Klubaktiviteter

Spillested: Ordrup Sognegård, Henrik Hertz Vej 1, 2920 Charlottenlund

       Bridge:     Mandag kl. 12.30 - 16.30:   Turneringsbridge, holdleder Henning Mikkelsen.

                       Mandag kl. 18.45 - 23.00:   Turneringsbridge, holdleder Rolf Fardan

                       Onsdag kl. 18.45 - 23.00:   Turneringsbridge, holdleder Henning Mikkelsen

       De enkelte holds sæsonplaner: Se hovedmenuens punkt  Sæsonplaner.(endnu ikke færdige)

       Turneringsledere: Marianne Nodal, Henning Mikkelsen og Johan Asmussen.

       Kaffehjælperhold: Medlemmer i henhold til opslag på tavlen.

       Kontingent-rabat: Aktive medlemmer, der spiller på mere end ét hold, får 50% rabat på kontingentet til de efterfølgende hold.

                       Et hold: 1.700 kr., to hold: 2.550 kr., tre hold 3.400 kr.

                       Hvis man er primært medlem af en anden klub end GBK, får man 260 kr. rabat i kontingentet.

       Bank:  Arbejdernes Landsbank, Filialen i Lyngby, reg.nr. 5366 konto 0241211.

Spillested: RealBridge.

       Søndag kl. 16.00: Foreløbig ingen aktiviteter.

       Mandag kl. 19.00: 14. februar 2022

       Onsdag kl. 19.00:

       

Klubregler og vedtægter er beskrevet nedenfor. Referater af klubbens generalforsamlinger kan fås ved at kontakte formanden på mail.


Passivt medlemsskab

Man kan være passivt medlem af klubben, og det koster kun 450 kr. om året inkl. abonnement på Dansk Bridge. Fordelene ved at være passivt medlem:

- Man er blandt de første, der bliver tilbudt ledige pladser senere på sæsonen eller den næste sæson.

- Klubben anvender ofte passive medlemmer som substitutter.

- Man er velkommen til at deltage i klubbens juleafslutning og generalforsamling - gratis.

- Man er velkommen til at deltage i klubbens sommerbridge til reduceret pris.


Klubregler for Gentofte Bridgeklub

Klubreglerne er et supplement til klubbens vedtægter, der beskriver de almindelige forhold i klubben og dens medlemmer. De udarbejdes og opdateres løbende af bestyrelsen og spilleudvalget i forening. De skal ikke vedtages af en generalforsam­ling, men klubbens medlemmer kan få indflydelse på udformningen af klubreglerne, enten gennem henvendelse til bestyrelsen eller spilleudvalget, eller på klubbens generalforsamlinger under ”Eventuelt”.


Det er bestyrelsens og spilleudvalgets ansvar i forening at sikre

  •   at klubreglerne løbende bliver vedligeholdt
  •   at de uddeles til nye medlemmer
  •   at eventuelle ændringer bliver kendt af klubbens medlemmer
  •   at der til enhver tid findes et opdateret eksemplar af reglerne sammen med en gældende kopi af de refererede afsnit af Klubhåndbogen på spillestedet.


Klubreglerne består af 

Almindelige ordensregler, hvis formål er

  •   at fastlægge retningslinier for, hvorledes klubben skal fungere i det daglige
  •   at medlemmerne kender deres rettigheder og pligter i samværet med de øvrige medlemmer

Turneringsreglement, hvis formål er: 

  •   At sikre en god tone og orden mellem spillerne under afvikling af turneringer i klubbens regi
  •   At hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner
  •   At hjælpe de turneringsansvarlige med at disponere ensartet og korrekt ved afviklingen af turneringer1     Almindelige ordensregler


1.1   Parkering

Parkering er tilladt ved Ordrup Kirke, men kun i de markerede båse. Som supplement hertil kan der parkeres på Kirkevej og Morescosvej.


1.2   Drikkevarer

Der er adgang til at købe øl, sodavand, kaffe og te, idet man opfordres til at betale det korrekte beløb i den opstillede kasse. Man bør anvende den éngangsemballage, der er indkøbt til formålet, idet glas og kopper fra køkkenet ikke må bruges.


1.3   Rygeregler og udluftning

Der må ikke ryges i sognegården. Udenfor bygningen er der opstillet store askekummer. Medlemmerne opfordres til aktivt at deltage i overholdelse af disse begrænsninger. Der foretages udluftning i spillelokalet i pauserne.


