Generelt
Lillerød Bridgeklub

Medlem af Danmarks Bridgeforbund     Sæson 2017/2018


  Klub nr. 2168Lillerød Bridgeklub har godt 200 medlemmer.

I sæsonen september-maj spilles der 5 gange om ugen i nedenstående underklubber.

Formand: John Sonberg - tlf. 20122754 - e-mail: johnsonberg@live.dk

    

Tirsdagsklubben I  spiller kl. 13 - 17 - pt. 61 deltagere.

Klubleder: Kaj Folke - tlf. 22 78 43 05 - e-mail: folke@post11.tele.dk


Tirsdagsklubben II spiller kl. 19 - 23  - pt. 35 deltagere.

Der søges etableret en tilmeldingsrække, hvor der pt er 12 tilmeldte.

Klubleder: Marianne Philipp tlf. 20 64 48 96 - e-mail: 3400marianne@gmail.com


Onsdagsklubben I spiller kl. 13 - 17 - pt. 54 deltagere.

Klubleder: Kaj Folke - tlf. 22 78 43 05 - e-mail: folke@post11.tele.dk


Onsdagsklubben II spiller onsdag kl. 18.30 - 22, undervisning og turneringsbridge - pt. 29 deltagere. Onsdagsklubben II er en tilmeldingsklub.

Klubleder: Poul Walbjørn - tlf. 48264868 - e-mail: poul.walbjorn@youmail.dk


Torsdagsklubben spiller kl. 13 - 17 - pt. 54 deltagere.

Klubleder: Kaj Kreilgaard- tlf. 29 11 26 99 - e-mail: kaj@kreilgaard.com


Resultater mm. kan ses  på hjemmesiden under fanebladene Turneringer m. fl.

Henvendelse vedr. resultater m.m. til kontaktpersonen i de enkelte klubber.


Tilmelding til klubberne 

Vil du gerne spille i Lillerød Bridgeklub, kan du henvende dig til klublederene. 

Der er også mulighed for at spille som substitut uden kontingentbetaling. 


Årskontingent er for én ugentlig spilledag: 650 kr., for to: 900 kr. og for tre: 1150 kr. 

Primære medlemmer i anden klub får 200 kr. i rabat.  Passive medlemmer betaler 400 kr.Kontingentet bedes senest ved udgangen af august indbetalt til klubbens bankkonto: 

Reg. nr. 6485 konto nr. 0002004080.


Rygning. Der må ikke ryges i lokalerne. 
Lillerød Bridgeklub. 

Vedtægter, klubregler, årsberetning 

og god etik ved bridgebordet.


Tirsdagsklubben I.

Aktuel orientering, sæsonprogram 

og substitutliste.


Tirsdagsklubben II. 

Aktuel orientering, sæsonprogram 

og substitutliste.


Onsdagsklubben I 

Aktuel orientering, sæsonprogram 

og substitutliste.  


Onsdagsklubben II

Aktuel orienteringTorsdagsklubben.

Aktuel orientering, sæsonprogram 

og substitutliste.


Resultater mm. - se fanebladene: 

Turneringer, Bronzestilling, Rangliste Handicap og Mesterpoint

Lillerød Bridgeklub   

Generel orientering
Lillerød Bridgeklub blev stiftet i 1966.


Klubben har 5 underklubber og godt 200 medlemmer


Vi spiller på 1. sal i Bibliotek og Kulkturhuset - Skoven 4- i  Allerød - med indgang Frederiksborgvej 15.  

  Nedenfor kan du se klubbens:

     Vedtægter og Klubregler

     Årsberetning for 2017-18 og læse om

     God opførsel ved bridgebordet
Bestyrelse og klubber  2017-2018


Bestyrelsen

Formand

Næstformand

Kasserer

SekretærSuppleanterRevisor

Suppleant


Tirsdagsklubben I

Klubleder

Turneringsleder


Tirsdagsklubben II

Kklubleder

Turneringsleder


Onsdagsklubben I

Klubleder

Turneringsleder

.

