Generalforsamling

Frederiksberg Bridgeklub.


Generalforsamling den 12. marts 2018.


Dagsorden:


  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Aflæggelse af årsregnskab herunder bestyrelsens fastsættelse af klubkontingent.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af formand.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

8.   Eventuelt.


Ad 1:

Formand Kirsten Vinæs var syg og Kate Pedersen, bestyrelsen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Kjeld Petersen som dirigent og Per Jensen som referent   begge blev valgt.


Ad 2:

Kate Pedersen henviste til den skriftlige beretning fra Kirsten Vinæs:


Bestyrelsen udsender hermed formandens beretning på skrift inden generalforsamlingen, således at medlemmerne kan tage stilling til beretningen inden mødet.

I juli måned fik vi meddelelse om, at vi ikke kunne benytte lokalerne i Frederiksberg-Hallerne. I stedet fik vi tilbudt lokaler i Mariendalshallen. Der blev sat skabe op, så vi kan opbevare materialer.

Vi skal selv stille stole og borde op og sætte dem til side igen efter spillet. Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på det skema, hvor man kan melde sig til at komme en halv time før for at sætte borde op og uddele plancher, kort og bridgemate. Dette system fungerer ikke helt efter hensigten, så jeg vil her opfordre medlemmerne til at skrive sig på listen. Det går fint med at få slået borde sammen og få ryddet op efter spillet.

I forårssemesteret har vi modtaget undervisning af Kjeld Petersen en gang om måneden. Vi modtager materiale i forvejen, så vi kan forberede os. I efterårssemesteret har Kjeld Pedersen holdt pause, men han genoptager undervisningen i 2018. Kjeld Pedersen skal have stor tak for det arbejde, han udfører.

I forårssemesteret havde vi tre parturneringer og sommerafslutning. I efterårssemesteret har vi haft en kvalifikationsturnering, to parturneringer og en gangs jubilæumsbridge.

Som vanligt arrangerede klubben en bridgeweekend på Gerlev Kro for 32 personer, og der er planlagt en weekend i 2018.

I løbet af året har vi været mellem 38 og 40 medlemmer. Året blev afsluttet med 40 medlemmer.

Klubbens medlemmer opdeles i primære og sekundære medlemmer af Danmarks Bridgeforbund. Primære medlemmer spiller kun i en klub, og sekundære medlemmer spiller i to eller flere klubber. Dette indebærer, at spiller man i mere end en klub, skal man kun betale ét hovedkontingent til Danmarks Bridgeklub. Kontingentet til Frederiksberg Bridgeklub er 400 kr. pr. halvår. Kontingentet til Danmarks Bridgeforbund er 332 kr. for primærmedlemmer og 72 kr. for sekundærmedlemmer årligt.

Vi afholdt 25-års jubilæum i forbindelse med vores juleafslutning. Det blev en dejlig dag, med bridge, god mad og hyggeligt samvær.

Jeg vil gerne takke Per Jensen og Lis Frost som turneringsledere, Kate Pedersen som substitutansvarlig og Nancy Gammelby som kasserer. Det er en fornøjelse at arbejde i bestyrelsen med disse mennesker.

Hermed overlader jer beretningen til generalforsamlingen.

Kirsten Vinæs


Formandens beretning blev godkendt.


Ad 3:

Nancy Gammelby henviste til det udsendte materiale og anbefalede at regnskab og budget blev godkendt. Ingen kommentarer.


Regnskab og budget blev godkendt.


Ad 4:

Dirigenten foreslog på vegne af bestyrelsen følgende ændringer til vedtægterne:

 • I §1 ændres fra Dens hjemsted er Frederiksberg Hallen mødelokale A og B, Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg” til ”Dens hjemsted er Mariendals-Hallen, Mariendalsvej 21C, 2000 Frederiksberg”
 • I §7 ændres fra ” Generalforsamlingen skal indvarsles ved opslag i spillelokalet senest 3 uger før afholdelsen.” til ” Generalforsamlingen skal indvarsles senest 3 uger før afholdelsen.”


Begge ændringer blev godkendt.


Ad 5:

Kirsten Vinæs var villig til genvalg - blev valgt.


Ad 6:

På valg til bestyrelsen var Per Jensen og Lis Frost. Begge var villige til genvalg blev valgt.


Ad 7:

Som revisor og revisorsuppleant blev Heinrich Andreasen og Lars Henrik Larsen genvalgt.


Ad 8:

Per omtalte, at der flere steder i Danmark og især i Århus-området var overvejelser om at melde sig ud af DBf og fortsætte med andre bridgesystemer, som kan forberede turneringer og lave beregninger ligeså godt. Man mener, at de enkelte klubber ikke bliver bakket op af topledelsen i DBf. Dette til orientering.


Kate Pedersen blev fra flere sider takket for sin store indsats med at skaffe substitutter.


Herefter takkede Kate Pedersen Kjeld for ledelse af mødet.Referent:         Per Jensen


12. marts 2018


BridgeCentral, 21. januar 2019