1.4   Opstilling og afrydning

Opstilling af borde udføres af kirketjenerne, mens nedtagning og oprydning i spillelokalet, køkkenet og tilstødende lokaler er klubbens forpligtelse. Alle medlemmer deltager i oprydningen, idet spilleborde og stole placeres langs væggene i lokalet, og diverse materiel fra spillebordene sættes på rullevogne. Hertil kommer, at der udpeges et antal medlemmer, der sørger for, at alt ryddes, herunder at eventuelt service skylles af og placeres i de bakker, der hører til opvaskemaskinen. Ligeledes skal køkkenet ryddes. Øl og vand placeres i magasinet. De til oprydningen udpegede medlemmer fremgår af opslag på klubtavlen.

Sognegårdsudvalget er meget opmærksom på, at alt er ryddet og på plads, hvorfor oprydningen er særdeles vigtig.


1.5   Materiel

Det påhviler spillerne at behandle klubbens materiel skånsomt. Specielt bør det undgås at bøje meldingskortene i meldekasserne og spillekortene unødigt. Undgå at lægge kortmapper på gulvet.


1.6   Medlemsorientering og resultatformidling

Alle informationer til medlemmerne vil blive givet på opslag på klubtavlen. Derudover vil turneringsresultater blive vist på klubbens hjemmeside på adressen www.gentoftebridge.dk. Bestyrelsen vil i vid udstrækning udgive øvrige informationer samme sted. Medlemmer, der har oplyst deres e-mail-adresser til klubben, vil desuden modtage diverse nyheder direkte.

1.7   Etikette

Grundlaget for den gode trivsel i klubben er, at man omgås hinanden på en høflig og positiv måde. Det er helt afgørende, at "gamle" medlemmer i størst muligt omfang hjælper de nye medlemmer til rette i klubben, og at man gør det på en måde, så de nye medlemmer føler sig velkomne. Det er ligeledes naturligt, at alle møder i god tid, så man ikke udsætter de øvrige medlemmer for en forsinkelse. Det er en rigtig god idé at præsentere sig, når man kommer til et bord med spillere, som man ikke kender.


1.8   Etik

Forklaringer på meldinger skal afgives omhyggeligt og deltaljeret på en sådan måde, at modstanderne får en klar opfattelse af systemaftalerne. Det er direkte uetisk at irettesætte makker såvel som en modstander, ligesom man selvfølgelig ikke tilkendegiver sin tilfredshed eller det modsatte ved tegn eller ytringer. Det sidste spil i en runde må ikke påbegyndes, hvis der er mindre end 5 minutter tilbage af runden - som en naturlig hensyntagen til spillere, der måske ikke er så hurtige.


1.9   Substitutter ved forfald

Det er medlemmernes pligt selv at skaffe en substitut i tilfælde, hvor man ikke kan komme. Undtagelsesvis kan man henvende sig til holdlederen mindst 1 dag i forvejen. Klubben fører en substitutliste, som kan rekvireres hos formanden.           

Det er kutyme, at man sørger for drikkevarer til substitutten.  


1.10  Turneringslederafgørelser

Det er en naturlig del af bridgen i Gentofte BK, at en uregelmæssighed ved bordet afgøres af en turneringsleder. Herved undgås, at de involverede parter bliver en del af tvisten. Man må ikke spille videre, før turneringslederen har truffet en afgørelse.

Det er en ligeså naturlig del af bridgen, at spillerne tilkalder turneringslederen på en måde, der ikke er krænkende for modstanderne, fremlægger kendsgerningerne, som man opfatter dem, på en objektiv måde, og accepterer turneringslederens afgørelse - også i tilfælde, hvor afgørelsen går ens side imod. Enhver afgørelse kan appelleres, og det er ligeledes en naturlig del af spillet at appellere en afgørelse, hvis man er overbevist om, at den er fejlagtig.

Ingen laver fejl med vilje, og det kan være vanskeligt for turneringslederen at træffe en retfærdig afgørelse ved bordet. Det er derfor også en del af bridgen i Gentofte BK, at alle parter medvirker aktivt til at få truffet en objektiv afgørelse. Det er ikke et tab af personlig integritet, at en turneringslederafgørelse går én imod.


