GenereltLillerød Bridgeklub   

Generel orientering

Lillerød Bridgeklub blev stiftet i 1966.


Den har nu 4 underklubber og 180 medlemmer.


Der spilles i sæsonen 2013/2014 i midlertidge lokaler, mens Pensionisthuset, Skovensvej 6, Allerød, nedrives. Et nyt aktivitetshus ventes klar i august 2014.


Se de midlertidige spillesteder under de enkelte underklubbers faneblade.


Nedenfor kan du se klubbens:

Vedtægter, Klubregler og Årsberetning for 2012-13  

Bestyrelse og klubber  2013-2014


Bestyrelsen

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

SuppleanterRevisor

Suppleant


Tirsdagsklubben I

Kontakt

Turneringsleder


Tirsdagsklubben II

Kontakt

Turneringsleder


Onsdagsklubben

Kontakt

Turneringsleder


Torsdagsklubben

Kontakt

TurneringslederPoul Walbjørn

Kaj Folke

Frederik Sørensen

Bodil Gønss

Erik Jørgensen

Helge Laursen

John Sonberg


Jytte Bangsgaard

Inger Kelvin Hansen


Åge Jacobsen

Ole GønnsKaj Folke

Erik JørgensenHelge Laursen

Jan LaursenKaj Folke

Jan LaursenJohn Sonberg

Erik Jørgensen
48 26 48 68

22 78 43 05

48 19 26 43

48 17 36 13


48 17 19 00

20 12 27 54


23 67 58 58

48 18 80 33


48 17 17 01

48 17 36 1322 78 43 05
48 17 19 00

21 62 69 0222 78 43 05

21 62 69 0220 12 27 54Vedtægter
Lillerød Bridgeklub

  Vedtægter


§ 1. Navn, hjemsted og opbygning

Lillerød Bridgeklub er hjemmehørende i Allerød kommune.

Klubbens aktuelle opbygning med underklubber er fastlagt

i ”Klubregler for Lillerød Bridgeklub”.


§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regel-

mæssige spilledage for gennem træning, undervisning og

turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme

kendskabet til og interessen for bridge.


§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed

distrikt Nordsjælland og er som sådan underlagt såvel for-

bundets som distriktets vedtægter og reglementer.


§ 4. Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt

af bestyrelsen. Endeligt afslag på medlemskab af klubben

skal efter anmodning af den, der ønsker medlemskab,

forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan optage passive medlemmer. Passive

medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære

aktivitet og har ikke stemmeret, men er valgbare til

bestyrelsen.


Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens ved-

tægter og regler og iøvrigt at leve op til klubbens formåls-

bestemmelse. Medlemmerne kan i overensstemmelse

med klubreglerne overføre deres aktuelle medlemskab

i underklubberne fra en sæson til næste sæson.


Ind- og udmeldelse sker til bestyrelsen. Indmeldelse er

bindende for hele sæsonen, dog kan bestyrelsen tillade

udmeldelse efter 1/2 sæson, når omstændighederne taler

for dette.


§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Er et

medlem på trods af påmindelse fortsat i restance, kan

medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette

forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsesmedlemmer og turneringsledere er fritaget

for kontingent.§ 6. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent

(eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade

for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder

sine medlemsforpligtelser.


I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive

hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om

eksklusion har med­lem­ met desuden krav på, at sagen

endeligt afgøres på førstkommende general­forsamling,

og at sagen sættes på dagsordenen som særligt punkt.


En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver

samme ma­jori­tet som ved ændring af klubbens vedtægter,

og den skal indberet­tes til Danmarks Bridgeforbund,

jf. forbundets vedtægter §§ 13 & 14.


§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed

i alle anliggender.


Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af

april. Indkal­delse - med dagsorden - skal finde sted

via opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside

mindst 3 uger forinden.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære general-

forsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen

senest to uger inden generalfor­samlingen. Indkomne for-

slag og det reviderede regnskab fremlægges for klubbens

medlemmer senest en uge før general­forsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlem-

mer samt hvem, bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret

har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentre-

stance.