Torsdagsklubben

Klubleder

Turneringsleder


Onsdagsklubben II

Klubleder

Turneringsleder
John Sonberg

Kaj Folke

Grethe Jakobsen

Pernille Mygind

Kaj Kreilgaard

Helge Laursen

Marianne Philipp
Jytte Bangsgaard

Jette JungersenAage Jakobsen

Henrik BonneKaj Folke

Kaj FolkeMarianne Phillipp

Jan LaursenKaj Folke

Jan LaursenKaj Kreilgaard

Bent LarsenPoul Walbjørn

Poul Walbjørn20 12 27 54

22 78 43 05

48 17 49 53

40 42 54 24

29 11 26 99

48 17 19 00

20 64 48 96
23 67 58 58

48 14 00 4048 17 17 01

40 25 09 1822 78 43 05

22 78 43 05


20 64 48 96

21 62 69 0222 78 43 05

21 62 69 0229 11 26 99

20 70 64 8948 26 48 68

48 26 48 68Vedtægter
Lillerød Bridgeklub

Vedtægter


§ 1. Navn, hjemsted og opbygning

Lillerød Bridgeklub er hjemmehørende i Allerød kommune.

Klubbens aktuelle opbygning med underklubber er beskrevet i

”Klubregler for Lillerød Bridgeklub”.


§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilledage for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.


§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Nordsjælland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer. Klubben er endvidere med i foreningssamvirket ”Pensionisthuset” i Allerød Bibliotek og Kulturhus - Skoven 4.


§ 4. Medlemskab

Alle med interesse for klubbridge kan optages som aktive medlemmer,

og er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler.


Indmeldelse sker til klublederne og er bindende for hele sæsonen.

Medlemmer kan overføre deres medlemskab i underklubberne fra en sæson til næste sæson inden for de rammer, der fastlægges klubreglerne.


Klubben kan optage passive medlemmer, som dermed bliver medlemmer i Danmarks Bridgeforbund. Passive medlemmer har ikke stemmeret i klubben og er ikke valgbare til bestyrelsen.


En person, der har ydet en særlig indsats, kan udnævnes som æresmedlem. En enstemmig bestyrelse indstiller udnævnelsen til generalforsamlingen, der kan tiltræde denne med et flertal af de afgivne stemmer. Udnævnelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen.


§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Er et medlem på trods af påmindelse fortsat i restance, kan medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette forelægges generalforsamlingen.


Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter til bestyrelsen og turneringsledere er fritaget for kontingent.

§ 6. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion),

såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt

vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.


I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endeligt afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.


En generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver samme majoritet

som ved ændring af klubbens vedtægter, og den skal indberettes

til Danmarks Bridgeforbund, jf. forbundets vedtægter §§ 13 & 14.


§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.


Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af april.

Indkaldelse - med dagsorden - skal finde sted via opslag i klubben samt

på klubbens hjemmeside mindst 3 uger forinden.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal

være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingen. Indkomne forslag og det reviderede regnskab fremlægges for klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer samt hvem, bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes med fuldmagt - dog kun med én fuldmagt pr. fremmødt medlem.


En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset

de fremmødtes antal, se dog § 16.


§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

  1)  Valg af dirigent og referent

  2)  Bestyrelsens beretning for det forløbne år

  3)  Godkendelse af det reviderede regnskab

  4)  Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

  5)  Indkomne forslag

  7)  Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

  8)  Valg af suppleanter (for 1 år)

  9)  Valg af revisor og revisorsuppleant (for 1 år)

10)  Eventuelt


Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år.§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.


Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16. Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det, og altid ved personvalg mellem flere kandidater.


Der optages et referat over generalforsamlingens beslutninger.

Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal holdes senest fire uger efter, at begæringen er modtaget. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer plus op til et medlem per underklub. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år, idet halvdelen er på valg hvert år. I særlige tilfælde kan et bestyrelsesmedlem vælges for et år. Herudover vælges der 2 suppleanter til bestyrelsen for et år.


Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen har ansvar for Lillerød Bridgeklubs hjemmeside og anden PR-virksomhed.


Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter generalforsamlingen

med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turneringskomité) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen udpeger klub- og turneringsledere i de enkelte underklubber. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og udarbejder dagsorden for møderne.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Ved eventuel stemmelighed er formandens, og i formandens fravær næstformandens stemme afgørende. Vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.