2     Turneringsregler


2.1   Spilleperiode

       Sæsonen strækker sig over månederne september til april. Den slutter med afholdelse af generalforsamling. Herudover kan der afvikles andre bridgeturneringer fx Top 16 eller åbne turneringer som sommerbridge.Ved sæsonstart fremlægger spilleudvalget en sæsonplan, hvoraf det fremgår, hvilke turneringer, der spilles hvornår. Sæsonplanen lægges på klubbens hjemmeside og følges som hovedregel. Eventuelle afvigelser skal meddeles så snart, de er kendte.

2.2   Regelgrundlag

       I klubbens turneringer gælder følgende regler og love i denne prioriteringsfølge:

1) Nærværende klubreglement

2) DBfs spillerhåndbog

    DBfs turneringsbestemmelser og propositioner, dog kun § 306.

                     DBfs turneringslederhåndbog

3) De internationale love for turneringsbridge


2.3   Systemer

2.3.1  Tilladte systemer

Åbent forsvars-aftaler og højkunstige systemer (DBfs spillerhåndbog § 101-103) er tilladte i A-rækken, hvis spillerne opfylder de almindelige kriterier som angivet i DBfs turneringsreglement og propositioners § 306.

I de øvrige rækker er det tilladt at anvende naturlige og almindelige, kunstige systemer.   I disse rækker er aftaler defineret i DBfs spillerhåndbog § 102-103 ikke tilladte.

Klubbens turneringskomité kan dispensere fra disse hovedregler og afgør tvivlstilfælde.

2.3.2  Systemkort

Et korrekt udfyldt systemkort for hver spiller er obligatorisk ved alle turneringer. Systemkortet skal uopfordret fremlægges på bordet til brug for modspillerne, inden spillet påbegyndes.


2.4   Turneringsafvikling

2.4.1  Turneringsledelse

Det af bestyrelsen nedsatte spilleudvalg har ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af klubbens turneringer. Spilleudvalget udpeger turneringsleder(e) for den enkelte turnering. Turneringslederen træffer afgørelse efter alle uregelmæssigheder, der måtte opstå under og omkring turneringsafviklingen.

Turneringslederens turneringsmæssige afgørelser kan indbringes for turneringskomitéen. En appel skal  for at være rettidig  meddeles turneringslederen og afgives, inden de implicerede forlader spillelokalet og senest ½ time efter turneringssektionens afslutning. Undtaget herfra er indsigelser imod resultater, der først offentliggøres efter, at spillerne har forladt spillelokalet. I sådanne tilfælde er ankefristen ½ time inde i næste spilledags afvikling, dog senest 7 dage efter resultaternes offentliggørelse, hvis der ikke er en efterfølgende spilledag i halvsæsonen.

Turneringslederens andre afgørelser, herunder afgørelser, der omhandler etik og etikette, sager af ærekrænkende natur, og sager, der omfatter udeblivelse eller udvandring, skal indberettes til klubbens bestyrelse. Afgørelserne og bestyrelsens eventuelle sanktioner, herunder eksklusion, kan indankes til DBfs bridgenævn, og bestyrelsen skal tage sagen op til behandling på den førstkommende generalforsamling.

2.4.2  Turneringskomité

Den af bestyrelsen nedsatte turneringskomité fungerer som klubbens lov- og regelfortolkende udvalg. Den fungerer efter DBfs retningslinier og vejleder turneringslederen i sager, hvor en turneringslederafgørelse appelleres af spillere. Det er dog stadig turneringslederen, der træffer afgørelser, der er begrundet i turneringsreglementet. Der betales ikke depositum for at indbringe en afgørelse for komitéen.

En turneringsleders afgørelse kan, efter at have været behandlet i turneringskomitéen, appelleres videre til distriktets lov- og regelfortolkende udvalg. Appellen indgives gennem turneringslederen, der skal orienteres herom, inden spillerne forlader lokalet og senest ½ time efter turneringssektionens afslutning. Turneringslederen fastslår sagens kendsgerninger og afgørelse på DBfs appelformular. Ved denne appel indbetales et depositum, der dog refunderes, medmindre appellen her afvises som værende åbenlyst grundløs.

2.4.3  Etik og etikette

God etikette før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Enhver spiller bør ved sin optræden tilstræbe, at alle får den størst mulige glæde ved turneringsbridge og ved klublivet i øvrigt. Det er uetisk at irettesætte eller belære makker eller modspillere under og efter spillet. Det samme gælder tegn, mishagsytringer, der tilkendegiver tilfredshed eller utilfredshed med en melding, et udspil eller et spillet kort.

