Spillested

Mariendals-Hallen, Mariendalsvej 21C - 2000 Frederiksberg


Spilleaftener

Mandag aften


Vedtægter


 

§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Frederiksberg Bridgeklub.

Klubben er stiftet d. 14. december 1992 og hed tidligere Bridgeklubben F-V af 1992.

           Dens hjemsted er Mariendals-Hallen, Mariendalsvej 21C, 2000 Frederiksberg.

§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige turneringsspil, samt at søge at fremme kendskabet til og interessen for turneringsbridge.  

 

§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed underkastet de for forbundet og Distrikt København gældende vedtægter og andre bestemmelser. Klubben er tilsluttet forbundets mesterpointordning.

 

§ 4. Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der er 2 på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Den er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Ved opstået ledighed kan den tilbageværende bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, som fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.


§ 5. Turneringsledelse

Bestyrelsen nedsætter et turneringsudvalg til at tilrettelægge og lede turneringerne. I udvalget skal være mindst 1 bestyrelsesmedlem.

Turneringsudvalget er klubbens lov- og regelfortolkende udvalg.

 

§ 6. Aflønning

Bestyrelsen har fuldmagt til at disponere et beløb til dækning af udgifter og honorarer til personer, der har arbejdet for klubbens drift og virke.

 

§ 7. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts - april måned.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

 

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Aflæggelse af årsregnskab.

Indkomne forslag.

Valg af formand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Eventuelt.

   

       Generalforsamlingen skal indvarsles senest 3 uger før afholdelsen.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

         

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 3 uger efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom.


Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i spillelokalet.  Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden og eventuelle forslag.

 

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt stemmeflerhed. Undtaget herfra er forslag til vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer og forslag om klubbens opløsning, som kun kan vedtages med mindst 2/3 majoritet af samtlige klubbens medlemmer. Såfremt dette ikke opnås, men der er mindst 2/3 majoritet for forslaget blandt de afgivne stemmer, indkaldes med mindst 7 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, hvis der igen er 2/3 majoritet for forslaget blandt de afgivne stemmer.

Enhver afstemning skal foregå skriftligt, hvis blot 1 medlem kræver det. Skriftlig afstemning er obligatorisk ved valg mellem flere kandidater.

 

§ 8. Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet revideres forud for generalforsamlingen af den valgte revisor.

 

§ 9. Tegningsret for klubben

Klubben tegnes af formanden (i dennes fravær af næstformanden) sammen med et bestyrelsesmedlem.

 

§ 10. Kontingent

Størrelsen af klubkontingent m.v. samt betalingsterminer herfor fastsættes af bestyrelsen.

Medlemskab af klubben er økonomisk bindende for hele den løbende sæson, medmindre andet er aftalt.

 

§ 11. Tilskud  

Bestyrelsen kan bevilge kontant tilskud til hel eller delvis dækning af omkostninger i forbindelse med medlemmers deltagelse i turneringer eller kurser arrangeret inden for Danmarks Bridgeforbund.

  

§ 12. Medlemskab

Alle kan optages som medlem af klubben, hvis der er plads inden for de fysiske rammer, som vedtages af bestyrelsen.

Medlemskab overføres automatisk fra en sæson til næste sæson, medmindre bestyrelsen har modtaget udmeldelse senest d. 1. juli.

Et medlem, der i en periode ikke ønsker at deltage aktivt i klubbens turneringer, kan fortsætte som passivt medlem af klubben. Der betales et nedsat kontingent for passivt medlemskab. Passivt medlemskab giver ret til at deltage i klubbens generalforsamling uden stemmeret, samt festlige arrangementer.

 

§ 13. Kortspil i klubben

Andet kortspil end bridge er ikke tilladt. Der må ikke spilles om penge i klubben.

 

§ 14. Opløsning af klubben

I tilfælde af klubbens opløsning, hvilket kun kan vedtages af en generalforsamling (jvf. § 7), overgår en evt. formue og aktiver til Danmarks Bridgeforbund eller til et velgørende formål.

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling d. 7. maj 2007 og revideret på generalforsamling d. 11.marts 2019.

 

BridgeCentral, 7. maj 2019