Bestyrelsen udarbejder og opdaterer klubregler.


§ 12. Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. april 31. marts. Regnskabet forelægges

den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet

med revisorens påtegning og underskrift.


§ 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor

og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og

sikre, at beholdningerne er til stede.


§ 14. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Kassereren foretager almindelige økonomiske dispositioner. Ved økonomiske dispositioner over 5.000 kr., som ikke er tiltrådt af bestyrelsen, eller ved lånoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.


Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af

generalforsamlingen.


Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse

for de forpligtelser, som påhviler klubben.


§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når

mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 16. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt

ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig

kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst tre fjerdedele af de

afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en ekstra

ordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes

til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes

med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.


Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal tilgå

Danmarks Bridgeforbund eller en anden almennyttig dansk forening

efter generalforsamlingens beslutning.Vedtaget på generalforsamlingen 25. april 2018Formand                                               Dirigent


Poul Walbjørn Christensen                   Peter Mygind
Klubregler
Lillerød Bridgeklub

   Klubregler 


1.  Formål

Formålet med klubreglerne er:

  1. at orientere om klubben og dens aktiviteter
  2. at beskrive medlemmernes rettigheder og pligter
  3. at orientere om etik og turneringsledelse


2.  Klubben

Lillerød Bridgeklub spiller i Pensionisthuset, Skovensvej 6

i Allerød, og er opdelt i følgende 4 underklubber:

Tirsdagsklubben I - tirsdag fra kl. 13 til 17 (32 spillere).

Tirsdagsklubben II - tirsdag fra kl. 19 til 23  (64 spillere).

Onsdagsklubben - onsdag fra kl. 13 til 17 (64 spillere).

Torsdagsklubben - torsdag fra kl. 13 til 17 (40 spillere).


Nærmere orientering om klubben, herunder oplysning om

kontakt­personer i underklubberne, findes på klubbens

hjemmeside: www.bridge.dk/2168

Aktuel medlemsorientering gives i klubberne og på

klubbens hjemmeside.


3. Tilmelding og ventelister

Tilmelding sker til kontaktpersonen i de enkelte under-

klubber. Der føres ventelister over spillere, som der

aktuelt ikke er plads til i underklubberne.


Rækkefølgen på ventelisten er efter tidspunktet for optagelse

på denne. Der orienteres om ventelisterne på den ordinære

general­ forsamling i tilknytning til bestyrelsens beretning.


Bestyrelsen har dog ved etablering af makkerpar med nye

spillere ret til at tage hensyn til spillestyrke og kan evt.

forlange én eller to prøveaftener, inden afgørelse træffes.


4.  Bridgesæsonen

Sæsonen begynder normalt i ugen omkring 1. september og

afsluttes normalt i sidste uge i april. Årsprogram fremlægges

i underklubberne og på klubbens hjemmeside. Kontingentet

for hele sæsonen betales på den første spilledag i sæsonen

eller forinden på klubbens bankkonto.

Der er faste spilledage hver uge i sæsonen dog ikke

i efterårsferien, omkring jul og nytår, i vinterferien og

i påskeferien.


I efterårsferien, op til jul, i vinter- og påskeferien samt

ved sæsonafslutning er der særlige arrangementer, som

man kan tilmelde sig. Klubbens substitutter er også

velkomne til at deltage i disse arrangementer.


Ved sæsonens afslutning uddeles der præmier til alle

gradueret efter sæsonens resultater.


5.  Medlemskab

Det forudsættes, at medlemmerne møder op på alle faste

spilledage eller selv skaffer substitut, hvis de er forhindret.


Der bør træffes aftale med substitutter tidligst muligt. Som

hovedregel skal substitutter skrives på de fremlagte substi-

tutlister senest ugen før, de skal spille. Hvis det ikke er mu-

ligt at finde en substitut, f.eks. ved pludselig sygdom, skal

man give besked herom til kontaktpersonen i underklubben.


Hvis man ikke møder op til og ikke skaffer substitutter til

en partur­ne­ring, bliver der normalt - i overensstemmelse

med Bridgeforbundets turnerings­reglement - tildelt en

justeret score på 40 % / 60 % i de ikke spillede runder.