2.4.4  Meldekasser

I alle turneringer i klubben anvendes meldekasser og DBfs regler for brugen af dem.

2.4.5  Uregelmæssigheder

Turneringslederen skal altid tilkaldes, så snart opmærksomheden er henledt på en uregelmæssighed, og der må ikke meldes eller spilles videre. Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. Tilkaldelsen af turneringslederen skal ske stilfærdigt, idet det er en naturlig del af turneringens korrekte afvikling. Turneringslederen skal træffe en afgørelse og sikre, at enhver uregelmæssighed bliver rettet ensartet i overensstemmelse med regler og love.

2.4.6  Tidsoverskridelser

Par- og enkeltmandsturneringer

Der er normalt afsat 7 minutter pr. spil samt 1 minut pr. rundeskift. Der afgives varselsignal 5 minutter inden rundeskift. Spil, der ikke er påbegyndt på dette tidspunkt, må som hovedregel ikke spilles. Det noteres i regnskabet, at spillet ikke er gennemført, og der er ingen straf. 

Ved tidsoverskridelser på mere end 1 minut, kan turneringslederen tildele begge, eller det ene par en straf, idet den første overskridelse altid kun medfører en advarsel. Straffen er normalt 2 point for runden, medmindre noget andet forlods er fastsat. 


Holdturneringer

Ved tidsoverskridelser i en holdkamp på mindst 16 spil pr. halvleg, kan turneringslederen idømme begge hold en straf på 1  KP. Ved mindre end 16 spil pr. halvleg, kan der forlods fastsættes andre straffe for tidsoverskrivelser. 


Tidsoverskridelse som følge af en uregelmæssighed

Når turneringslederen tilkaldes i forbindelse med en uregelmæssighed, kan der tildeles ekstra tid til bordet, lige som turneringslederen selv skal have lejlighed til at afslutte runden på normale vilkår.


2.5   Substitutter

2.5.1  Fremskaffelse af substitut(ter)

Det påhviler ethvert aktivt medlem, der forhindret i at møde på en spilledag, selv af skaffe substitut. Klubben fører en liste over personer, der er villige til at være substitutter. Denne liste udleveres på anmodning. I de tilfælde, hvor det viser sig umuligt, vil klubbens substitutleder kunne være behjælpelig.

Medlemmet skal så vidt muligt finde en substitut, hvis spillestyrke svarer til medlemmets, så ingen af de øvrige deltageres rettigheder krænkes.

Ved anmodning om hjælp med at skaffe en substitut, er klubbens ledelse frit stillet og kan indsætte en hvilken som helst substitut, respektivt kan der ændres i turneringsformen, eller der kan aflyses.

Afbud og anmodning om hjælp med at skaffe en substitut, skal meddeles substitutlederen så tidligt som muligt og i princippet ikke senere end dagen før spilledagen.

Substitutlederen skal senest ved pausen skriftligt underrettes om substitut; dette sker på den fremlagte substitutliste.


2.5.2  Forpligtelse over for substitut(ter)

Når et medlem sender substitut, er det kutyme at betale for den normale servering for denne i pausen.


2.5.3  Substitutters deltagelse

En substitut kan højst deltage i halvdelen af en turnerings sektioner (runder ved turneringer i én sektion), uden at den oprindelige spillers rettigheder overgår til substitutten.

Anvendes mere end én substitut, skal det oprindelige par for at bevare sine rettigheder have deltaget med den ene spiller i mindst 2/3 og med den anden i mindst 1/3 af det totale antal spil. I modsat fald mister parret rettighederne, og de kan overtages af substitutterne efter helt samme retningslinier.

Et substitutpar, som deltager i mere end halvdelen af en turnering, kan overtage de fulde rettigheder fra det par, det substituerer.


2.6   Justering af score ved substituering


2.6.1  Parturnering

Såfremt der kun er substitut for én spiller i et par, foretages ingen justering. Hvis en substitut skønnes at have en væsentlig større spillestyrke end den spiller, der substitueres, at det med føje kan anses for sandsynligt, at parrets score vil blive væsentligt forbedret, kan klubbens turneringskomite afgøre, at parrets score skal justeres til middel. Hvis en spiller er i tvivl om en substituts spilleberettigelse under normale vilkår, kan der søges om en forhåndsgodkendelse i turneringskomiteen.