Der kan kun stemmes med fuld­ magt ved personligt

fremmøde. Og kun én fuldmagt pr. fremmødt medlem.


En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutnings

dygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 & 16.


§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

skal mindst omfatte:

1-Valg af dirigent og referent

2-Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3-Godkendelse af det reviderede regnskab

4-Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

5-Indkomne forslag

6-Valg af formand (for 1 år)

7-Valg af bestyrelsesmedlemmer

8-Valg af suppleanter (for 1 år)

9-Valg af revisor og revisorsuppleant

10-Eventuelt

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år.§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges

af generalfor­samlingen, og som ikke er medlem af

bestyrelsen.


Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver

vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning

kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16. Afstemninger skal

foretages skriftligt, såfremt fem medlem­ mer forlanger

det, og altid ved personvalg mellem flere kandidater.


Der optages et referat over generalforsamlingens

beslutninger. Referatet godkendes og underskrives

af dirigenten.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid ind-

kaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en

femtedel af klubbens stem­meberettigede medlemmer

skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom

med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal holdes senest fire uger efter,

at begæringen er modtaget. For så vidt angår krav til

indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m.

gælder de samme bestemmelser som for den

ordinære generalforsamling.


§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer plus op til et

medlem per underklub. Bestyrelsesmedlemmer vælges

af generalforsamlingen for to år idet halvdelen er på

valg hvert år. I særlige tilfælde kan et bestyrelses-

medlem vælges for et år.


Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsen-

terer klubben i alle forhold. Bestyrelsen har ansvar for

Lillerød Bridgeklubs hjemmeside og anden PR-virksom-

hed. Bestyrelsen skal støtte Pensionisthusets drift.


Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter general-

forsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turne-

ringskomité) til varetagelse af løbende eller enkeltstå-

ende opgaver. Bestyrelsen udpeger turneringsleder i

de enkelte underklubber og godkender turnerings pro-

grammerne. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder

og udarbejder dagsorden for møderne.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er

beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens med-

lemmer, herunder for- manden eller næstformanden,

er til stede. Ved eventuel stemme- lighed er forman-

dens stemme afgørende. Vedtagne beslutninger og

foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til

vedtægterne. Der føres en protokol over bestyrelsens

forhandlinger.


Bestyrelsen udarbejder klubregler, der skal godkendes

på generalfor­ samlingen.


§ 12. Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. april 31. marts.

Regnskabet forelægges den ordinære generalfor-

samling til godkendelse og skal være forsynet med

revisorens påtegning og underskrift.


§ 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad

gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren

skal hvert år gennemgå regnskabet og sikre, at

beholdningerne er til stede.


§ 14. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske disposi-

tioner over kr. 5.000 - eller ved låneoptagning - kræves

dog underskrift af formand og kasserer i forening.


Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal

godkendes af general­forsamlingen.


Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig

hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.


§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalfor-

samling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer

er for forslaget.


§ 16. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på

en særligt ind­ kaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst

to tredjedele  af klubbens stemmeberettigede

med­lemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst tre

fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådan flertal på en ekstraordinær general-

forsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes

til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor

beslutning kan træffes med ovennævnte stemme-

flerhed, uanset de fremmødtes antal.


Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre,

skal tilgå Danmarks Bridgeforbund eller en anden

almennyttig dansk forening efter generalforsamlingens

beslutning.
Vedtaget på generalforsamlingen 10. april 2012


       

Formand                              Dirigent
Poul Walbjørn Christensen               Frederik Sørensen
Klubregler
Lillerød Bridgeklub

   Klubregler 


1.  Formål

Formålet med klubreglerne er:

  1. at orientere om klubben og dens aktiviteter
  2. at beskrive medlemmernes rettigheder og pligter
  3. at orientere om etik og turneringsledelse


2.  Klubben

Lillerød Bridgeklub spiller i Pensionisthuset, Skovensvej 6

i Allerød, og er opdelt i følgende 4 underklubber:

Tirsdagsklubben I - tirsdag fra kl. 13 til 17 (32 spillere).

