Generalforsamling

Frederiksberg Bridgeklub.


Generalforsamling den 11. marts 2019.


Dagsorden:


  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Aflæggelse af årsregnskab herunder bestyrelsens fastsættelse af klubkontingent.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af formand.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

8.   Eventuelt.


Ad 1:

Formand Kirsten Vinæs bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Kjeld Petersen som dirigent og Per Jensen som referent begge blev valgt.

Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.


Ad 2:

Kirsten Vinæs henviste til den skriftlige beretning:


Vi skal selv stille stole og borde op og sætte dem til side igen efter spillet. Det fungerer udmærket, medlemmerne er flinke til at komme lidt før og hjælpe. Det går også fint med at få slået borde sammen og få ryddet op efter spillet.

I forårssemesteret har vi modtaget undervisning af Kjeld Petersen en gang om måneden. Vi modtager materiale i forvejen, så vi kan forberede os. I efterårssemesteret har Kjeld Pedersen været sygemeldt. Kjeld Pedersen skal have stor tak for det arbejde, han udfører.

Da vi spillede i Frederiksberg-Hallerne afholdt restauranten vores sommer- og juleafslutning. Nu indebærer arrangementerne noget mere arbejde for bestyrelsen, da vi selv skal sørge for opdækning, bestilling af mad og oprydning.

I forårssemesteret havde vi tre parturneringer og sommerafslutning. I efterårssemesteret har vi haft en kvalifikationsturnering, tre parturneringer og juleafslutning.

Som vanligt arrangerede klubben en bridgeweekend på Gerlev Kro for 32 personer, og der er planlagt en weekend i 2019 på Vinhuset i Næstved.

I løbet af året har vi været mellem 38 og 40 medlemmer. Året blev afsluttet med 38 medlemmer.

Klubbens medlemmer opdeles i primære og sekundære medlemmer af Danmarks Bridgeforbund. Dette indebærer, at spiller man i en anden klub, der er medlem af Dansk Bridgeforbund, skal man kun betale ét hovedkontingent til Forbundet. Kontingentet til Frederiksberg Bridgeklub er 400 kr. pr. halvår. Kontingentet til Danmarks Bridgeforbund er 332 kr. for primærmedlemmer og 72 kr. for sekundærmedlemmer årligt.

Jeg vil gerne takke Per Jensen og Lis Frost som turneringsledere, Kate Pedersen som substitutansvarlig og Nancy Gammelby som kasserer. Det er en fornøjelse at arbejde i bestyrelsen med dem.


Hermed overlader jer beretningen til generalforsamlingen.

Kirsten Vinæs

Formandens beretning blev godkendt.


Ad 3:

Nancy Gammelby henviste til det udsendte materiale og anbefalede at regnskab og budget blev godkendt. Kontingent foreslås nedsat til kr. 350 halvårligt.


Regnskab, budget og kontingent blev godkendt.


Ad 4:

Dirigenten meddelte, at der var indkommet to forslag inden for tidsgrænsen.


Det første, som Kjeld selv havde fremsendt, var et forslag til ændring af vedtægterne, så §2 ændres fra:

”Klubbens formål er at samle bridgespillere til regelmæssige turneringsaftener, samt at søge at fremme kendskab til og interessen for turneringsbridge” til ”Klubbens formål er at samle bridgespillere til regelmæssige turneringspil, samt at søge at fremme kendskab til og interessen for turneringsbridge”.


Det andet forslag var: ændring af starttidspunktet for spillet fra kl. 19.00 til kl. 15.00.


Da det sidste forslag var afhængig af det første, besluttede dirigenten at sætte det første til afstemning.

Resultatet var 4 imod og 30 for. Der var således mere end 2/3 af de fremmødte, som stemte for forslaget. Det blev godkendt.


Det andet forslag blev motiveret af flere bestyrelsesmedlemmer. Begrundelsen var, at bestyrelsen gennem flere år havde fået en del henvendelser fra medlemmerne om, at man havde problemer med parkering og utryghed ved at færdes så sent ved hjemtransporten og især ved benyttelse af offentlige transportmuligheder. Man ville derfor gerne flytte starttidspunktet til om eftermiddagen. I den forbindelse havde man undersøgt hos hallens inspektør om der var denne mulighed. Svaret var ja, men klubben kunne først råde over lokalet kl. 14.00. Men det er kommunens forvaltning, som skal tildele lokalerne efter ansøgning. Det er derfor aftalt med kommunen, at vi i første omgang søger om start kl. 14.00 (vi bruger jo en time til opstilling af udstyr). Svaret er tidligere fremkommet meget sent, men vi forventer, at kommunen følger hallens anbefalinger. Bestyrelsen har drøftet dette gennem lang tid og er enige om at anbefale ændringen.


Flere medlemmer stillede opklarende spørgsmål, og der blev spurgt om bestyrelsen var klar over, at der vil være medlemmer som på grund af arbejde eller andre aftaler ikke kan spille om eftermiddagen. Svaret var ja. Men et fortsat spilletidspunkt om aftenen vil også få medlemmer til at melde sig ud. Bestyrelsen var kede af denne situation, men efter lang overvejelse ønsker en enig bestyrelse denne ændring. Det skal samtidig meddeles, at bestyrelsen har fået mange tilkendegivelser fra andre lokale bridgespillere, at de er interesserede i spille i klubben om eftermiddagen.


Efter en lang debat satte dirigenten forslaget til skriftlig afstemning. Resultatet blev: 20 for, 10 imod og 5 blanke. Da der her kræves stemmeflerhed for godkendelse, blev forslaget godkendt.


Ad 5:

Kirsten Vinæs var villig til genvalg - blev valgt.


Ad 6:

På valg til bestyrelsen var Kate Pedersen og Nancy Gammelby. Begge var villige til genvalg blev valgt.


Ad 7:

Som revisor og revisorsuppleant blev Torben Ellinghaus og Elly Guldbrandsen valgt.


Ad 8:

Ingen bemærkninger.Referent:         Per Jensen


11. marts 2019


BridgeCentral, 7. maj 2019