Hvis begge spillere i parret er substituerede, foretages ingen justering af en opnået score under middel, mens en opnået score over middel justeres til middel. Når den pågældende turnering er afsluttet, ændres en justeret score til gennemsnittet af det substituerede pars score, hvis justeringen har betydning for eventuel præmie til parret eller for parrets oprykning til anden række, men kun såfremt det substituerede par selv har spillet over halvdelen af runderne i turneringen. Hvis justeringen har betydning for nedrykning til anden række, ændres scoren til gennemsnittet af det substituerede pars score, dog højst middel.

Der justeres ikke i scoren for de par, der møder et par med substitut(ter).


2.6.2  Holdturnering

Såfremt der kun er én substitut, eller hvis der er én substitut i hvert af holdets par, foretages ingen justering. Turneringskomiteen kan dog på grundlag af en substituts væsentlig større spillestyrke afgøre, at holdets resultat skal justeres til middel (normalt 10 KP) jf. reglerne for par. Hvis et helt par substitueres, kan holdets andet par vælge at splitte op og spille med hver sin substitut uden justering.

Hvis et helt par eller begge par på et hold er substituerede, foretages ingen justering af et resultat under middel, mens et resultat over middel justeres til gennemsnittet af det opnåede resultat og middel (normalt 10 KP), hvor decimaler rundes ned.

Modstanderholdets score justeres på samme måde til gennemsnittet af det opnåede resultat og middel (normalt 10 KP), hvor decimaler rundes op.


2.6.3  Enkeltmandsturnering

Hvis en spiller er substitueret, foretages ingen justering af en opnået score under middel, mens en opnået score over middel justeres til middel. Efter turneringen ændres en justeret score til den ordinære spillers gennemsnitsscore af de øvrige runder, hvis justeringen har betydning for præmiering, men kun såfremt den ordinære spiller selv har spillet mere end halvdelen af spillene i turneringen. Der justeres ikke i scoren for de øvrige spillere.


2.7   Udeblivelse og udvandring


2.7.1  Generelt

Ved udeblivelse skal der foretages en justering af scoren, hvis udeblivelsen medfører, at et spil ikke kan gennemføres. Den udeblivende part tildeles en straf, der er afhængig af udeblivelsens karakter. I alle tilfælde af force majeure, kan turneringslederen vælge at tildele den udeblivende part middel. Pludselig opstået sygdom i løbet af en turnering som årsag til udeblivelse betragtes som force majeure. Bestyrelsen kan i andre tilfælde idømme den pågældende en disciplinær straf.

2.7.2  Par- og enkeltmandsturneringer

I tilfælde af forsinkelser tildeles den udeblevne part 40% (middel minus) i de ikke-gennemførte spil, såfremt en del af sektionen gennemføres af den udeblevne part. Hvis den udeblevne part slet ikke deltager i sektionen eller udvandrer undervejs, tildeles den udeblevne 0% for de ikke-gennemførte spil. Modstandere, der forhindres af en udebleven part i at spille et spil, tildeles gennemsnittet af sin score (decimaler rundes op) for sektionens gennemførte spil, dog mindst 60% (middel plus).

2.7.3  Holdturneringer

I tilfælde af forsinkelser tildeles den udeblevne part 3 IMP i de ikke-gennemførte spil, såfremt en del af kampen gennemføres af den udeblevne part. Modstanderholdet tildeles +3 IMP for disse spil. Hvis kampen ikke gennemføres, kan turneringslederen aftale med holdene, at kampen spilles på et andet tidspunkt; i så fald idømmes ingen hold straf for udeblivelse. Hvis den udeblevne part slet ikke deltager i kampen eller udvandrer undervejs, anvendes reglerne i DBfs turneringslederhåndbog § 202C, hvorefter modstanderholdet vinder uden kamp, hvis resultat fastsættes efter turneringen til det højeste af følgende resultater (decimaler rundes op):

a) 13 KP

b) gennemsnittet af modstandernes resultater mod det udeblevne hold

c) gennemsnittet af holdets egne resultater i turneringens øvrige kampe

Modstanderholdet tildeles desuden det maksimale antal +IMP for resultatet, og det udeblevne hold tildeles 0 KP og samme antal IMP.

2.8   Mesterpoint

2.8.1  Par-, enkeltmands- og miniholdturneringer

Fordeling af en spilledags mesterpoint sker på grundlag af den opnåede score inden en eventuel justering. Substitutter kan kun forvente at modtage mesterpoint, såfremt de har indtegnet sig på spilledagens fremlagte substitutliste.