Ved en holdturnering vil det hold, der ikke stiller fuldtalligt

op, nor­ malt tabe kampen med det højeste af følgende

alternativer: (i)18 kp, (ii) gennem­snittet af det udeblevne

holds score i turneringen, (iii) gennemsnittet  af modstan-

derholdets score i løbet af turneringen.


Bestyrelsen indhenter primo marts tilmelding fra medlem-

merne for den kommende sæson.  Medlemmer kan over-

føre deres aktuelle medlemskab i underklubberne fra en

sæson til næste sæson. Denne ret er dog betinget af, at

man har en makker, eller at man selv eller med bestyrel-

sens hjælp finder en makker inden udgangen af maj.


6.  Substitutter

Klubberne har oversigter over substitutter, som har givet

tilsagn om at være ”faste” substitutter i underklubberne.

Oversigterne fremlægges på aflæggerbordet på spille-

dagene og kan ses på klubbens hjemmeside.Klubbens faste substitutter er ikke forpligtet til at spille,

når de bliver kontaktet, men det forventes, at de er til

rådighed i rimeligt omfang.


Substitutter skal på spilledagen skrive sig på substitut-

listen, hvis de ikke allerede er på den.


7.  Spilledagene

Bridgen begynder præcist kl. 19 tirsdag og kl. 13 onsdag

og torsdag. På spilledagene er der indlagt en ”kaffepause”

på 15 minutter samt 2 korte pauser på 5 minutter.

Der må ikke ryges i pensionisthuset, men der kan ryges i

husets gårdhave.


På aflæggerbordet i underklubberne er der fremlagt

startlister og resultater fra den forudgående spilledag.

Resultater fra de enkelte spilledage og startlister kan

endvidere ses på klubbens hjemmeside.


Det forudsættes, at alle spillere har systemkort, og

at dette er fremlagt under spillet. Hvis det ønskes,

vil bestyrelsen gerne være behjælpelig med at udfylde

systemkort.


Spillerne skal kontrollere, at de sidder på den rigtige

plads og spiller de rigtige kort, samt at man indberetter

spil og resultater korrekt.


Der spilles med turneringsur med ca. 6-7 minutter pr.

spil. Sidste spil i en runde må normalt ikke påbegyndes,

når uret har varslet, at der kun resterer 4 minutter af

runden. Turneringslederen kan tildele strafpoints, hvis

et par gentagne gange overskrider tidsgrænserne.


Ved uregelmæssighed (spillerfejl mm.) skal turnerings-

lederen, som noget helt naturligt, tilkaldes. Der må ikke

meldes eller spilles videre, før turne­ringslederen har

truffet en afgørelse i henhold til turneringsreglementet.


Når bridgen er afsluttet, bør medlemmerne så vidt muligt

hjælpe med ryd­ning af spillelokalet - aflevering af bridge-

mate, kortmapper, meldekasser, bordplancher mm. -

samt hjælpe med indsamling af og aflevering af stole.


Man kan låne porcelæn i Pensionisthuset, men skal selv

vaske det af og stille det på plads, inden man går hjem.


8.  Etikette og Etik

Der tilstræbes gode forhold og god stemning i klubben

med plads til humor og bemærkninger omkring spillene.


Derfor bør enhver spiller medvirke til, at alle får størst mulig

glæde ved bridgen og klublivet i øvrigt, herunder også at vore

substitutter får en god modtagelse og føler sig godt tilpas.


Det er uetisk at irettesætte eller belære såvel makker som

modspil lere under og efter spillet. Det gælder også tegn og

ytringer om til fredshed eller utilfredshed med en melding,

et udspil eller et spillet kort.

For at minimere støj og uro er det væsentligt:

at alle som udgangspunkt er i spillelokalet i spilleperioderne

at der under parturnering ikke skiftes bord, før spilletiden

    er udløbet

at der under holdturnering først skiftes kort, når spilletiden

     er udløbet

at anden halvdel af en holdturnering først går i gang, når

    kaffepausen er afsluttet, og turneringsuret er sat i gang.

at oprydning efter spillet først påbegyndes, når tiden for

    sidste spillerunde er udløbet.


