives på de fremlagte substi-

tutlister senest ugen før, de skal spille. Hvis det ikke er mu-

ligt at finde en substitut, f.eks. ved pludselig sygdom, skal

man give besked herom til kontaktpersonen i underklubben.


Hvis man ikke møder op til og ikke skaffer substitutter til

en partur­ne­ring, bliver der normalt - i overensstemmelse

med Bridgeforbundets turnerings­reglement - tildelt en

justeret score på 40 % / 60 % i de ikke spillede runder.

Ved en holdturnering vil det hold, der ikke stiller fuldtalligt

op, nor­ malt tabe kampen med det højeste af følgende

alternativer: (i)18 kp, (ii) gennem­snittet af det udeblevne

holds score i turneringen, (iii) gennemsnittet  af modstan-

derholdets score i løbet af turneringen.


Bestyrelsen indhenter primo marts tilmelding fra medlem-

merne for den kommende sæson.  Medlemmer kan over-

føre deres aktuelle medlemskab i underklubberne fra en

sæson til næste sæson. Denne ret er dog betinget af, at

man har en makker, eller at man selv eller med bestyrel-

sens hjælp finder en makker inden udgangen af maj.


6.  Substitutter

Klubberne har oversigter over substitutter, som har givet

tilsagn om at være ”faste” substitutter i underklubberne.

Oversigterne fremlægges på aflæggerbordet på spille-

dagene og kan ses på klubbens hjemmeside.Klubbens faste substitutter er ikke forpligtet til at spille,

når de bliver kontaktet, men det forventes, at de er til

rådighed i rimeligt omfang.


Substitutter skal på spilledagen skrive sig på substitut-

listen, hvis de ikke allerede er på den.


7.  Spilledagene

Bridgen begynder præcist kl. 19 tirsdag og kl. 13 onsdag

og torsdag. På spilledagene er der indlagt en ”kaffepause”

på 15 minutter samt 2 korte pauser på 5 minutter.

Der må ikke ryges i pensionisthuset, men der kan ryges i

husets gårdhave.


På aflæggerbordet i underklubberne er der fremlagt

startlister og resultater fra den forudgående spilledag.

Resultater fra de enkelte spilledage og startlister kan

endvidere ses på klubbens hjemmeside.


Det forudsættes, at alle spillere har systemkort, og

at dette er fremlagt under spillet. Hvis det ønskes,

vil bestyrelsen gerne være behjælpelig med at udfylde

systemkort.


Spillerne skal kontrollere, at de sidder på den rigtige

plads og spiller de rigtige kort, samt at man indberetter

spil og resultater korrekt.


Der spilles med turneringsur med ca. 6-7 minutter pr.

spil. Sidste spil i en runde må normalt ikke påbegyndes,

når uret har varslet, at der kun resterer 4 minutter af

runden. Turneringslederen kan tildele strafpoints, hvis

et par gentagne gange overskrider tidsgrænserne.


Ved uregelmæssighed (spillerfejl mm.) skal turnerings-

lederen, som noget helt naturligt, tilkaldes. Der må ikke

meldes eller spilles videre, før turne­ringslederen har

truffet en afgørelse i henhold til turneringsreglementet.


Når bridgen er afsluttet, bør medlemmerne så vidt muligt

hjælpe med ryd­ning af spillelokalet - aflevering af bridge-

mate, kortmapper, meldekasser, bordplancher mm. -

samt hjælpe med indsamling af og aflevering af stole.


Man kan låne porcelæn i Pensionisthuset, men skal selv

vaske det af og stille det på plads, inden man går hjem.


8.  Etikette og Etik

Der tilstræbes gode forhold og god stemning i klubben

med plads til humor og bemærkninger omkring spillene.


Derfor bør enhver spiller medvirke til, at alle får størst mulig

glæde ved bridgen og klublivet i øvrigt, herunder også at vore

substitutter får en god modtagelse og føler sig godt tilpas.


Det er uetisk at irettesætte eller belære såvel makker som

modspil lere under og efter spillet. Det gælder også tegn og

ytringer om til fredshed eller utilfredshed med en melding,

et udspil eller et spillet kort.

For at minimere støj og uro er det væsentligt:

at alle som udgangspunkt er i spillelokalet i spilleperioderne

at der under parturnering ikke skiftes bord, før spilletiden

    er udløbet

at der under holdturnering først skiftes kort, når spilletiden

     er udløbet

at anden halvdel af en holdturnering først går i gang, når

    kaffepausen er afsluttet, og turneringsuret er sat i gang.

at oprydning efter spillet først påbegyndes, når tiden for

    sidste spillerunde er udløbet.


          

9.  Turneringsledelse

Ledelsen i de enkelte underklubber, inkl. turneringslederen,

har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af turneringerne

samt for resultatberegninger.


Klubturneringerne afvikles i overensstemmelse med klub-

reglerne og Bridgeforbundets turneringsreglement.