Tirsdagsklubben II - tirsdag fra kl. 19 til 23  (64 spillere).

Onsdagsklubben - onsdag fra kl. 13 til 17 (64 spillere).

Torsdagsklubben - torsdag fra kl. 13 til 17 (40 spillere).


Nærmere orientering om klubben, herunder oplysning om

kontakt­personer i underklubberne, findes på klubbens

hjemmeside: www.bridge.dk/2168

Aktuel medlemsorientering gives i klubberne og på

klubbens hjemmeside.


3. Tilmelding og ventelister

Tilmelding sker til kontaktpersonen i de enkelte under-

klubber. Der føres ventelister over spillere, som der

aktuelt ikke er plads til i underklubberne.


Rækkefølgen på ventelisten er efter tidspunktet for optagelse

på denne. Der orienteres om ventelisterne på den ordinære

general­ forsamling i tilknytning til bestyrelsens beretning.


Bestyrelsen har dog ved etablering af makkerpar med nye

spillere ret til at tage hensyn til spillestyrke og kan evt.

forlange én eller to prøveaftener, inden afgørelse træffes.


4.  Bridgesæsonen

Sæsonen begynder normalt i ugen omkring 1. september og

afsluttes normalt i sidste uge i april. Årsprogram fremlægges

i underklubberne og på klubbens hjemmeside. Kontingentet

for hele sæsonen betales på den første spilledag i sæsonen

eller forinden på klubbens bankkonto.

Der er faste spilledage hver uge i sæsonen dog ikke

i efterårsferien, omkring jul og nytår, i vinterferien og

i påskeferien.


I efterårsferien, op til jul, i vinter- og påskeferien samt

ved sæsonafslutning er der særlige arrangementer, som

man kan tilmelde sig. Klubbens substitutter er også

velkomne til at deltage i disse arrangementer.


Ved sæsonens afslutning uddeles der præmier til alle

gradueret efter sæsonens resultater.


5.  Medlemskab

Det forudsættes, at medlemmerne møder op på alle faste

spilledage eller selv skaffer substitut, hvis de er forhindret.


Der bør træffes aftale med substitutter tidligst muligt. Som

hovedregel skal substitutter skrives på de fremlagte substi-

tutlister senest ugen før, de skal spille. Hvis det ikke er mu-

ligt at finde en substitut, f.eks. ved pludselig sygdom, skal

man give besked herom til kontaktpersonen i underklubben.


Hvis man ikke møder op til og ikke skaffer substitutter til

en partur­ne­ring, bliver der normalt - i overensstemmelse

med Bridgeforbundets turnerings­reglement - tildelt en

justeret score på 40 % / 60 % i de ikke spillede runder.

Ved en holdturnering vil det hold, der ikke stiller fuldtalligt

op, nor­ malt tabe kampen med det højeste af følgende

alternativer: (i)18 kp, (ii) gennem­snittet af det udeblevne

holds score i turneringen, (iii) gennemsnittet  af modstan-

derholdets score i løbet af turneringen.


Bestyrelsen indhenter primo marts tilmelding fra medlem-

merne for den kommende sæson.  Medlemmer kan over-

føre deres aktuelle medlemskab i underklubberne fra en

sæson til næste sæson. Denne ret er dog betinget af, at

man har en makker, eller at man selv eller med bestyrel-

sens hjælp finder en makker inden udgangen af maj.


6.  Substitutter

Klubberne har oversigter over substitutter, som har givet

tilsagn om at være ”faste” substitutter i underklubberne.

Oversigterne fremlægges på aflæggerbordet på spille-

dagene og kan ses på klubbens hjemmeside.Klubbens faste substitutter er ikke forpligtet til at spille,

når de bliver kontaktet, men det forventes, at de er til

rådighed i rimeligt omfang.


Substitutter skal på spilledagen skrive sig på substitut-

listen, hvis de ikke allerede er på den.


7.  Spilledagene

Bridgen begynder præcist kl. 19 tirsdag og kl. 13 onsdag

og torsdag. På spilledagene er der indlagt en ”kaffepause”

på 15 minutter samt 2 korte pauser på 5 minutter.