2.8.2  Holdturneringer

Fordeling af en spilledags mesterpoint sker på grundlag af den opnåede score efter justering, herunder eventuel bonus for en topplacering. Hvis en holdkamp  uanset årsagen  ikke gennemføres, bortfalder mesterpointene for denne kamp. Substitutter kan kun forvente at modtage mesterpoint, såfremt de har indtegnet sig på resultatblanketten eller på spilledagens fremlagte substitutliste.

2.9   Opløsning af ligestilling

2.9.1  Generelt

Hvis 2 eller flere par (enkeltmand, hold) står lige, skal denne ligestilling opløses, såfremt det drejer sig om en kvalifikationsplads i en turnering. I alle øvrige tilfælde, herunder præmiering, bestemmer den turneringsansvarlige på forhånd, om ligestilling skal opløses.

2.9.2  Par- og enkeltmandsturneringer

Ligestilling opløses efter reglerne i DBfs turneringslederhåndbog § 223. Princippet er, at de ligestillede pars indbyrdes parpointscore for den samlede turnering danner grundlag for opløsning af ligestillingen. Er der også efter denne beregning ligestilling, trækkes lod.

2.9.3  Holdturneringer

Ligestilling opløses ved at rangordne holdene efter følgende kriterier i nævnte rækkefølge:

1) flest scorede KP i samtlige kampe i turneringen

2) største forskel mellem vundne IMP og afgivne IMP i samtlige kampe

3) højeste kvotient af sammenlagte vundne IMP og afgivne IMP i samtlige kampe

4) lodtrækning

I miniholdturneringer anvendes andre kriterier i nævnte rækkefølge, idet der ikke beregnes IMP for denne turneringsform:

1) flest scorede minihold-KP i samtlige kampe i turneringen

2) flest sejre af samtlige kampe i turneringen

3) flest uafgjorte af samtlige kampe i turneringen

4) resultaterne af samtlige indbyrdes kampe

5) flest gevinstspil i samtlige indbyrdes kampe

6) lodtrækning

2.10 Præmier

Ingen spiller er berettiget til præmie, medmindre vedkommende selv har spillet over halvdelen af turneringens spil. Hvis en substitut også har spillet over halvdelen af turneringens spil, går ordinære spillere forud for substitutten.

Præmier fordeles efter de samlede resultater efter eventuelle justeringer efter reglerne i 2.6 og 2.7. Undtaget herfra er kun præmier for præstationer på en enkelt spilledag (topscore-, spurt-, middelscorepræmier etc.).

Hvis ligestilling af deltagere ikke ophæves efter reglen i 2.9.1, fordeles de til rådighed værende præmier  om nødvendigt suppleret med ekstra præmier  ligeligt blandt de ligestillede deltagere.Vedtægter


VEDTÆGTER


for

Gentofte BridgeklubNavn og hjemsted


§ 1. Klubbens navn er Gentofte Bridgeklub. Klubben er stiftet 24. april 1979 som en fortsættelse af Harald Balslevs i september 1950 oprettede, private klub, der samtidig blev nedlagt. Klubbens hjemsted er Gentofte Kommune.


Formål


§ 2.  Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener samt at gennemføre aktiviteter til fremme af interessen for Gentofte Bridgeklub.


Tilhørsforhold


§ 3.  Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Nordsjælland. Herigennem er forbundets og distriktets vedtægter gældende for klubben og dens medlemmer.

  Stk. 2. Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de om denne gældende regler.


Bestyrelse


§ 4.  Klubben ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg det ene år, og de øvrige det andet år.

  Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Den er beslutnings-dygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemme-lighed er formandens stemme afgørende.

  Stk. 3. Generalforsamlingen vælger hvert år en 1. suppleant og en 2. suppleant til bestyrelsen. Ved vakance indtræder 1. suppleanten, og ved yderligere vakance 2. suppleanten, i bestyrelsen og fungerer for resten af den eller de pågældendes valgperiode. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

  Stk. 4. Bestyrelsen fører en protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

  Stk. 5. Gentofte Bridgeklub tegnes af formanden og kassereren i forening. Prokura kan meddeles. Ved disposition af formueandele tegnes Gentofte Bridgeklub af formanden og kassereren, dog først efter bestyrelsens godkendelse.


