Historie

One-eyed Jacks' historie


Klubben, der er opkaldt efter bordellet i TV serien 'Twin Peaks', blev stiftet i juli 1991 af tolv udbrydere fra Schaltz-klubberne. De tolv spillere udgjorde tre hold, der ønskede at skabe deres egne rammer, hvor de blandt andet kunne focusere på hold bridge. De tolv: Thomas Kampmann, Søren Krasilnikoff, Søren Bronée, Mads Grove, Bjarke Friis, Jan Rolf-Larsen, Ole Jacob Thorsen, Christian Reinholdt, Ole Raulund, Henrik Iversen, Torben Pedersen og Lars Grønwald.


Vi fandt et spillested på Nørrebro i Ahlefeldtsgades medborgerhus. Thomas blev valgt som formand hvilket han har været lige siden kun afbrudt af en toårig periode hvor Henrik Iversen var formand. I 2000 blev Thomas hædret med et æresmedlemsskab af klubben.


Første sæson var klubben fire hold. Anden sæson udvidede vi til otte hold, og i tredje sæson til ti hold. Midt i tredje sæson skiftede vi til det nok hyggeligste sted vi har været - Anne Britze og Preben Thaarups café på Nørrebrogade. Her var vi kun den halve sæson, hvorefter vi i en sæson spillede i Runddelens Bridgecenter, lige ved siden af Cafén. Klubbens antal af hold blev her forøget til 14 hold. Runddelen gik ned og vi fandt Toppen. Dette bridgecenter gik også ned og vi vendte 'hjem' til de gamle lokaler hos Schaltzklubberne, som nu var styret af Eva og Karsten. Samtidigt øgede vi nok en gang antallet af hold til 16. Lokalerne blev året efter overtaget af Blakset da Blaksets Bridgecenter flyttede til større og flottere lokaler i Tuborg Havn fulgte One-eyed Jacks med.


I 2007 blev også Henrik Iversen og Ole Raulund med et æresmedlemsskab af klubben. Samme år flyttede Blaksets Bridgecenter igen til større og flottere lokaler og igen fulgte One-Eyed Jacks med.


Klubben har altid forsøgt at være forrest ved indførsel af ny teknik. Allerede i 1993 oprettede klubben sin første hjemmeside. Dansk Bridge hævdede ved den lejlighed at One-eyed Jacks var verdens første bridgeklub med egen hjemmeside. Ved Bridgemates indførsel i Danmark var klubben pilot klub hvad angår anvendelse af Bridgemate i forbindelse med holdturnering.


Senest opdateret juli 2008. 


Spilleaftener
One-eyed Jacks (Torsdag aften)

Vedtægter

§1. Klubbens navn er ONE-EYED JACKS. Klubbens hjemsted er Danmarks Bridge Forbunds kreds I. Spilleaften fastsættes på generalforsamlingen.

§2. Klubbens formål er at samle elite bridgespillere til regelmæssige spilleaftener, hvor turneringsformen overvejende er IMP-baseret.

§3. Turneringer og andre arrangementer planlægges og ledes af bestyrelsen under hensyntagen til §2.

§4. Medlemmer optages i hold á 4-6 spillere mod betaling af et indskud, der fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsen afgør suverænt om holdet er egnet til optagelse.

§5. Klubben er tilsluttet Danmarks Bridgeforbund samt der igennem tillige Mesterpointsordningen efter de om denne til enhver tid gældende regler.

§6. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den sidste spilleaften og indvarsles senest 3 uger forinden ved opslag i spillelokalet. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig indsendes til bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent og indskud for såvel nye som gamle medlemmer.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og mens alle øvrige afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, kræves der til ændringer af klubbens vedtægter eller til beslutning om klubbens ophør, at mindst 2?3 af medlemmerne er mødt, og at mindst 2?3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis et forslag af sidstnævnte art ikke skulle få nævnte kvalificerede flertal for sig, er det dermed bortfaldet, men hvis forslaget opnår den kvalificerede majoritet, uden at der er mødt det tilstrækkelige antal medlemmer til forslagets vedtagelse, skal der inden 1 måned afholdes ny generalforsamling, på hvilken forslaget ka vedtages med 2?3 majoritet uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

§7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet, eller såfremt 1?4 af medlemmerne indsender en skriftligt motiveret begæring herom til bestyrelsens formand. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når 2?3 af medlemmerne er til stede. Såfremt dette ikke er tilfældet, indvarsles med samme frist til en ny ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dog skal beslutninger om ændringer af vedtægter og opløsning af klubben følge reglerne i §6.

§8. Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer selv kasserer, næstformand, sekretær og turneringsansvarlig.

Generalforsamlingen vælger også een revisor, een revisorsuppleant og een bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller på begæring af 2 bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder et eventuelt forslag.

§9. Bestyrelsen udarbejder klubregler.

§10. Spillesæsonen er fra starten af september til slutningen af april. Kontingent skal betales een gang for hele spillesæsonen. Regnskabet går fra 1. maj til 30. april.

§11. Den turneringsansvarlige leder de enkelte turneringer i henhold til de enhver tid gældende internationale love for turneringsbridge.

Eventuelle tvivlsspørgsmål kan appeleres til bestyrelsen.

§12. Såfremt et medlem ekskluderes af anden grund end kontingentrestance eller idømmes karantæne, skal der ske indberetning af forholdet gennem distriktsbestyrelsen til Danmarks Bridgeforbund. Eksklusion kan kun vedtages på generalforsamlingen.

§13. I tilfælde af klubbens opløsning, foretaget som anført i §6, realiseres klubbens ejendele, og klubbens formue anvendes til køb af øller til de medlemmer, der den førstkommende AllehelgenesDag møder op kl 20.31 på Cafe Kapstaden i Nansensgade.
BridgeCentral, 28. januar 2024