Der må ikke ryges i pensionisthuset, men der kan ryges i

husets gårdhave.


På aflæggerbordet i underklubberne er der fremlagt

startlister og resultater fra den forudgående spilledag.

Resultater fra de enkelte spilledage og startlister kan

endvidere ses på klubbens hjemmeside.


Det forudsættes, at alle spillere har systemkort, og

at dette er fremlagt under spillet. Hvis det ønskes,

vil bestyrelsen gerne være behjælpelig med at udfylde

systemkort.


Spillerne skal kontrollere, at de sidder på den rigtige

plads og spiller de rigtige kort, samt at man indberetter

spil og resultater korrekt.


Der spilles med turneringsur med ca. 6-7 minutter pr.

spil. Sidste spil i en runde må normalt ikke påbegyndes,

når uret har varslet, at der kun resterer 4 minutter af

runden. Turneringslederen kan tildele strafpoints, hvis

et par gentagne gange overskrider tidsgrænserne.


Ved uregelmæssighed (spillerfejl mm.) skal turnerings-

lederen, som noget helt naturligt, tilkaldes. Der må ikke

meldes eller spilles videre, før turne­ringslederen har

truffet en afgørelse i henhold til turneringsreglementet.


Når bridgen er afsluttet, bør medlemmerne så vidt muligt

hjælpe med ryd­ning af spillelokalet - aflevering af bridge-

mate, kortmapper, meldekasser, bordplancher mm. -

samt hjælpe med indsamling af og aflevering af stole.


Man kan låne porcelæn i Pensionisthuset, men skal selv

vaske det af og stille det på plads, inden man går hjem.


8.  Etikette og Etik

Der tilstræbes gode forhold og god stemning i klubben

med plads til humor og bemærkninger omkring spillene.


Derfor bør enhver spiller medvirke til, at alle får størst mulig

glæde ved bridgen og klublivet i øvrigt, herunder også at vore

substitutter får en god modtagelse og føler sig godt tilpas.


Det er uetisk at irettesætte eller belære såvel makker som

modspil lere under og efter spillet. Det gælder også tegn og

ytringer om til fredshed eller utilfredshed med en melding,

et udspil eller et spillet kort.

For at minimere støj og uro er det væsentligt:

at alle som udgangspunkt er i spillelokalet i spilleperioderne

at der under parturnering ikke skiftes bord, før spilletiden

    er udløbet

at der under holdturnering først skiftes kort, når spilletiden

     er udløbet

at anden halvdel af en holdturnering først går i gang, når

    kaffepausen er afsluttet, og turneringsuret er sat i gang.

at oprydning efter spillet først påbegyndes, når tiden for

    sidste spillerunde er udløbet.


          

9.  Turneringsledelse

Ledelsen i de enkelte underklubber, inkl. turneringslederen,

har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af turneringerne

samt for resultatberegninger.


Klubturneringerne afvikles i overensstemmelse med klub-

reglerne og Bridgeforbundets turneringsreglement.


Appel af en turneringsleders afgørelse skal ske til turneringsle-

deren, inden man forlader klubben på spilledagen. Turnerings-

lederen skal orienteres af begge parter. Appellen afgøres af

bestyrelsen, som er Lillerød Bridgeklubs turneringskomité.


Turneringskomiteens afgørelse afgives inden for 14 dage med

orientering om, at afgørelsen - mod depositum - kan appelleres

videre til distrikt Nordsjælland med fastlagte kendsgerninger på

DBFs appelformular.Godkendt på generalforsamlingen den 10. april 2012.
Årsberetning
Lillerød Bridgeklub    

  Medlem af Danmarks Bridgeforbund           


Årsberetning 2012 -2013


Afgivet på generalforsamling den 24. april 2013

Sæson nr. 47 i Lillerød Bridgeklub står nu ved sin

afslutning. Det har været en god og hyggelig sæson

og spændende med en ny klub tirsdag efter­mid­dag,

som er kommet godt fra start. Vi håber, den vok­ser

til mindst 32 spillere i næste sæson.