Spilleudvalg og turneringskomité


§ 5. Bestyrelsen nedsætter et spilleudvalg til at tilrettelægge og lede turneringerne. I dette skal der være mindst 1 bestyrelsesmedlem.

  Stk. 2. Bestyrelsen nedsætter en turneringskomité på 3 medlemmer, hvoraf mindst ét skal være medlem af bestyrelsen. Komitéen er klubbens lov- og regelfortolkende udvalg.


Aflønning


§ 6. Bestyrelsen har fuldmagt til at disponere et beløb til dækning af udgifter og honorarer til personer, der har arbejdet for klubbens drift og virke.


Regnskabsår


§ 7. Klubbens regnskabsår er 1. januar 31. december. Klubbens regnskab revideres af den valgte revisor.


Generalforsamling


§ 8. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

  Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1. juni. Dagsordenen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af årsregnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

  Stk. 3. Generalforsamlingen skal indvarsles senest 3 uger før afholdelsen.

  Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Stk. 5. Bestyrelsen offentliggør senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse revideret årsregnskab og indkomne forslag.

  Stk. 6. Stemmeret har aktive og passive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.


  Stk. 7. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er forslag til vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med mindst 2/3s majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, samt forslag om klubbens opløsning, som kun kan vedtages med mindst 2/3s majoritet af samtlige klubbens medlemmer.

  Stk. 8. Såfremt et forslag til vedtægtsændring vel opnår tilslutning fra mindst halvdelen, men ikke tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, kan der indkaldes med mindst 14 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da uanset antallet af mødte medlemmer kan vedtages med simpelt flertal af de på generalforsamlingen mødende medlemmer.

  Stk. 9. Såfremt et forslag om klubbens opløsning vel opnår tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, indkaldes med mindst 14 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da uanset antallet af mødte medlemmer kan vedtages med 2/3s majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer.

  Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 3 uger efter, at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag.

  Stk. 11. Skriftlig afstemning om et forslag kan forlanges af blot ét medlem. Skriftlig afstemning er obligatorisk ved valg mellem flere kandidater.


Kontingent


§ 9. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.

  Stk. 2. Juniorer under uddannelse betaler halvt klubkontingent. Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke kontingent. Bestyrelsen kan bevilge nedsættelse eller bortfald af kontingent.


Tilskud til turneringsdeltagelse


§ 10. Bestyrelsen kan bevilge kontant tilskud til hel eller delvis dækning af omkostninger i forbindelse med medlemmers deltagelse i turneringer, som arrangeres indenfor Danmarks Bridgeforbund.


Medlemskab


§ 11. Bestyrelsen godkender optagelse i klubben.

  Stk. 2. Indmeldelse i klubben er økonomisk bindende for hele sæsonen. Dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter en halv sæson, når omstændighederne taler for det.

  Stk. 3. Medlemskab af klubben overføres automatisk fra en sæson til næste sæson, med mindre bestyrelsen har modtaget udmeldelse senest 1. juni.

  Stk. 4. Aktive medlemmer har ret til at deltage aktivt i klubbens turneringer. Interesserede kan optages som passive medlemmer. Hvis klubben i sæsonens forløb får plads til flere spillere, skal sådanne pladser tilbydes passive medlemmer. Der betales et nedsat kontingent for passivt medlemskab.


Medlemmernes pligter og rettigheder


§ 12. Særlige betemmelser for medlemmernes pligter og rettigheder samt ordensregler er angivet i gældende ”Klubregler for Gentofte Bridgeklub”.

  Stk. 2. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.


Karantæne / eksklusion


§ 13. Hvis bestyrelsen idømmer et medlem karantæne eller ekskluderer medlemmet, skal karantænen/eksklusionen meddeles medlemmet skriftligt med begrundelse.

  Stk. 2. Bestyrelsen indberetter skriftligt til forbund og distrikt, når der er tale om anden begrundelse end kontingentrestance.


Kortspil i klubben


§ 14. Andet kortspil end bridge er ikke tilladt. Der må ikke spilles om penge i klubben.


Opløsning af klubben


§ 15. I tilfælde af klubbens opløsning, hvilket kun kan vedtages af en generalforsamling (jvf. § 8), tilfalder en eventuel formue DBFs Juniorfond.Således vedtaget på Gentofte Bridgeklubs ekstraordinære generalforsamling 25. september 2007.BridgeCentral, 8. august 2022