          

9.  Turneringsledelse

Ledelsen i de enkelte underklubber, inkl. turneringslederen,

har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af turneringerne

samt for resultatberegninger.


Klubturneringerne afvikles i overensstemmelse med klub-

reglerne og Bridgeforbundets turneringsreglement.


Appel af en turneringsleders afgørelse skal ske til turneringsle-

deren, inden man forlader klubben på spilledagen. Turnerings-

lederen skal orienteres af begge parter. Appellen afgøres af

bestyrelsen, som er Lillerød Bridgeklubs turneringskomité.


Turneringskomiteens afgørelse afgives inden for 14 dage med

orientering om, at afgørelsen - mod depositum - kan appelleres

videre til distrikt Nordsjælland med fastlagte kendsgerninger på

DBFs appelformular.Godkendt på generalforsamlingen den 10. april 2012.
Årsberetning
Lillerød Bridgeklub    

Medlem af Danmarks Bridgeforbund       

   

Fremlagt på generalforsamlingen den 25. april 2018

Vi kan igen se tilbage på en god og begivenhedsrig sæson.

Sommerbridgen torsdag eftermiddag startede den 4. maj. Hen

over sommeren var der fint frem­møde til 9 hyggelige bridgeefter­mid­dage, hvor man også kunne vinde en flaske vin.   

I ugen op til sankthans var der ”Bridge på Storedam” med 28 del­tagere. Det blev en stor succes med mange gode oplevelser.

De fine omgivelser viste sig frem i godt vejr i en ellers våd sommer,

fire ”Storedammere” sørgede for et godt ophold på seniorhøjskolen,

og de aktive deltagere satte prikken over iet. 

I år har vi igen fået mulighed for at arrangere ”Bridge på Storedam” denne gang medio august men med hjælp fra de samme ”Store­dam­mere”, som sidste år. Den 2. maj samles de 28 deltagere der er med i år for at lægge mere detaljerede planer for højskoleopholdet.

Sidste sommer blev der igen gjort en stor indsats for at fortælle flere om glæden ved bridgespillet og om vores klub. Vi var med i Allerød på X og tværs på M. D. Madsensvej lørdag den 20. august, og an­non­ce­rede samtidig om vores klub i Allerød Bio og i Allerød Nyt.

Herudover var der ”Åbent hus” torsdag den 1. juni og søndag den 27. august. Hyggelige efter­middage, hvor bl.a. venner og bekendte var velkomne til at prøve eller genopfriske bridgen. Vi bød på en for­friskning og fortalte lidt om spillet og om undervisning.

Det er svært at vurdere effekten af denne markedsføring. Klubben er formentlig blev mere kendt, og i løbet af sommeren fik vi til­melding fra 12 nybegyndere og 12 andre spillere.
Ved udgangen af september kunne vi se, at der fort­sat var ca. 210 medlemmer i klubben. Flere af medlemmerne kommer til bridge flere gange i løbet af ugen. Der har været 66 spil­lere i Tirsdagsklubben I, 44 i Tirs­dags­­klubben II, 62 i Ons­dags­­klubben, 56 i Tors­dags­klubben og 28 i Undervisningsklubben.

I Undervisningsklubben har en stor gruppe ”elever” fra sidste sæson prøvet kræfter med nye udfordringer i bøgerne: ”Spil bridge” bog 3 og 4. En mindre gruppe nye ”elever” har parallelt taget fat på den grundlæggende teori i ”Spil bridge” bog 1 og 2.

I de øvrige klubber spilles der fortløbende par- og hold­tur­nering i styr­keop­del­te rækker. Her startede sæsonen, som noget nyt og med succes med en ”alle mod alle” parturnering. Klubberne deltog også i efterårets Klub­sølv­tur­ne­ring, hvor et par fra Torsdagsklubben gik helt til tops og blev nr. 1 i Danmark og modtog guldpoint.

Bridgen er blevet afviklet fint Bridgemate og Bridge­Central har fungeret - og resultaterne er kommet hurtigt på hjem­me­siden.