Appel af en turneringsleders afgørelse skal ske til turneringsle-

deren, inden man forlader klubben på spilledagen. Turnerings-

lederen skal orienteres af begge parter. Appellen afgøres af

bestyrelsen, som er Lillerød Bridgeklubs turneringskomité.


Turneringskomiteens afgørelse afgives inden for 14 dage med

orientering om, at afgørelsen - mod depositum - kan appelleres

videre til distrikt Nordsjælland med fastlagte kendsgerninger på

DBFs appelformular.Godkendt på generalforsamlingen den 10. april 2012.
Årsberetning
Lillerød Bridgeklub

  Medlem af Danmarks Bridgeforbund           


Årsberetning 2014 -2015


Fremlagt på generalforsamling den 30. april 2015


Sæson nr. 49 i Lillerød Bridgeklub er nu sluttet, og vi

nærmere os vores 50 års jubilæum. Det har igen væ-

ret en god og spændende sæson. Ikke mindst med

klubbens flytning til nye lokaler i det reno­verede

biblio­teket og aktivitetshus SKOVEN 4.


Det er vores indtryk at alle medlemmer er glade for at

spille i det nye rummelige og lyse spillelokale. Der vil

naturligt være nogle pro­blemer der skal løses, når man

kommer til nye lokaler. Der er behov for gar­diner og

ventilationen kommer forhåbentligt til at køre bedre.


Vi vil gerne sige tak til kommunen og ønske tillykke

med renoveringen og nybyggeriet. Alt tyder på, at der

på 1.sal er skabt gode rammer for os og de øvrige

foreninger. Også en stor tak til ”Pensionisthusets"

bestyrelse for deres store indsats i forbindelse med

renoveringen og senest omkring indflyt­ning og indret-

ning af 1.salen i aktivitetshuset.


Medlemstallet i hele klubben er steget i sidste sæson

fra 178 til 182, inkl. 4 passive medlemmer. I Tirsdags-

klubben I og i Tors­dags­klubben har der været 48

spil­lere. Tirs­dags­­klubben II har haft 64 spillere og

Ons­dags­­klubben 68 spillere.


Det har ikke været uden problemer at opretholde med-

lemstalet. Der er kommet 24 nye medlemmer i klubben

i løbet af sæsonen, men samtidig har næsten lige så

mange forladt os. Det er væsentligt, at alle i klubben

hjælper med at ”markedsføre” klubben, så vi løbende

får nye medlemmer, som kan få glæde af bridgen og

vores klubliv.


Der er spillet par- og holdturneringer i styrkeopdelte

rækker de fleste spilledage. Sammensætningen af hold

er - efter samråd med medlem­merne - foregået på for-

skellig måde i under­klubberne.

Der er spillet Top-16 i alle under­klubber, som også

deltog i den lands­dækkende Klubsølv-turnering -

med topplaceringer og guldpoints i Torsdags­klubben.

Flaske­­bridgen i efterårs-, vinter- og påskeferien og

gode jule­arrangementer hat været velbesøgt.

Traditionen tro er sæso­nen afsluttet med års­præmier

og afslutningsfester.


På generalforsamlingen sidste år blev det besluttet,

at der som forsøg skulle spille med forud blandede

kort i denne sæson. Det er vores ind­tryk, at forsøget

er gået godt, selv om nogle nok synes, at kortene har

været lidt mere udfordrende en tidligere.


Kortene er hver uge hentet hos Finn Cas­persen i Lynge.

Beta­lin­gen er søgt minimeret ved at gen­brug af kortene

i under­klubberne. Det er ikke uden problemer, da en del

medlem­mer jo spiller flere gange om ugen. Med 6 sæt

kort pr. uge har vi kunnet klarer de fleste ulemper.


Alt i alt er turneringerne afviklet godt. Tak til tur­ne­rings-

le­der­ne for deres indsats, samt til spillerne for deres

hjælp bl.a. med opryd­ning efter bridgen. BridgeMate

og Bridge­Central har virket næsten uden problemer og

resultaterne er kommet hurtigt på hjemmesiden.


Der har kun få gange været oversidder­borde, og med-

lem­merne har normalt selv skaffet sub­stitut­ter. Fuld be-

manding har dog krævet noget arbejdet af kluble­derne.


Vi skylder tak til klubbens faste sub­sti­tutter og til dem,

der lejlig­heds­vist stiller op som substitut. Deres støtte

er afgø­rende for klubben, og flere substitutter er meget

velkomne. Derfor må vi fortsat tage godt imod sub­sti­tut-

terne, så de får en god oplevelse af klubben. 


Det sociale liv er vigtigt, men af og til er der lidt rigelig

snak/støj - selv om det nye spillelokale har hjulpet.