Sæsonen har også været udfordrende med beslut-

ningen om, at Pensio­nist­­huset skal erstattes af et

nyt hus ved biblioteket, og med arbejdet omkring

midlertidige lokaler i næste sæson.


Medlemstallet i hele klubben er steget fra 143 til 164,

inkl. 3 passive medlemmer. Tirsdagsklubben I har haft

28 spil­lere, Tirsdagsklubben II 64, Ons­dags­­klubben

72 og Torsdags­klubben 40. En del medlemmer spiller

jo flere gange om ugen.


Sæsonen har omfattet 28 almindelige spilledage. Alle

klubber var med i den landsdækkende klubsølv­turne-

ring, hvor vi kla­rede os fint. Herudover har der været

flaske­­turne­ringer i efterårs-, vinter- og påskeferien

samt rigtig gode jule­arrangementer med mange

del­tagere. Bridgen slutter i næste uge, og alle har

fået årspræmier.


Vi er kommet igennem sæsonen næsten uden over-

sidder­borde, og klub­bens medlem­mer har normalt

selv skaffet sub­stitut­ter. Kluble­derne har dog også

måttet bistå for at sikre fuld bemanding.


Vi vil gerne sige tak for hjælpen fra klubbens mange

faste sub­sti­tutter og andre, der har stillet op som sub-

stitut. Hvis denne nød­vendige støtte skal opretholdes,

er det vig­tigt, at vi fortsat tager godt imod vores

substi­tutter, så de får en god oplevelse af klubben.


BridgeMate er blevet en naturlig og værdsat del

af turneringerne, og der er løftede øjenbryn, når

systemet ikke virker. Det er sket flere gange i

efter­­året, primært på grund af pro­ble­mer med

netadgangen i Pen­sio­­nisthuset og nedbrud af

Bridgecentralens server i Århus. 


BridgeMate og Bridgecentral letter arbejdet meget

ved oprettelse og afvik­ling af turneringerne. Besty-

relsen arbejder for og forventer, at EDB-systemet

også kommer til at fungere tilfredsstillende, når vi

flytter til midler­tidige lokaler i næste sæson.


Der er i år blevet ændret på turneringerne, og på

sam­men­sæt­nin­­gen af hold. Opdelingen i 3 rækker

tirsdag aften og onsdag synes rigtig, og det er

også fint, at holdene i holdturne­rin­gerne sammen­-

sættes forskelligt i underklubberne. Turneringerne

er afviklet godt, og bestyrelsen vil gerne sige tur­ne-

­rings­lederne tak for deres arbejde.


Der skal være plads til det sociale liv, men til tider er

der lidt rigelig snak/støj i spillelokalet. Gode spille- ­

forhold fordrer, at man ta­ler høfligt og roligt sammen,

samt at bordskifte, resultat­­op­gørelse, oprydning først

starter, når spille­perio­derne er afsluttede.


Vores hjemmeside - www.bridge.dk/2168 - benyttes

flittigt for at se re­sul­ta­terne fra de enkelte spilledage.

De øvrige opslag bør også ”gæstes”, herunder det nye

faneblad med konven­tioner. Pro­gram­mer for næste

sæson og orientering om bridgeundervisning forventes

at komme på hjem­me­­siden inden sommerferien.


Bestyrelsen har i løbet af sæsonen arbejdet med

planer om bridge­undervisning. Spørgeskemaunder-

søgelsen i februar viste, at omkring halvdelen af

klubbens medlemmer er interesserede.


Derfor er det planen at starte bridgeundervisning en

time før spille­start i Tirsdagsklubben I og i Torsdags-

klubben. Det overvejes også at tilbyde undervisning

nogle gange i 3 til 4 timer om udvalgte emner uden

for klubbernes spilletider.


Tilmeldingerne tyder på, at Tirs­dagsklubben I og

Torsdagsklubben bliver udvides til 32 og 48 spillere.

