Rev.19.01.2022

Vedtægter for HGC Bridgeklub                                                    Rev.  19.01.2022


§ 1 Navn og hjemsted:

Klubbens navn er Helsingør Golf Clubs Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Helsingør Golf Clubs lokaler i Helsingør Kommune,

Klubben er stiftet 1987.


§ 2 Formål:

Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interesse for bridge. Sæson fra 1. oktober – 31 marts.


§ 3 Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Nordsjælland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.


§ 4 Medlemskab

Hvis der ikke skulle være interesserede medlemmer af Helsingør Golf Club, kan ikke medlemmer af Helsingør Golf Club optages som medlemmer.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt at leve op til klubbens formålsbestemmelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til udgangen af en sæson.

I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med klubben afvikles.


§ 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Juniorer under uddannelse betaler halvt kontingent.

Er et medlem på trods af påmindelse fortsat i restance, kan medlemmet slettes af medlemslisten, uden dette forelægges generalforsamlingen.


§ 6 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endeligt afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.  En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund.  Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 og 14.


§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle henseender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar-marts måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt ved brev/mail med mindst 2 ugers varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer. Samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.  Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 og 16.


§ 8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.

1.        Valg referent

2.        Valg dirigent

3.        Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4.        Godkendelse af det reviderede regnskab.

5.        Godkendelse af budget.

6.        Fastsættelse af kontingent og indskud.

7.        Indkomne forslag

8.        Valg af formand (ulige år) valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem

9.        Valg af kasserer (lige år) valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem

10.        Valg af turneringsleder (ulige år)

11.        Valg af revisor

12.        Eventuelt.


§ 9 Generalforsamlingens ledelse.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.  Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal jf. §§ 15 og 16.

Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det og altid ved personvalg.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.  Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begærings modtagelse.  For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 11 Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer inkl.:, tidligere medlemmer af Helsingør Golf Club, der er fyldt 18 år.

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, en formand, en kasserer og en turneringsleder og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.  Formanden og turneringslederen vælges i ulige år, men kassereren vælges i lige år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede.  Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Bestyrelsen udarbejder klubregler, der skal godkendes på generalforsamlingen.


§ 12 Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1. april – 31. marts.  Det reviderede regnskab med revisors påtegning og underskrift forlægges til godkendelse ved den ordinære generalforsamling.

Regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen.


§ 13 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en revisor.  Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.


§ 14 Tegning og hæftelse

Klubben tegnes i økonomiske henseender alene af den til enhver tid valgte kasserer.

I kassererens frafald tegnes klubben af formanden.

I alle øvrige forhold tegnes klubben af formanden.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.


§ 15 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
generalforsamling 1987

Vedtægter for HGC Bridgeklub

§ 1: Klubbens navn er: Helsingør Golf Clubs Bridgeklub


Dens hjemsted er Helsingør Golf Clubs Klublokaler.


§ 2:

Helsingør Golf Clubs Bridgeklub formål

I Første omgang at samle interesserede medlemmer af HGC til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.


Hvis der ikke skulle være interesserede medlemmer at HGC kan ikke medlemmer af HGC optages som medlemmer.


§ 3: Helsingør Golf Clubs Bridgeklub ledes af en formand, en kasserer, et bestyrelsesmedlem,

som vælges på den ordinære generalforsamling.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer af Helsingør Golf Club, der er fyldt 18 år.


§ 4: Helsingør Golf Clubs Bridgeklubs regnskabsår er 1. april til 31. marts.


Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.


§ 5: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar-marts måned.

Generalforsamlingen, med angivelse af dagsorden, skal indkaldes 14 dage før ved mundtlig oplysning og/eller ved mail.

Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til kassereren senest 1 uge

før generalforsamlingens afholdelse.


Indkomne forslag samt regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for

medlemmerne senest en uge inden generalforsamlingen

.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand og mindst 1 bestyrelsesmedlem.

7.  Valg af kasserer.

8. Eventuelt


Den ordinære generalforsamling er beslutnings dygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Godkendt på generalforsamling 1987


BridgeCentral, 24. februar 2024