Tak til klub- og tur­ne­rings­le­der­e for deres indsats og til spil­lerne for deres medvirken - bl.a. med opryd­ning - det er en stor hjælp. 

Det er blevet sværere at sikre fuldt fremmøde ved turneringerne, selv om både spillere og klubledere gør en stor indsats for at skaffe substitutter og undgå oversidderborde. Stor rejse­lyst, pasning af børnebørn og sygdom er løbende udfordringer.  

Vi har heldig­vis mange sub­sti­tutter, som står os bi. Den hjælp er afgø­rende, så tag godt imod dem. De skal gerne have en god ople­vel­se, så de kommer igen og måske medvirker til, at vi får flere substitutter - det har vi brug for.

Det tages måske lidt som en selvfølge, at der spilles med forud blan­de­de kort, og at spillene efterfølgende kan ses på hjemme­siden.

Det er det ikke - mandag formiddag blander 4 teams med hver 3 ­ med­lemmer på skift kort til alle klubber i den kommende uge.

En flot og værdsat indsats som vi gerne vil sige mange tak for. 

Klubben har løbende sparet midler op til fornyelse af vores EDB-udstyr, Bridgemate og kortblandemaskine. Noget af udstyret har mange år på bagen, så behov for udskiftning kan snart blive aktuel.
Bestyrelsen har besluttet, at Ildsjælsprisens 10.000 kr. og ”Ølkas­sens” midler skal indgå på en konto til særlige aktiviteter af bridge­faglig eller social karakter. Den 31. marts 2018 var der godt 17.000 kr. på kontoen, som fremover vil indgå i klubbens øvrige regnskab. Overskud fra salg af øl og vand indsættes lø­bende på kontoen.

Bestyrelsen står for brug af kontoens midler. Aktuelt er der plan­lagt et særligt arrangement i vores klublokaler lørdag den 27. oktober 2018 med bridgelandsholdets træner - Jacob Røn -.

Det er, som bebudet på sidste års generalforsamling, be­slut­­tet at fritage suppleanterne for kontingent i 2017-18, og at få en sådan fritagelse fastlagt ved en vedtægtsændring i år.

I den forbin­delse har vedtægterne fået et serviceeftersyn, og der er på denne baggrund frem­sat forslag om flere ændringer, herunder indarbejdning af ny bestemmelse om æresmedlemmer.   

Efter flere års overvejelser om tilmeldingsbridge er det besluttet:

at Undervisningsklubben skal omdannes til en tilmeldingsklub Ons­dagsklubben II - med undervisning, samt at der oprettes en række med tilmeldingsbridge i Tirsdagsklubben II, hvis mindst 16 spillere melder sig.  


Tilmeldingerne til den kommende sæson tyder på, at:


Tirsdagsklubben I  får 60-64 spillere (kl. 13-17)

Tirsdagsklubben II får 44-52 spillere (kl. 19-23)

Onsdagsklubben I  får 56-60 spillere (kl. 13-17)

Onsdagsklubben II får 28-36 spillere (kl. 18.30-22)

Torsdagsklubben   får ca. 56 spillere (kl. 13-17)


Sæsonprogrammer mm. i de enkelte klubber forventes at komme på vores hjemmeside - www.bridge.dk/2168 - primo august.


Bestyrelsen vil gerne igen sige tak for en god sæson og ser frem til endnu en. Vi vil sam­tidig opfordre til, at alle med­lemmer hjælper til med at ”markedsføre” klubben, så vi kan få flere nye medlemmer og substitutter.

              


Første spilledag i den kommende sæson er:

  • Tirsdagsklubben I og II den 4. september kl. 13 og kl. 19
  • Onsdagsklubben I og II den 5. september kl. 13 og kl. 18.30
  • Torsdagsklubben den 6. september kl. 13

Kontingent for sæson 2018-2019 skal senest betales på første spil­le­dag. Fra primo maj kan man se de fastlagte kontingentsatser på vores hjemmeside: www.bridge.dk/2168.

Det er en fordel for os, hvis kontingentet indbetales i løbet af august på klubbens bankkonto: Reg.nr. 6485 - konto nr. 0002004080.


God opførsel ved bridgebordet

BridgeCentral, 22 May 2018