Gode spille­forhold fordrer, at man ta­ler roligt sammen

under spillet, samt at bord­skifte, resultat­­op­gørelse og

oprydning først starter, når spille­perio­derne er afsluttet.


Bridgeundervisningen har været lidt på ”stand by” - bl.a.

fordi vi ger­ne ville se på mulighederne i de nye lokaler.

På det seneste har der været en gennemgang af ”resul-

tater på hjemmesiden”, af de ”10 spille- og melde bud”

samt af nogle af de defensive meldinger.Spørgeskemaundersøgelsen i efteråret antydede

forsat ønske om un­dervisning, vi har været lidt usikre

omkring ønsker og behov. Under­visning er nok vigtig,

bl.a. for at få nye medlemmer. Der skal dog arbejdes

videre med indhold og tilrette­læggelse af undervisning.


februar havde bestyrelsen et inspirerende møde med

DBfs klub­kon­sulent for distrikt Nordsjælland - Thomas

Schønfeldt. Der kom mange ideer på bordet om nye

aktiviteter i klubben - bl.a. om en evt. tilmel­dingsklub og

om arrangementer, der kan tiltrække nye medlemmer.

I maj bliver der et Åbent Hus arrangement.


Overvejelserne om en tilmeldingsklub skyldes, at det

er svært at fast­holde og skaffe nye medlemmer, fordi

man ikke ønsker binde sig til at spille hver uge i en

hel sæson, og til at skaffe substitut ved fravær.


Halvdelen af de med­lem­mer, der svarede på undersø-

gelse om en til­meldingsklub, synes at det er en god

idé. Der var imidlertid ikke op­bak­ning til, at der skulle

være tilmelding i Torsdagsklubben. Der vil blive arbejdet

med muligheder for en tilmeldingsklub på længere sigt.


Planlægningen af næste sæson er i gang. Sæson­program­ 

kom­mer på vores hjemmeside - www.bridge.dk/2168 -

inden sommerferien.

 

Bestyrelsen mener, at vi -  som flere og flere klubber -

bør spille med forud blandede kort, og at klubben har

økonomi til at købe en kort­blandema­skine - pris ca.

37.000 kr. inkl. kortkassetter.


Bestyrelsen har derfor fremlagt forslag til generalfor-

samlingen om køb af en kortblandemaskine. Forslaget

beskriver fordele og ulemper ved købet og redegør for

økonomien omkring købet.


På baggrund af tilmeldingerne til næste sæson arbejdes

der mod:

at Tirs­dagsklubben I får 48-56 spillere

at Tirsdagsklubben II får 48-56 spillere

at Onsdagsklubben får 68-72 spillere

  at Torsdagsklubben får 48-56 spillere.

Bestyrelsen vil afslutningsvis gerne sige tak for en god

sæson og ser frem mod en ny god sæson i de gode

lokaler i SKOVEN 4. Vi vil sam­tidig opfordre alle til hjælpe

med at ”markedsføre” klubben, så vi får flere nye

medlemmer og substitutter.


      


Første spilledag i den kommende sæson er i:

Tirsdagsklubben I og II den 1. september kl. 13 og

kl. 19 i sal F i biblioteket og aktivitetshuset SKOVEN 4.

Onsdags- og Torsdagsklubben den 2. og  3. september

kl. 13 i sal F i biblioteket og aktivitetshuset SKOVEN 4.


Kontingent for sæsonen 2015-2016 skal senest betales

på første spilledag. Det er en fordel for os, hvis kontingentet

indbetales i løbet august på klubbens bankkonto:

Reg. nr. 6485 - konto nr. 0002004080.


Det fastlagte kontingent fremgår af forsiden på vores hjemmeside


Sæson 2014-2015Bestyrelsen

Formand

Næst formand

Kasserer

.

Suppleanter

(Indtrådt)


Revisor

Suppleant


Tirsdagsklubben I

Klubleder

Turneringsleder


Tirsdagsklubben II

Klubleder

Turneringsleder


Onsdagsklubben

Klubleder

Turneringsleder

.

Torsdagsklubben

Klubleder

TurneringslederPoul Walbjørn

Kaj Folke

Grethe Jakobsen

Helge Laursen

John Sonberg

Erik Jørgensen

Inger Kelvin Hansen


Herdis Løje

Marianne Philipp


Aage Jakobsen

Ole GønnsKaj Folke

Erik JørgensenHelge Laursen

Jan LaursenKaj Folke

Jan LaursenJohn Sonberg

Erik Jørgensen48 26 48 68

22 78 43 05

   48 17 49 53

48 17 19 00

20 12 27 54

25 78 66 08

48 18 80 33


40 40 97 83

48 26 54 83


48 17 17 01

48 17 36 1322 78 43 05

25 78 66 0848 17 19 00

21 62 69 0222 78 43 05

21 62 69 0248 17 48 08

25 78 66 08


God opførsel ved bridgebordet

BridgeCentral, 1. maj 2016