Vi arbejder endvidere for, at der bliver 72 spillere i

både Tirs­dags­klubben II og i Onsdags­klubben. Der er

blevet plads til alle på venteliste, og herudover er der

flere nye, som har ønsket at komme til at spille.Allerød Kommune besluttede i august 2012, at

Pensio­nist­huset skal nedrives her til sommer.

Efter­følgende blev der i Budget 2013 afsat 21 mio.

kr. til biblioteket og nyt forenings/aktivitetshus.

Det nye hus og biblio­teket indgår i planerne,

herunder lokalplan, for Byens Plads.

 

Første spadestik til forenings/aktivitetshus og

renoveret bibliotek bliver taget i august 2013, og

de nye lokaler til Pen­sio­nist­husets brugere forven-

tes at være til rådighed efter sommerferien 2014.    

Bridgeklubben og andre foreninger fremlagde i

november ønsker om lokaler mm. i det nye hus

for kommunens projektrådgiver Bascon. Herefter

er der udarbejdet et overordnet bygge­pro­gram,

som blev god­­kendt i Kultur og fritidsudvalget i

februar. Endeligt projekt- og ud­budsmateriale

forventes færdigt til sommer.


Pensionisthusets bestyrelse har været inddraget

i arbejdet med det overor­d­­nede byggeprogram

og orienteres også i projekt­fasen. Det er vores

indtryk, at vi og de øvrige i Pensio­nisthuset vil få

gode lokaleforhold i det kommende forenings/

aktivitetshus. 


Samtidig er der i løbet af foråret udpeget gode og

rummelige midler­tidige lokaler for Pensionisthuset: 

- I den tidligere Frikirke ved Lillerødhallerne, hvor

  der indrettes 2 gode sale, som kan bruges hver

  for sig eller samlet. 

- I klubhuset ved Skovvang stadion, som har en sal,

  der er lige så stor som salen i Pensionisthuset.


Tirsdagsklubben I og II skal spille i ”Frikir­ken”, hvor

der er stoppested for linje 335 og god parkering.


Onsdagsklubben og Torsdagsklubben skal spille på

”Skovvang”, hvor der er stoppested for linje 335 ved

Poppelvej og parkering samme sted.


Bestyrelsen vil afslutningsvis gerne sige tak for en god

sæson og ser frem mod den ny god sæson i de midler-

tidige lokaler i ”Frikirken” og i Klubhuset ved Skovvang

Stadion.      


Første spilledag i den kommende sæson er i:

- Tirsdagsklubben I og II den 3. september kl. 13 og

  19 i ”Frikirken” på Banevang ved Lillerødhallerne.

- i Onsdags- og Torsdagsklubben den 4. og den 5.

  september kl. 13 i klubhuset ved Skovvang stadion

  ved Poppelvej.


Kontingent for hele sæsonen 2013-2014 skal senest

betales på første spilledag, men kan også indbetales

i august på klubbens bankkonto.

Det fastlagte kontingent for næste sæson og klubbens

nye bankkonto­nummer vil fremgå af vores hjemmeside

inden sommerferien.


Sæson 2012-2013Bestyrelsen

Formand

Næst formand

Kasserer

Sekretær

SuppleantRevisor

Suppleant


Tirsdagsklubben I

Klubleder

Turneringsleder


Tirsdagsklubben II

Klubleder

Turneringsleder


Onsdagsklubben

Klubleder

Turneringsleder


Torsdagsklubben

Kontakt

TurneringslederPoul Walbjørn

Kaj Folke

Børge Howald

Erik Jørgensen

Helge Laursen

John Sonberg

Frederik Sørensen


Jytte Bangsgaard

Inger Kelvin


Henrik Bonne

Ole GønnsKaj Folke

Erik JørgensenHelge Laursen

Jan LaursenKaj Folke

Jan LaursenJohn Sonberg

Erik Jørgensen48 26 48 68

22 78 43 05

48 17 10 25


48 17 19 00

20 12 27 54

48 19 26 43


23 67 58 58

48 18 80 33


48 26 93 58

48 17 36 1322 78 43 05
48 17 19 00

21 62 69 0222 78 43 05

21 62 69 0248 17 48 08

BridgeCentral, 16. september 2013